Β« Up

interval 3.4.2 4 m 0 s πŸ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.11.2   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "guillaume.melquiond@inria.fr"
homepage: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval/issues"
license: "CeCILL-C"
build: [
 ["./configure"]
 ["./remake" "-j%{jobs}%"]
]
install: ["./remake" "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.7" & < "8.12~"}
 "coq-bignums"
 "coq-flocq" {>= "3.0"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.6"}
 "coq-coquelicot" {>= "3.0"}
 ("conf-g++" | "conf-clang")
]
tags: [
 "keyword:interval arithmetic"
 "keyword:decision procedure"
 "keyword:floating-point arithmetic"
 "keyword:reflexive tactic"
 "keyword:Taylor models"
 "category:Mathematics/Real Calculus and Topology"
 "category:Computer Science/Decision Procedures and Certified Algorithms/Decision procedures"
 "date:2020-02-25"
]
authors: [ "Guillaume Melquiond <guillaume.melquiond@inria.fr>" "Γ‰rik Martin-Dorel <erik.martin-dorel@irit.fr>" "Thomas Sibut-Pinote <thomas.sibut-pinote@inria.fr>" ]
synopsis: "A Coq tactic for proving bounds on real-valued expressions automatically"
url {
 src: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/releases/interval-3.4.2.tar.gz"
 checksum: "sha512=4e61a3bfe5f8758db8a09dec4f690213bb369a1ae960237ecfeb3c1d999619f9ef5afd5daeeeecc44dfe64bd4c46ffcca7a2872c11febd47ecbb0d799bc478fe"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-interval.3.4.2 coq.8.11.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-interval.3.4.2 coq.8.11.2
Return code
0
Duration
16 m 0 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-interval.3.4.2 coq.8.11.2
Return code
0
Duration
4 m 0 s

Installation size

Total: 20 M

 • 13 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/basic_rec.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_tactic.vo
 • 582 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/taylor_model_int_sharp.vo
 • 428 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_transcend.vo
 • 409 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_taylor_model.vo
 • 408 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_integral.vo
 • 398 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_bisect.vo
 • 324 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/poly_datatypes.vo
 • 319 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_interval_float.vo
 • 272 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_generic_proof.vo
 • 252 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_interval_float_full.vo
 • 231 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_specific_ops.vo
 • 224 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/bertrand.vo
 • 161 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/poly_bound.vo
 • 155 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_xreal_derive.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_bigint_carrier.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_missing.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/coquelicot_compl.vo
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_stdz_carrier.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/poly_bound_quad.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_generic.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/interval_compl.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_interval.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/various_integrals.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/seq_compl.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/taylor_thm.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_xreal.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/taylor_poly.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/integral_pol.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_definitions.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_univariate.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_float_sig.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_generic_ops.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_specific_sig.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/xreal_ssr_compat.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/Rstruct.vo

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-interval.3.4.2
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none