Β« Up

interval 4.0.0 7 m 0 s πŸ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.11.1   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "guillaume.melquiond@inria.fr"
homepage: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval/issues"
license: "CeCILL-C"
patches: [
 "remake.patch"
]
build: [
 ["autoconf"] {dev}
 ["./configure"]
 ["./remake" "-j%{jobs}%"]
]
install: ["./remake" "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.8" & < "8.13~"}
 "coq-bignums"
 "coq-flocq" {>= "3.1" & < "4~"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.6"}
 "coq-coquelicot" {>= "3.0"}
 "conf-autoconf" {build & dev}
 ("conf-g++" {build} | "conf-clang" {build})
]
tags: [
 "keyword:interval arithmetic"
 "keyword:decision procedure"
 "keyword:floating-point arithmetic"
 "keyword:reflexive tactic"
 "keyword:Taylor models"
 "category:Mathematics/Real Calculus and Topology"
 "category:Computer Science/Decision Procedures and Certified Algorithms/Decision procedures"
 "logpath:Interval"
 "date:2020-06-17"
]
authors: [ "Guillaume Melquiond <guillaume.melquiond@inria.fr>" "Γ‰rik Martin-Dorel <erik.martin-dorel@irit.fr>" "Pierre Roux <pierre.roux@onera.fr>" "Thomas Sibut-Pinote <thomas.sibut-pinote@inria.fr>" ]
synopsis: "A Coq tactic for proving bounds on real-valued expressions automatically"
url {
 src: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/releases/interval-4.0.0.tar.gz"
 checksum: "sha512=e8fc34e4b38565e9bb5b0ec9423d12d06c33c708235df97222fc6be9035cfdcba9b0b209b7123de4f9fca1b1ef7c6d7eb7f1383dca59795d8142ad737feb6597"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-interval.4.0.0 coq.8.11.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-interval.4.0.0 coq.8.11.1
Return code
0
Duration
16 m 0 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-interval.4.0.0 coq.8.11.1
Return code
0
Duration
7 m 0 s

Installation size

Total: 23 M

 • 13 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Basic_rec.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactic.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Float.vo
 • 702 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Primitive_ops.vo
 • 635 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Prog.vo
 • 618 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_model_sharp.vo
 • 397 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Eval.vo
 • 386 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_model.vo
 • 345 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Transcend.vo
 • 338 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Float_full.vo
 • 333 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Integral.vo
 • 332 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Datatypes.vo
 • 269 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic_proof.vo
 • 252 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_ops.vo
 • 202 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Bertrand.vo
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Bound.vo
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Xreal_derive.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_bigint.vo
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Interval.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Refine.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/Stdlib.vo
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_stdz.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Bound_quad.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/Coquelicot.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Reify.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Sig.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Priority.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Tree.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Interval_compl.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/MathComp.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic_ops.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactic_float.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Taylor.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Xreal.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Basic.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Univariate_sig.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_poly.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_sig.vo

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-interval.4.0.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none