ยซ Up

fcsl-pcm 1.5.1 5 m 47 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "fcsl@software.imdea.org"
homepage: "https://github.com/imdea-software/fcsl-pcm"
dev-repo: "git+https://github.com/imdea-software/fcsl-pcm.git"
bug-reports: "https://github.com/imdea-software/fcsl-pcm/issues"
license: "Apache-2.0"
synopsis: "Coq library of Partial Commutative Monoids"
description: """
The PCM library provides a formalisation of Partial Commutative Monoids (PCMs),
a common algebraic structure used in separation logic for verification of
pointer-manipulating sequential and concurrent programs.
The library provides lemmas for mechanised and automated reasoning about PCMs
in the abstract, but also supports concrete common PCM instances, such as heaps,
histories, and mutexes.
This library relies on propositional and functional extentionality axioms."""
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" { (>= "8.14" & < "8.16~") | (= "dev") }
 "coq-mathcomp-ssreflect" { (>= "1.13.0" & < "1.15~") | (= "dev") }
]
tags: [
 "category:Computer Science/Data Types and Data Structures"
 "keyword:partial commutative monoids"
 "keyword:separation logic"
 "keyword:concurrency"
 "logpath:fcsl"
 "date:2022-04-29"
]
authors: [
 "Aleksandar Nanevski"
]
url {
 src: "https://github.com/imdea-software/fcsl-pcm/archive/v1.5.1.tar.gz"
 checksum: "sha256=a481353e622060da6e0d41bdc1864a0767ddd76ae9532b704269b0a6e7552ca8"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-fcsl-pcm.1.5.1 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-fcsl-pcm.1.5.1 coq.dev
Return code
0
Duration
5 m 45 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-fcsl-pcm.1.5.1 coq.dev
Return code
0
Duration
5 m 47 s

Installation size

Total: 11 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/unionmap.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/unionmap.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/natmap.glob
 • 997 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/natmap.vo
 • 442 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/finmap.vo
 • 419 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/prelude.vo
 • 406 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/pcm.vo
 • 398 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/morphism.vo
 • 368 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/morphism.glob
 • 263 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/pcm.glob
 • 261 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/finmap.glob
 • 254 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/prelude.glob
 • 222 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/pred.vo
 • 218 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/ordtype.vo
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/unionmap.v
 • 200 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/heap.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/automap.vo
 • 184 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/ordtype.glob
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/pred.glob
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/mutex.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/natmap.v
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/heap.glob
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/mutex.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/automap.glob
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/rtc.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/invertible.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/seqperm.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/autopcm.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/lift.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/morphism.v
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/rtc.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/pcm.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/finmap.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/seqperm.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/pred.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/invertible.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/prelude.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/auto.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/autopcm.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/lift.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/ordtype.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/axioms.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/automap.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/heap.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/mutex.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/auto.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/axioms.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/autopcm.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/rtc.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/lift.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/seqperm.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/auto.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/pcm/invertible.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/core/axioms.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/options.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/options.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/fcsl/options.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-fcsl-pcm.1.5.1
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none