Β« Up

mathcomp-odd-order dev 34 m 53 s πŸ†

πŸ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
name: "coq-mathcomp-odd-order"
version: "dev"
maintainer: "Mathematical Components <mathcomp-dev@sympa.inria.fr>"
homepage: "https://math-comp.github.io/math-comp/"
bug-reports: "Mathematical Components <mathcomp-dev@sympa.inria.fr>"
dev-repo: "git+https://github.com/math-comp/odd-order.git"
license: "CeCILL-B"
build: [ make "-j" "%{jobs}%" ]
install: [ make "install" ]
remove: [ "sh" "-c" "rm -rf '%{lib}%/coq/user-contrib/mathcomp/odd_order'" ]
depends: [
 "ocaml"
 "coq-mathcomp-character" {= "dev"}
]
tags: [ "keyword:Feit Thompson theorem" "keyword:small scale reflection" "keyword:mathematical components" "keyword:odd order theorem" ]
authors: [ "Jeremy Avigad <>" "Andrea Asperti <>" "Stephane Le Roux <>" "Yves Bertot <>" "Laurence Rideau <>" "Enrico Tassi <>" "Ioana Pasca <>" "Georges Gonthier <>" "Sidi Ould Biha <>" "Cyril Cohen <>" "Francois Garillot <>" "Alexey Solovyev <>" "Russell O'Connor <>" "Laurent ThΓ©ry <>" "Assia Mahboubi <>" ]
synopsis: "Odd Order Theorem"
description: """
This library contains the complete formal proof of the Odd Order
Theorem (aka Feit Thompson Theorem).
The file stripped_odd_order_theorem.v contains a proof of a self
contained statement of the odd order."""
url {
 src: "git+https://github.com/math-comp/odd-order.git"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-mathcomp-odd-order.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-mathcomp-odd-order.dev coq.dev
Return code
0
Duration
24 m 20 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 8h opam install -y coq-mathcomp-odd-order.dev coq.dev
Return code
0
Duration
34 m 53 s

Installation size

Total: 60 M

 • 5 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection13.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection10.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection14.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection12.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixC.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection3.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection9.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection14.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection12.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection11.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection16.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection9.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection13.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection15.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection3.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection12.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection6.vo
 • 1008 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection5.vo
 • 933 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection14.glob
 • 852 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection3.glob
 • 821 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection2.vo
 • 818 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection4.vo
 • 774 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection6.glob
 • 714 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection3.glob
 • 709 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection1.vo
 • 706 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection4.glob
 • 690 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/wielandt_fixpoint.vo
 • 685 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection12.glob
 • 678 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection5.glob
 • 676 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection4.vo
 • 669 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection8.vo
 • 636 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection10.glob
 • 630 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection10.vo
 • 621 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection14.glob
 • 595 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection11.glob
 • 593 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection13.vo
 • 592 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixC.glob
 • 572 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection1.glob
 • 565 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection10.glob
 • 553 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection15.glob
 • 534 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection2.glob
 • 521 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection1.vo
 • 514 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection7.vo
 • 465 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection16.glob
 • 461 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection2.vo
 • 444 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection7.glob
 • 423 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection4.glob
 • 419 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection13.glob
 • 385 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection8.glob
 • 379 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection7.glob
 • 349 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection1.glob
 • 331 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection7.vo
 • 323 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/wielandt_fixpoint.glob
 • 320 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection2.glob
 • 242 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection5.glob
 • 235 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixAB.glob
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixAB.vo
 • 220 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection5.vo
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection9.vo
 • 169 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection9.glob
 • 161 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection8.vo
 • 161 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection8.glob
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection11.glob
 • 155 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection11.vo
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection12.v
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection6.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection6.glob
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection14.v
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection9.v
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection13.v
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection3.v
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/stripped_odd_order_theorem.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection3.v
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection15.v
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection5.v
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection6.v
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection4.v
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection10.v
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection12.v
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection16.v
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection11.v
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection10.v
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection14.v
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection1.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection13.v
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection2.v
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection8.v
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/stripped_odd_order_theorem.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection4.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection7.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection7.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixC.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/wielandt_fixpoint.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection2.v
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection1.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection5.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection9.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixAB.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection11.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection8.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection6.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/stripped_odd_order_theorem.v

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-mathcomp-odd-order.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none