ยซ Up

verdi dev 5 m 20 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/uwplse/verdi"
dev-repo: "git+https://github.com/uwplse/verdi.git"
bug-reports: "https://github.com/uwplse/verdi/issues"
license: "BSD-2-Clause"
synopsis: "Framework for verification of implementations of distributed systems in Coq"
description: """
Verdi is a Coq framework to implement and formally verify distributed systems.
Verdi supports several different fault models ranging from idealistic to realistic.
Verdi's verified system transformers (VSTs) encapsulate common fault tolerance
techniques. Developers can verify an application in an idealized fault model, and
then apply a VST to obtain an application that is guaranteed to have analogous
properties in a more adversarial environment.
"""
build: [
 ["./configure"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" {(>= "8.7" & < "8.12~") | (= "dev")}
 "coq-inf-seq-ext" {= "dev"}
 "coq-struct-tact" {= "dev"}
 "coq-cheerios" {= "dev"}
]
tags: [
 "category:Computer Science/Concurrent Systems and Protocols/Theory of concurrent systems"
 "keyword:program verification"
 "keyword:distributed algorithms"
 "logpath:Verdi"
]
authors: [
 "Justin Adsuara"
 "Steve Anton"
 "Ryan Doenges"
 "Karl Palmskog"
 "Pavel Panchekha"
 "Zachary Tatlock"
 "James R. Wilcox"
 "Doug Woos"
]
url {
 src: "git+https://github.com/uwplse/verdi.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-verdi.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-verdi.dev coq.dev
Return code
0
Duration
2 m 50 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-verdi.dev coq.dev
Return code
0
Duration
5 m 20 s

Installation size

Total: 10 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LiveLockServ.vo
 • 867 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PrimaryBackup.vo
 • 670 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/FMapVeryWeak.vo
 • 633 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialMapExecutionSimulations.vo
 • 626 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LockServ.vo
 • 507 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TotalMapSimulations.vo
 • 379 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialMapSimulations.vo
 • 276 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LiveLockServ.glob
 • 272 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TotalMapExecutionSimulations.vo
 • 268 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SeqNumCorrect.vo
 • 259 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialExtendedMapSimulations.vo
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TotalMapSimulations.glob
 • 199 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialMapSimulations.glob
 • 196 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LabeledNet.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VarD.vo
 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PrimaryBackup.glob
 • 175 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LogCorrect.vo
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Net.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LockServ.glob
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialMapExecutionSimulations.glob
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Net.glob
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SerializedMsgParamsCorrect.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Counter.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialExtendedMapSimulations.glob
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/GhostSimulations.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LabeledNet.glob
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SingleSimulations.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SerializedMsgParamsCorrect.glob
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TotalMapExecutionSimulations.glob
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/StatePacketPacketDecomposition.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/DynamicNetLemmas.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LiveLockServ.v
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/GhostSimulations.glob
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SeqNumCorrect.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VarDPrimaryBackup.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TotalMapSimulations.v
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialMapSimulations.v
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/DupDropReordering.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Counter.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Log.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/StatePacketPacketDecomposition.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/NameOverlay.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialMapExecutionSimulations.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LogCorrect.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SeqNum.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PrimaryBackup.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LockServ.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VarD.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SingleSimulations.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/PartialExtendedMapSimulations.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TraceRelations.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SerializedMsgParams.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/InverseTraceRelations.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SerializedMsgParamsCorrect.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Net.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LockServSeqNum.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SeqNumCorrect.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LabeledNet.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TotalMapExecutionSimulations.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Verdi.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/HandlerMonad.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlDiskOp.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/FMapVeryWeak.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VerdiHints.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/DupDropReordering.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlFinInt.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/GhostSimulations.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/DynamicNetLemmas.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Log.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/NameOverlay.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/HandlerMonad.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/StateMachineHandlerMonad.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LogCorrect.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Counter.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VarD.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SeqNum.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlNatIntExt.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SingleSimulations.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SerializedMsgParams.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlList.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/StatePacketPacketDecomposition.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/StateMachineHandlerMonad.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/DynamicNetLemmas.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/DupDropReordering.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VarDPrimaryBackup.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/FMapVeryWeak.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TraceRelations.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/InverseTraceRelations.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/NameOverlay.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Log.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SerializedMsgParams.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LockServSeqNum.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VarDPrimaryBackup.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/SeqNum.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Ssrexport.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/HandlerMonad.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlBool.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlBasicExt.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/StateMachineHandlerMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/TraceRelations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/InverseTraceRelations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/LockServSeqNum.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlFinInt.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Verdi.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlNatIntExt.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Verdi.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlNatIntExt.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlBool.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlDiskOp.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlDiskOp.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlFinInt.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Ssrexport.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlList.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlBool.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlBasicExt.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VerdiHints.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/ExtrOcamlBasicExt.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/Ssrexport.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Verdi/VerdiHints.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-verdi.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none