Β« Up

interval 4.2.0 8 m 0 s πŸ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         8.13.1   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.5    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "guillaume.melquiond@inria.fr"
homepage: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval/issues"
license: "CeCILL-C"
build: [
 ["autoconf"] {dev}
 ["./configure"]
 ["./remake" "-j%{jobs}%"]
]
install: ["./remake" "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.8" & < "8.14~"}
 "coq-bignums"
 "coq-flocq" {>= "3.1" & < "4~"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.6"}
 "coq-coquelicot" {>= "3.0"}
 "conf-autoconf" {build & dev}
 ("conf-g++" {build} | "conf-clang" {build})
]
tags: [
 "keyword:interval arithmetic"
 "keyword:decision procedure"
 "keyword:floating-point arithmetic"
 "keyword:reflexive tactic"
 "keyword:Taylor models"
 "category:Mathematics/Real Calculus and Topology"
 "category:Computer Science/Decision Procedures and Certified Algorithms/Decision procedures"
 "logpath:Interval"
 "date:2021-03-27"
]
authors: [
 "Guillaume Melquiond <guillaume.melquiond@inria.fr>"
 "Γ‰rik Martin-Dorel <erik.martin-dorel@irit.fr>"
 "Pierre Roux <pierre.roux@onera.fr>"
 "Thomas Sibut-Pinote <thomas.sibut-pinote@inria.fr>"
]
synopsis: "A Coq tactic for proving bounds on real-valued expressions automatically"
url {
 src: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/releases/interval-4.2.0.tar.gz"
 checksum: "sha512=f6e87d52e83e48de5d67fb157dd623eaa6eaa338b5d452cf8c13b9abef3583787198e09c49ea2556ff81b91f907741a19ca66c1e0bc78d2807a7936a2883a349"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-interval.4.2.0 coq.8.13.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-interval.4.2.0 coq.8.13.1
Return code
0
Duration
16 m 0 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-interval.4.2.0 coq.8.13.1
Return code
0
Duration
8 m 0 s

Installation size

Total: 11 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactic.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Float.vo
 • 637 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Primitive_ops.vo
 • 608 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactics/Integral_helper.vo
 • 598 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Prog.vo
 • 597 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_model_sharp.vo
 • 386 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactics/Plot_helper.vo
 • 374 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Eval.vo
 • 370 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Float_full.vo
 • 368 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_model.vo
 • 320 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Datatypes.vo
 • 310 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Integral.vo
 • 302 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Transcend.vo
 • 299 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactics/Interval_helper.vo
 • 225 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_ops.vo
 • 219 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic_proof.vo
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Bertrand.vo
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Bound.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Basic_rec.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Xreal_derive.vo
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Interval.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_bigint.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Refine.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/Stdlib.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Bound_quad.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/Coquelicot.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Reify.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_stdz.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Sig.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Priority.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Tree.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Interval_compl.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/MathComp.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic_ops.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Taylor.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactic_float.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/interval_plot.cmxs
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Xreal.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Basic.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Univariate_sig.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_poly.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_sig.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/interval_plot.cmo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Plot.vo

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-interval.4.2.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none