Β« Up

mtac2 dev 2 m 39 s πŸ†

πŸ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "beta.ziliani@gmail.com"
homepage: "https://github.com/Mtac2/Mtac2"
dev-repo: "git+https://github.com/Mtac2/Mtac2.git"
bug-reports: "https://github.com/Mtac2/Mtac2/issues"
authors: ["Beta Ziliani <beta.ziliani@gmail.com>" "Jan-Oliver Kaiser <janno@mpi-sws.org>" "Robbert Krebbers <mail@robbertkrebbers.nl>" "Yann RΓ©gis-Gianas <yrg@pps.univ-paris-diderot.fr>" "Derek Dreyer <dreyer@mpi-sws.org>"]
license: "MIT"
build: [
 ["coq_makefile" "-f" "_CoqProject" "-o" "Makefile"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.13" | = "dev"}
 "coq-unicoq" {>= "1.5" | = "dev"}
]
synopsis: "Mtac2: Typed Tactics for Coq"
tags: [
 "logpath:Mtac2"
]
url {
 src: "git+https://github.com/Mtac2/Mtac2.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-mtac2.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-mtac2.dev coq.dev
Return code
0
Duration
46 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-mtac2.dev coq.dev
Return code
0
Duration
2 m 39 s

Installation size

Total: 4 M

 • 657 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-mtac2/MetaCoqPlugin.cmxs
 • 284 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Tactics.vo
 • 213 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/DepDestruct.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/M.vo
 • 157 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Tactics.glob
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/TacticsBase.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Transport.vo
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/M.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Ttactics.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/IntroPatt.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/TacticsBase.glob
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/DepDestruct.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Abstract.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Ttactics.glob
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/CompoundTactics.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/MTele.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Pattern.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatch.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/StaticApply.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ConstrSelector.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFix.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/DecomposeApp.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ImportedTactics.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SubgoalsStrict.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Transport.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-mtac2/MetaCoqPlugin.cmx
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/M.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-mtac2/MetaCoqPlugin.cmi
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Abstract.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/MTele.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatchDef.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/Exhaustive.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/List.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Tactics.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatch.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/List.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/TacticsBase.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SumRun.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFixDef.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Reduction.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Specif.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Exceptions.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Pattern.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Base.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/DepDestruct.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/StaticApply.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/IntroPatt.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ConstrSelector.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ImportedTactics.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Mtac2.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Name.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Lift.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SubgoalsStrict.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFix.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/DecomposeApp.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Ttactics.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Datatypes.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Specif.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Sorts.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatchDef.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Pattern.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Specif.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Sorts.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Goals.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Exceptions.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Logic.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-mtac2/MetaCoqPlugin.cmxa
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Logic.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/MTele.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/CompoundTactics.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/Exhaustive.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatch.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Transport.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/DeclarationDefs.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Datatypes.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Logic.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Abstract.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Utils.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ImportedTactics.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Case.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/StaticApply.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/List.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Reduction.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Tm_kind.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFixDef.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SumRun.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Utils.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/DecomposeApp.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Datatypes.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/IntroPatt.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFix.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Base.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SubgoalsStrict.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Unification.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Sorts.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Exceptions.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Dyn.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ConstrSelector.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-mtac2/metaCoqInstr.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Goals.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatchDef.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/Exhaustive.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SumRun.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/CompoundTactics.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Base.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Reduction.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFixDef.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Dyn.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Utils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Goals.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Case.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Mtac2.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/DeclarationDefs.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Name.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Case.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Dyn.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/DeclarationDefs.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Name.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Tm_kind.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Unification.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Mtac2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Lift.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-mtac2/META
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Unification.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Lift.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Tm_kind.v

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-mtac2.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none