ยซ Up

paco dev 1 m 52 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "paco@sf.snu.ac.kr"
homepage: "https://github.com/snu-sf/paco/"
dev-repo: "git+https://github.com/snu-sf/paco.git"
bug-reports: "https://github.com/snu-sf/paco/issues/"
authors: [
 "Chung-Kil Hur <gil.hur@sf.snu.ac.kr>"
 "Georg Neis <neis@mpi-sws.org>"
 "Derek Dreyer <dreyer@mpi-sws.org>"
 "Viktor Vafeiadis <viktor@mpi-sws.org>"
]
license: "BSD-3"
build: [
 [make "-C" "src" "all" "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "-C" "src" "-f" "Makefile.coq" "install"]
]
remove: ["rm" "-r" "-f" "%{lib}%/coq/user-contrib/Paco"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {(>= "8.11")}
]
synopsis: "Coq library implementing parameterized coinduction"
tags: [
 "date:2018-02-11"
 "category:Computer Science/Programming Languages/Formal Definitions and Theory"
 "category:Mathematics/Logic"
 "keyword:co-induction"
 "keyword:simulation"
 "keyword:parameterized greatest fixed point"
]
flags: light-uninstall
url {
 src: "git+https://github.com/snu-sf/paco.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-paco.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-paco.dev coq.dev
Return code
0
Duration
12 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-paco.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 52 s

Installation size

Total: 10 M

 • 778 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac_internal.vo
 • 570 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco14.vo
 • 551 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac_internal.glob
 • 521 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco13.vo
 • 475 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco12.vo
 • 431 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco11.vo
 • 389 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco10.vo
 • 350 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco9.vo
 • 312 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco8.vo
 • 277 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco7.vo
 • 243 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco6.vo
 • 210 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco5.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco4.vo
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco3.vo
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco2.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac_internal.v
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation.glob
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco14.glob
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco13.glob
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/examples.vo
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco12.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco1.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco11.glob
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco10.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation_internal.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco9.glob
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco8.glob
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco7.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco6.glob
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco5.glob
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco4.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco3.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco0.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco2.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpacotac.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco1.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco0.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14.glob
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/tutorial.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation_internal.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco14.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco13.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpacotac.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco12.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/tutorial.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco11.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco10.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco9.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco8.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco7.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco6.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco5.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco4.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/tutorial.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco3.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco2.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco1.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpaco0.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/examples.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpacotac.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco_internal.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/hpattern.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco_internal.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation_internal.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/examples.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpacoall.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/hpattern.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco_internal.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacoall.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/hpattern.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpacoall.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacoall.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/gpacoall.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/pacoall.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Paco/paco.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-paco.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none