ยซ Up

bedrock2 0.0.1 16 m 48 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: [
 "Massachusetts Institute of Technology"
 "Kevix"
 "SiFive"
]
maintainer: "Jason Gross <jgross@mit.edu>"
homepage: "https://github.com/mit-plv/bedrock2"
bug-reports: "https://github.com/mit-plv/bedrock2/issues"
license: "MIT"
build: [
 [make "-j%{jobs}%" "EXTERNAL_DEPENDENCIES=1" "bedrock2_ex"]
]
install: [make "EXTERNAL_DEPENDENCIES=1" "install_bedrock2"]
depends: [
 "conf-findutils" {build}
 "coq" {>= "8.15~"}
 "coq-coqutil" {= "0.0.1"}
 "zarith" {>= "1.11"}
]
dev-repo: "git+https://github.com/mit-plv/bedrock2.git"
synopsis: "A work-in-progress language and compiler for verified low-level programming"
description: """
bedrock2 is a low-level systems programming language. This
language is equipped with a simple program logic for
proving correctness of the programs. A verified compiler
targeting RISC-V from this language exists but is not yet on opam.
The project has similar goals as bedrock, but uses a different design.
No code is shared between bedrock and bedrock2.
The source language is a C-like language called ExprImp. It is an
imperative language with expressions. Currently, the only data type
is word (32-bit or 64-bit), and the memory is a partial map from words
to bytes. Records are supported as a notation for memory access with an offset.
"""
tags: ["logpath:bedrock2"]
url {
 src: "https://github.com/mit-plv/bedrock2/archive/refs/tags/v0.0.1.tar.gz"
 checksum: "sha512=d9303db34ab8414b20a77135d6ca019b0904bba69baca246c6e89afa5ca9be78c2753020a534fd9042f179142cfcbcd8182cb07c938af411b4f83f8882493d62"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-bedrock2.0.0.1 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-bedrock2.0.0.1 coq.dev
Return code
0
Duration
2 m 50 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-bedrock2.0.0.1 coq.dev
Return code
0
Duration
16 m 48 s

Installation size

Total: 4 M

 • 312 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsCustomEntry.glob
 • 212 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Loops.vo
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPreconditionProperties.vo
 • 173 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAutoArray.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/SeparationLogic.vo
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/AbsintWordToZ.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Scalars.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Loops.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/AbsintWordToZ.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ProgramLogic.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCString.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWordsTests.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Scalars.glob
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ptsto_bytes.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/SeparationLogic.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Array.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Semantics.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPrecondition.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Memory.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepCalls.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Semantics.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Array.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWords.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAutoArray.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCStringExprTypecheckingTest.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPreconditionProperties.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/FE310CSemantics.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/footpr.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepLogAddrArith.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TransferSepsOrder.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCStringStackallocLoopTest.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Syntax.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPrecondition.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Bytedump.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/groundcbv.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ptsto_bytes.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCString.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAddrLast.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC64Semantics.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsCustomEntry.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC32Semantics.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Structs.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ProgramLogic.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Memory.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TracePredicate.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAuto.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/OperatorOverloading.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/MetricLogging.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Hexdump.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Hexdump.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/Separation.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/div10.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/SeparationLogic.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepBulletPoints.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Loops.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWordsTests.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Bytedump.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWords.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepBulletPoints.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPreconditionProperties.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TacticError.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TracePredicate.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Bytedump.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Hexdump.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Variables.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ProgramLogic.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/footpr.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsCustomEntry.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Scalars.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/AbsintWordToZ.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Structs.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAutoArray.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Lift1Prop.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAddrLast.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TransferSepsOrder.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepCalls.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPrecondition.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/MetricLogging.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/groundcbv.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Array.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Semantics.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ptsto_bytes.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/FE310CSemantics.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWords.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepCalls.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCString.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ReversedListNotations.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Memory.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepLogAddrArith.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepLogAddrArith.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TransferSepsOrder.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Lift1Prop.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/footpr.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCStringStackallocLoopTest.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Syntax.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/OperatorOverloading.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/groundcbv.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Variables.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Structs.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWordsTests.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepBulletPoints.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TracePredicate.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Markers.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAddrLast.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC32Semantics.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC64Semantics.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Notations.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/OperatorOverloading.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/Separation.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TacticError.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/MetricLogging.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/FE310CSemantics.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAuto.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepAuto.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Syntax.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TacticError.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC64Semantics.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC32Semantics.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Notations.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Markers.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCStringExprTypecheckingTest.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Lift1Prop.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Variables.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Markers.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/div10.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/Separation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCStringExprTypecheckingTest.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCStringStackallocLoopTest.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ReversedListNotations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/div10.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ReversedListNotations.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-bedrock2.0.0.1
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none