ยซ Up

monae 0.1.1 8 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.11.2   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "reynald.affeldt@aist.go.jp"
homepage: "https://github.com/affeldt-aist/monae"
bug-reports: "https://github.com/affeldt-aist/monae/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/affeldt-aist/monae.git"
license: "GPL-3.0-or-later"
authors: [
 "Reynald Affeldt"
 "David Nowak"
 "Takafumi Saikawa"
 "Jacques Garrigue"
 "Celestine Sauvage"
 "Kazunari Tanaka"
]
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
 [make "-C" "impredicative_set"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "coq" { >= "8.11" & < "8.12~" }
 "coq-infotheo" { >= "0.1.1" & < "0.2~" }
 "coq-paramcoq" { >= "1.1.2" & < "1.2~" }
]
synopsis: "Monae"
description: """
This repository contains a formalization of monads including several
models, examples of monadic equational reasoning, and an application
to program semantics.
"""
tags: [
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Semantics"
 "keyword: monads"
 "keyword: effects"
 "keyword: probability"
 "keyword: nondeterminism"
 "logpath:monae"
 "date:2020-06-12"
]
url {
 http: "https://github.com/affeldt-aist/monae/archive/v0.1.1.tar.gz"
 checksum: "sha512=942ce1a4160e4237e596899a8987739f2c5789340073ba1690e62212e99dee32a4d63cd6f253fde6fd04b8e41cab89f50f16254aed03af41206d8b9597be95f6"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-monae.0.1.1 coq.8.11.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-monae.0.1.1 coq.8.11.2
Return code
0
Duration
1 h 8 m

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-monae.0.1.1 coq.8.11.2
Return code
0
Duration
8 m 0 s

Installation size

Total: 8 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/category.vo
 • 538 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.vo
 • 505 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.vo
 • 457 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.vo
 • 402 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.vo
 • 315 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.vo
 • 276 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.glob
 • 275 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.glob
 • 269 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/category.glob
 • 255 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.vo
 • 255 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.vo
 • 242 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.vo
 • 240 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.glob
 • 224 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.glob
 • 191 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.vo
 • 189 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.vo
 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.glob
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.vo
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.vo
 • 157 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.glob
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.glob
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.glob
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.glob
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.glob
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.glob
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.glob
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.glob
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.v
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/category.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-monae.0.1.1
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none