ยซ Up

simple-io dev 49 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "IO monad for Coq"
maintainer: "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
authors: "Li-yao Xia"
homepage: "https://github.com/Lysxia/coq-simple-io"
bug-reports: "https://github.com/Lysxia/coq-simple-io/issues"
license: "MIT"
dev-repo: "git+https://github.com/Lysxia/coq-simple-io.git"
build: [
 [make "compat"]
 ["dune" "subst"] {pinned}
 [ "dune" "build" "-p" name "-j" jobs "@install" ]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.11~"}
 "coq-ext-lib" {>= "0.10.0"}
 "ocamlbuild" {with-test & >= "0.9.0"}
 "cppo" {build & >= "1.6.8"}
 "ocamlfind"
 "dune" {>= "2.5"}
]
tags: [
 "logpath:SimpleIO"
 "keyword:extraction"
 "keyword:effects"
]
url {
 src: "git+https://github.com/Lysxia/coq-simple-io#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-simple-io.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-simple-io.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 20 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-simple-io.dev coq.dev
Return code
0
Duration
49 s

Installation size

Total: 1 M

 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__IOLib.cmt
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/coqsimpleio_plugin.cmxs
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin.cmxs
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/uint63.cmt
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin.cma
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin.a
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Unix.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__Coqsimpleio.cmt
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/coqsimpleio_extraction.cmxs
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Stdlib.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/coqsimpleio_extraction.cma
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/uint63.cmti
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/coqsimpleio_extraction.a
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Filename.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_UnsafeNat.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Float.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_RawChar.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_String.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Bytes.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__IOLib.cmti
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Unsafe.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Sys.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Random.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/SimpleIO.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_StdlibAxioms.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Unix.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__Compat.cmti
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__Compat.cmt
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin.cmxa
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Stdlib.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Monad.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/iOLib.ml
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__Coqsimpleio.cmti
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__IOLib.cmx
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio.ml
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Filename.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/uint63.ml
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__Coqsimpleio.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-simple-io/README.md
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/uint63.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Exceptions.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/dune-package
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__IOLib.cmi
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Monad.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/uint63.cmx
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin.cmt
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__Compat.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_MonadFix.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Float.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__Compat.cmx
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_String.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/uint63.mli
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_RawChar.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Sys.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-simple-io/CHANGELOG.md
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Bytes.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/SimpleIO_Plugin.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Unsafe.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Exceptions.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_UnsafeNat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_Random.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/opam
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-simple-io/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/iOLib.mli
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/META
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/extraction/coqsimpleio_extraction.cmxa
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin.cmi
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_MonadFix.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin.ml
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin__Coqsimpleio.cmi
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/SimpleIO.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio_plugin.cmx
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/IO_StdlibAxioms.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/SimpleIO/SimpleIO_Plugin.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/compat.ml
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/compat.mli
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-simple-io/plugin/coqsimpleio.mli

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-simple-io.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none