ยซ Up

circuits dev 39 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "dev@clarus.me"
homepage: "https://github.com/coq-contribs/circuits"
license: "LGPL 2"
build: [
 ["coq_makefile" "-f" "Make" "-o" "Makefile"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/Circuits"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {= "dev"}
]
tags: [ "keyword:hardware verification" "category:Computer Science/Architecture" ]
authors: [ "Laurent Arditi <>" ]
synopsis:
 "Some proofs of hardware (adder, multiplier, memory block instruction)."
description: """
definition and proof of a combinatorial adder, a
sequential multiplier, a memory block instruction"""
flags: light-uninstall
url {
 src: "git+https://github.com/coq-contribs/circuits.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-circuits.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-circuits.dev coq.dev
Return code
0
Duration
12 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-circuits.dev coq.dev
Return code
0
Duration
39 s

Installation size

Total: 976 K

 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/MultSeq.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_field.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_impl.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_impl.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_field.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_compl.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/MultSeq.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/Definitions.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_compl.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Arith_compl.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/AdderProof.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_spec.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/Definitions.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Arith_compl.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/Adder.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/Adder.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/LemPrelim.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_spec.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/AdderProof.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/BV.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/IncrDecr.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_replace.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/LemPrelim.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/FullAdder.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_proof.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_proof.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_field.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_defs.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/MultSeq.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/HalfAdder.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Memo.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_replace.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/FullAdder.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/BV.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/IncrDecr.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Bool_compl.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_impl.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Bool_compl.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_compl.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/Adder.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Arith_compl.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/Definitions.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/AdderProof.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_spec.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_defs.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Lists_replace.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/FullAdder.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/IncrDecr.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/MULTIPLIER/LemPrelim.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/BV.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_proof.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Bool_compl.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/HalfAdder.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Memo.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/BLOCK/Fill_defs.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/ADDER/HalfAdder.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Circuits/GENE/Memo.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-circuits.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none