ยซ Up

ground 0.01.0 43 m 29 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "Ground : A Useful Extension to Coq's Standard Library"
maintainer: "Joan Thibault <joan.thibault@ens-rennes.fr>"
authors: "Joan Thibault <joan.thibault@ens-rennes.fr>"
license: "LGPL-3.0-only with OCaml-LGPL-linking-exception"
homepage: "https://gitlab.com/boreal-ldd/ground"
bug-reports: "https://gitlab.com/boreal-ldd/ground/-/issues"
depends: [
 "coq" {>= "8.14.0"}
]
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
dev-repo: "git+https://gitlab.com/boreal-ldd/ground.git"
url {
	src:"https://gitlab.com/boreal-ldd/ground/-/archive/v0.01/ground-v0.01.tar.gz"
	checksum:"sha512=d2814b5eac7b7ac7619fd86007742ee98bc94f57f3dc34c3b4d5e6ad0c0ec4aecdfff5e243921a464bb7498b1c9ed1458a337b9006b82e70ab92d8d6c24a8748"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-ground.0.01.0 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-ground.0.01.0 coq.dev
Return code
0
Duration
11 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-ground.0.01.0 coq.dev
Return code
0
Duration
43 m 29 s

Installation size

Total: 6 M

 • 683 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/MiniBool_VAX.vo
 • 266 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplLtN.vo
 • 258 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap1_Construct.vo
 • 251 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap2_Predicate.vo
 • 250 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/MiniBool_VAX.glob
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap3_PredicateOnConstruct.vo
 • 233 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplArray.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplAlgebra.vo
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap0_Standard.vo
 • 175 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumArray.vo
 • 169 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplArray.glob
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplNat.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplABList.vo
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplCmp.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/FiniteCurryfy.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap1_Construct.glob
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/MiniBool_Logic.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplAlgebra.glob
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/FiniteBooleanFunction.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplProp.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplDTT.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplBool.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplLtN.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplAB.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap2_Predicate.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumCount.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEq.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplCmp.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap0_Standard.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplNat.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplSizedList.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumArray.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/FiniteBooleanFunction.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap3_PredicateOnConstruct.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnum.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplBool.glob
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/FiniteCurryfy.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplProp.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumCmp.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplDTT.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/MiniBool_VAX.v
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplOption.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumCount.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/MiniBool_Logic.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEq.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplABList.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnum.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplArray.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplSimpl.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplNat.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/MiniBool_Logic.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplAB.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplSizedList.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumCmp.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplSimpl.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplAlgebra.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap1_Construct.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplMore.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplOption.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplLtN.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplCmp.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplProp.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap2_Predicate.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap0_Standard.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplSimpl.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplBool.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/FiniteCurryfy.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumArray.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/FiniteBooleanFunction.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplDTT.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplFun.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList_Chap3_PredicateOnConstruct.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEq.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplAB.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumCount.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnum.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplABList.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplSizedList.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplOption.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplEnumCmp.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplFun.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplMore.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplMore.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Ground/SimplFun.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-ground.0.01.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none