ยซ Up

hott dev 22 m 35 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: [ "Jason Gross <jgross@mit.edu>" "Ali Caglayan <alizter@gmail.com>" ]
homepage: "http://homotopytypetheory.org/"
bug-reports: "https://github.com/HoTT/HoTT/issues"
license: "BSD-2-Clause"
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
depends: [
 "ocaml"
 "ocamlfind" {build}
 "coq" {= "dev"}
]
authors: ["The Coq-HoTT Development Team"]
dev-repo: "git+https://github.com/HoTT/HoTT.git"
synopsis: "The Homotopy Type Theory library"
description: """
To use the HoTT library, the following flags must be passed to coqc:
  -noinit -indices-matter
To use the HoTT library in a project, add the following to _CoqProject:
  -arg -noinit
  -arg -indices-matter
`
"""
tags: [ "logpath:HoTT" ]
url {
 src: "git+https://github.com/HoTT/HoTT.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-hott.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-hott.dev coq.dev
Return code
0
Duration
33 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-hott.dev coq.dev
Return code
0
Duration
22 m 35 s

Installation size

Total: 121 M

 • 8 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Flattening.vo
 • 7 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/TorusEquivCircles.vo
 • 7 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HomotopyGroup.vo
 • 5 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Spheres.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Pushout.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Sequential.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/CayleyDickson.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/PathCube.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Syllepsis.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/PullbackFiberSequence.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Addition.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/FreeProduct.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinSeq.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Bool.vo
 • 990 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Pushout_Flattening.vo
 • 931 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No.vo
 • 792 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Core.vo
 • 753 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/TwoSphere.vo
 • 685 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/BlakersMassey.vo
 • 657 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/ExactSequence.vo
 • 657 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category.vo
 • 638 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/ClassifyingSpace.vo
 • 634 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/ReflectiveSubuniverse.vo
 • 633 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/EMSpace.vo
 • 572 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/Abelianization.vo
 • 568 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Pushout.vo
 • 566 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Coeq.vo
 • 565 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Suspension.vo
 • 562 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Pushout.vo
 • 529 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/V.vo
 • 528 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Pullback.vo
 • 504 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/Loops.vo
 • 504 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/PathGroupoids.vo
 • 495 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HSpaceS1.vo
 • 493 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Meet.vo
 • 490 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/GroupCoeq.vo
 • 483 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/FreeGroup.vo
 • 481 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/Nat.vo
 • 474 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Morphisms.vo
 • 462 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Pullback.vo
 • 462 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/Core.vo
 • 453 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma.vo
 • 433 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/natpair_integers.vo
 • 427 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Sum.vo
 • 419 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Extensions.vo
 • 417 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/ReflectiveSubuniverse.glob
 • 411 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Sum.vo
 • 408 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Universe.vo
 • 400 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Core.vo
 • 359 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Finite.vo
 • 348 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Paths.vo
 • 344 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pSusp.vo
 • 341 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Card.vo
 • 335 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit.vo
 • 332 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint.vo
 • 330 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Universe.vo
 • 326 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Adjoint.vo
 • 322 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SemiSimplicialSets.vo
 • 294 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor.vo
 • 290 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma.vo
 • 289 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Core.glob
 • 282 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/PathGroupoids.glob
 • 280 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/natpair_integers.glob
 • 276 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pMap.vo
 • 272 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Join.vo
 • 271 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/CoreLaws.vo
 • 269 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/Univalent.vo
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Quotient.vo
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/abstract_algebra.vo
 • 263 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Equiv.vo
 • 263 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Paths.vo
 • 245 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor.vo
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Idempotents.vo
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Cocone.vo
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/EquivalenceInduction.vo
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/IWType.vo
 • 234 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Modality.vo
 • 233 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Paths.vo
 • 230 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/PathSquare.vo
 • 230 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/GrpPullback.vo
 • 227 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Analysis/Locator.vo
 • 227 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Contrib/HoTTBookExercises.glob
 • 226 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Contrib/HoTTBookExercises.vo
 • 225 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/premetric.vo
 • 221 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/Ideal.vo
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut.vo
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Sigma.vo
 • 215 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Freudenthal.vo
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Syllepsis.glob
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Descent.vo
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_third_isomorphism.vo
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Prod.vo
 • 191 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Lex.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/premetric.glob
 • 188 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/MappingCylinder.vo
 • 188 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbPushout.vo
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Ordinals.vo
 • 185 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/CRing.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Group.vo
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/Nat.glob
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Extensions.glob
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Sigma.vo
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Cone.vo
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/CommutativeSquares.vo
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Sum.glob
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Analysis/Locator.glob
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/Flattening.vo
 • 173 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Idempotents.glob
 • 172 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/rationals.vo
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Sigma.glob
 • 169 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/RewriteLaws.vo
 • 169 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Core.vo
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbelianGroup.vo
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/ChineseRemainder.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/V.glob
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/FreeProduct.glob
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HFiber.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/semirings.glob
 • 155 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Contrib/HoTTBook.vo
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPathCube.vo
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/binary_naturals.glob
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/binary_naturals.vo
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Subgroup.vo
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Equivalences.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/QuotientRing.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pFiber.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/semirings.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/PathCube.glob
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Coequalizer.vo
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Core.glob
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Sequential.glob
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Pseudofunctors.vo
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/UnivalenceVarieties.vo
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Paths.glob
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Presentation.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Pointwise.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/NatTrans.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/HomCoercions.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Nat.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/rationals.glob
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/field_of_fractions.glob
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation.vo
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Morphisms.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPath.vo
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Pushout.glob
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Cantor.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Factorization.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/FunctorCat.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/field_of_fractions.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/QuotientGroup.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Laws.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Circle.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/IWType.glob
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/Z.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Modality.glob
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinInduction.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Operation.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Ordinals.glob
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Morphisms.glob
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/canonical_names.vo
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Yoneda.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Coeq.glob
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_second_isomorphism.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/Ideal.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Group.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Finite.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/BlakersMassey.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Equivalences.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Algebra.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/ObjectClassifier.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/PathSquare.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/ExactSequence.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/orders.vo
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Core.glob
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/Core.glob
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Core.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/peano_naturals.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/Univalent.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Forall.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Tactics.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/EquivalenceInduction.glob
