ยซ Up

cfml-stdlib 20211215 38 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "arthur.chargueraud@inria.fr"
homepage: "https://gitlab.inria.fr/charguer/cfml2"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/charguer/cfml2.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/charguer/cfml2/-/issues"
license: "MIT"
synopsis: "The CFML program verification system"
description: """
CFML is a program verification system for OCaml.
"""
build: [make "-C" "lib/stdlib" "-j%{jobs}%"]
install: [make "-C" "lib/stdlib" "install"]
depends: [
 "coq" { >= "8.13" }
 "cfml" { = version }
 "coq-cfml-basis" { = version }
]
tags: [
 "date:"
 "logpath:CFML.Stdlib"
 "category:Computer Science/Programming Languages/Formal Definitions and Theory"
 "keyword:program verification"
 "keyword:separation logic"
 "keyword:weakest precondition"
]
authors: [
 "Arthur Charguรฉraud"
]
url {
 src:
  "https://gitlab.inria.fr/charguer/cfml2/-/archive/20211215/archive.tar.gz"
 checksum: [
  "md5=1ce2b343adf77f5d75cccd7b860cc19b"
  "sha512=9205fbcf8bf3dcc7131bcbfd63f68694fa59145422741f6f67f0881f0dd2d923a947f10f6a979d43f569e2ae83464aac366ff6445a074d22625769b436e6e5e9"
 ]
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-cfml-stdlib.20211215 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-cfml-stdlib.20211215 coq.dev
Return code
0
Duration
12 m 17 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-cfml-stdlib.20211215 coq.dev
Return code
0
Duration
38 s

Installation size

Total: 1 M

 • 224 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/List_ml.v
 • 206 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/List_ml.glob
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/List_proof.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Array_ml.v
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Pervasives_proof.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Array_ml.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/List_ml.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Pervasives_proof.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Pervasives_ml.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Array_ml.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Pervasives_ml.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Array_proof.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/List_proof.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Pervasives_ml.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Sys_ml.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Sys_proof.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Stdlib.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Array_proof.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Pervasives_proof.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Array_proof.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/List_proof.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/cfml/stdlib/Pervasives.cmj
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/cfml/stdlib/List.cmj
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/cfml/stdlib/Array.cmj
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Sys_ml.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Sys_ml.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Sys_proof.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Sys_proof.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Stdlib.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/cfml/stdlib/Sys.cmj
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/CFML/Stdlib/Stdlib.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-cfml-stdlib.20211215
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none