ยซ Up

struct-tact dev 45 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/uwplse/StructTact"
dev-repo: "git+https://github.com/uwplse/StructTact.git"
bug-reports: "https://github.com/uwplse/StructTact/issues"
license: "BSD-2-Clause"
synopsis: "Coq library of \"structural tactics\" and utility lemmas about lists and finite types"
description: """
A Coq library of \"structural tactics\" and lemmas about lists and finite
types that use the tactics.
"""
build: [
 ["./configure"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" {(>= "8.5" & < "8.12~") | (= "dev")}
]
tags: [
 "category:Computer Science/Data Types and Data Structures"
 "keyword:proof automation"
 "keyword:tactics"
 "logpath:StructTact"
]
authors: [
 "Ryan Doenges"
 "Karl Palmskog"
 "Keith Simmons"
 "James R. Wilcox"
 "Doug Woos"
]
url {
 src: "git+https://github.com/uwplse/StructTact.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-struct-tact.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-struct-tact.dev coq.dev
Return code
0
Duration
10 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-struct-tact.dev coq.dev
Return code
0
Duration
45 s

Installation size

Total: 1 M

 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/ListUtil.vo
 • 157 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Update2.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Update2.glob
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/ListUtil.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Fin.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/StringOrders.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Subseq.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/RemoveAll.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/StructTactics.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Assoc.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Dedup.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Before.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Update2.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/StringOrders.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/ListUtil.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/FilterMap.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BeforeFunc.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BoolUtil.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Fin.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Assoc.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Util.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/RemoveAll.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/StructTactics.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Prefix.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/PropUtil.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Subseq.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/ListTactics.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Before.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BeforeAll.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Nth.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/PropUtil.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Update.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/FilterMap.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/StructTactics.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Dedup.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Update.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BeforeFunc.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BoolUtil.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/StringOrders.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Fin.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Assoc.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/RemoveAll.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Subseq.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Prefix.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BeforeAll.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Dedup.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Before.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/FilterMap.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Update.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/ListTactics.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Nth.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/PropUtil.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BoolUtil.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BeforeFunc.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Prefix.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/ListTactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/BeforeAll.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Nth.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Util.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/StructTact/Util.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-struct-tact.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none