ยซ Up

itree 4.0.0 5 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.11.2   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.11.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.11.2   Official release 4.11.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.5    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
synopsis: "A Library for Representing Recursive and Impure Programs in Coq"
homepage: "https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees"
dev-repo: "git+https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees"
bug-reports: "https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees/issues"
license: "MIT"
build: [
 ["dune" "subst"] {pinned}
 ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs]
 ["dune" "build" "--root=." "-j" jobs] {with-test}
 ["dune" "runtest" "--root=." "-j" jobs] {with-test}
]
depends: [
 "coq" {>= "8.10"}
 "coq-ext-lib" {>= "0.11.1" & < "0.12"}
 "coq-paco" {>= "4.0.1"}
 "dune" {>= "2.6"}
]
authors: [
 "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
 "Yannick Zakowski <zakowski@seas.upenn.edu>"
 "Paul He <paulhe@seas.upenn.edu>"
 "Chung-Kil Hur <gil.hur@gmail.com>"
 "Gregory Malecha <gmalecha@gmail.com>"
 "Steve Zdancewic <stevez@cis.upenn.edu>"
 "Benjamin C. Pierce <bcpierce@cis.upenn.edu>"
]
tags: [
 "org:deepspec"
 "logpath: ITree"
 "date: 2021-03-15"
]
url {
 http: "https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees/archive/4.0.0.tar.gz"
 checksum: "sha512=5474977a355de77a7775f70cc885164058f5b7ffa122c914fc53b43db08b238c354e0ef99cbcb53b1e9a24640357cd1902c0afe3ed512c24da3d1c8ce006e5b3"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-itree.4.0.0 coq.8.11.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-itree.4.0.0 coq.8.11.2
Return code
0
Duration
5 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-itree.4.0.0 coq.8.11.2
Return code
0
Duration
5 m 0 s

Installation size

Total: 5 M

 • 613 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Eq.vo
 • 365 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFacts.vo
 • 338 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryRelations.vo
 • 265 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/SimUpToTaus.vo
 • 263 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/UpToTaus.vo
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/StateFacts.vo
 • 202 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/HandlerFacts.vo
 • 197 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/InterpFacts.vo
 • 191 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTreeFacts.vo
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/TranslateFacts.vo
 • 170 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryTheory.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/HeterogeneousRelations.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/FailFacts.vo
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/RecursionFacts.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Traces.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefaultFacts.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisliFacts.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadState.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Simple.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategorySub.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadProp.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Eq.v
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryOps.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Reader.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Map.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Handler.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Basics.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Concurrency.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Shallow.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Writer.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Nondeterminism.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/State.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeDefinition.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeMonad.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/UpToTaus.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITreeFacts.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EqAxiom.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITree.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/HeterogeneousRelations.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTree.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefault.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/Subevent.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Recursion.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFacts.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryRelations.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/FunctionFacts.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryTheory.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Tacs.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Paco2.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisli.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Simple.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryOps.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Function.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Monad.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Relation.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFunctor.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Interp.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeDefinition.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/HandlerFacts.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/InterpFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/FailFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTreeFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisliFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadState.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/StateFacts.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Dependent.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/FunctionFacts.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Exception.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Function.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Traces.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/RecursionFacts.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/SimUpToTaus.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefaultFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/TranslateFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Paco2.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategorySub.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Sum.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Basics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadProp.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq-itree/dune-package
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Shallow.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Recursion.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/doc/coq-itree/CHANGELOG.md
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/State.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Handler.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/Subevent.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Category.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Tacs.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Interp.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Concurrency.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefault.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisli.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Relation.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Writer.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/doc/coq-itree/README.md
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Nondeterminism.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Map.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTree.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Function.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Monad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/FunctionFacts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFunctor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Function.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Dependent.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/doc/coq-itree/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Sum.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq-itree/opam
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Reader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EqAxiom.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/FunctionFacts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Exception.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITreeFacts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITree.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Category.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq.v
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.11.2/lib/coq-itree/META

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-itree.4.0.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none