ยซ Up

bbv dev 1 m 2 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "gmalecha@gmail.com"
homepage: "https://github.com/mit-plv/bbv"
dev-repo: "git://git@github.com:mit-plv/bbv.git"
bug-reports: "https://github.com/mit-plv/bbv/issues"
authors: ["Tej Chajed"
     "Haogang Chen"
     "Adam Chlipala"
     "Joonwon Choi"
     "Andres Erbsen"
     "Jason Gross"
     "Samuel Gruetter"
     "Frans Kaashoek"
     "Alex Konradi"
     "Gregory Malecha"
     "Duckki Oe"
     "Murali Vijayaraghavan"
     "Nickolai Zeldovich"
     "Daniel Ziegler"
 ]
license: "MIT"
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {((>= "8.9" & < "8.13~") | = "dev")}
]
synopsis: "An implementation of bitvectors in Coq."
url {
 src: "git+https://github.com/mit-plv/bbv.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-bbv.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-bbv.dev coq.dev
Return code
0
Duration
12 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-bbv.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 2 s

Installation size

Total: 3 M

 • 964 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/Word.vo
 • 928 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/Word.glob
 • 207 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/Word.v
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/NatLib.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/NatLib.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ZLib.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotation.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/Nomega.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ZHints.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ZLib.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/N_Z_nat_conversions.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotationWord.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/BinNotation.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/WordScope.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/NLib.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/BinNotationZ.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotationZ.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/DepEq.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/NatLib.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/DepEqNat.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/DepEq.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/DepEqNat.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotation.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/Nomega.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/N_Z_nat_conversions.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ZLib.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotationWord.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ReservedNotations.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/BinNotation.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ZHints.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotation.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/DepEqNat.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/Nomega.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/DepEq.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/NLib.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/N_Z_nat_conversions.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/BinNotation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ZHints.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ReservedNotations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotationWord.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/WordScope.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotationZ.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/BinNotationZ.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/NLib.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/BinNotationZ.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/HexNotationZ.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/WordScope.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bbv/ReservedNotations.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-bbv.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none