ยซ Up

gaia-hydras dev 2 m 33 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/hydra-battles"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/hydra-battles.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/hydra-battles/issues"
license: "MIT"
synopsis: "Comparison between ordinals in Gaia and Hydra battles"
description: """
The Gaia and Hydra battles projects develop different notions of ordinals.
This development bridges the different notions."""
build: ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs]
depends: [
 "dune" {>= "2.5"}
 "coq" {>= "8.13"}
 "coq-hydra-battles" {= version}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.12.0"}
 "coq-mathcomp-zify"
 "coq-gaia-schutte" {>= "1.14"}
]
tags: [
 "category:Mathematics/Logic/Foundations"
 "keyword:ordinals"
 "logpath:gaia_hydras"
]
authors: [
 "Pierre Castรฉran"
]
url {
 src: "git+https://github.com/coq-community/hydra-battles.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-gaia-hydras.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-gaia-hydras.dev coq.dev
Return code
0
Duration
22 m 22 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-gaia-hydras.dev coq.dev
Return code
0
Duration
2 m 33 s

Installation size

Total: 4 M

 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/nfwfgaia.vo
 • 261 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/nfwfgaia.v
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/T1Bridge.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GPaths.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GCanon.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GHydra.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GF_alpha.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GHessenberg.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GL_alpha.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GHprime.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/ON_gfinite.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/T2Bridge.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GLarge_Sets.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GaiaToHydra.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/HydraGaia_Examples.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/T1Bridge.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GPrelude.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GCanon.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/doc/coq-gaia-hydras/README.md
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GPaths.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GF_alpha.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GHessenberg.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GHydra.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GL_alpha.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GHprime.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/ON_gfinite.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/T2Bridge.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-gaia-hydras/dune-package
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/HydraGaia_Examples.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GLarge_Sets.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/doc/coq-gaia-hydras/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GaiaToHydra.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-gaia-hydras/opam
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/gaia_hydras/GPrelude.v
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-gaia-hydras/META

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-gaia-hydras.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none