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Universe.glob
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_quotient_algebra.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/ooGroup.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/peano_naturals.glob
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/PullbackFiberSequence.glob
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Square.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Diagram.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Functorial.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/PseudonaturalTransformation/Core.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_quote.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/lattices.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Lex.glob
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Descent.glob
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Pullback.glob
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Localization.glob
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Core.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/quotient.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Smash.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/canonical_names.glob
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/TermAlgebra.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/CoreParts.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/UniversalProperties.glob
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinNat.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Addition.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Prod.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Localization.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPath.glob
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Hartogs.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Separated.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Forall.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/ReflectiveSubuniverse.v
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Overture.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Subgroup.glob
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/rings.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Bouquet.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/CoreLaws.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Prod.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/fields.glob
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_first_isomorphism.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Suspension.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pTrunc.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPathSquare.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/ClassifyingSpace.glob
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/orders.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/abstract_algebra.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_algebra.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Fin.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/rings.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Equiv.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_homomorphism.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_pol.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Spheres.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbelianGroup.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Pullback.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/ProjectionFunctors.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/WhiteheadsPrinciple.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/CRing.glob
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Factorization.glob
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Quotient/Choice.glob
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Fracture.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/rings.glob
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/EquivGpd.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/lattices.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/rings.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/GCHtoAC.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations/Connectedness.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Topological.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2/Law.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Meet.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/naturals.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Bool.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_quotient_algebra.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HFiber.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Contrib/HoTTBook.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/BaerSum.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Limit.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/DProp.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/orders.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Lagrange.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Rigid.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Adjoint.glob
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Projective.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Overture.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/CoreParts.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/integers.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPathCube.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/Loops.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Quotient/Choice.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Nat.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pSusp.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/IdentityPrinciple.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/PointedCat.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/fields.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/epi.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pHomotopy.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Contrib/HoTTBookExercises.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Homomorphism.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/int_abs.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/NatTrans.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/nat_int.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/TermAlgebra.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Paths.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_quote.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ChainCategory.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/GCHtoAC.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/EquivGroupoids.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Fin.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UnitCounitCoercions.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/maps.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/Torus.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Smash.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Accessible.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pEquiv.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/naturals.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/TwoOneCat.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/groups.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_isomorphic.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/cauchy.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_homomorphism.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4/Law.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Laws.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_pol.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/PseudofunctorToCat.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/RewriteLaws.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/FreeGroup.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SimplicialSets.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/dec_fields.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/InducedFunctors.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Spec.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/quotient.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Hartogs.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/HomCoercions.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Notations.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/ProjectionFunctors.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Trunc.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/PseudofunctorToCat.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Core.v
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/TorusHomotopy.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_second_isomorphism.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Equiv.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/Abelianization.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/EquivGroupoids.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Quotient.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3/Law.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Yoneda.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPathSquare.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/UniversalProperties.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Attributes.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/maps.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Join.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/CayleyDickson.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Core.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/dec_fields.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/GrpPullback.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations/Core.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise/Properties.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Spec.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos/Core.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations/Connectedness.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/ShortExactSequence.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Flattening.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pMap.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Isomorphisms.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_subalgebra.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/EquivGpd.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Fracture.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/LoopExp.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Pushout.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4/Functors.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Arrow.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_third_isomorphism.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Overture.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/IdentityLaws.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/RewriteModuloAssociativity.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/Flattening.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/lattices.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/UniverseLevel.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/AssociativityLaw.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos/Core.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_prod_algebra.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/ObjectClassifier.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tests.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Separated.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/groups.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/PathGroupoids.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ProductLaws.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/Z.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/Identity.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/PathSplit.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/LoopExp.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Operation.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Core.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Image.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Syllepsis.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/lattices.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Square.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_first_isomorphism.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinSeq.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Prod.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Sum.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/apartness.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbPullback.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Universal.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/Nat.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/nat_distance.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/ooGroup.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/TruncType.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Laws.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbPushout.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/OnMorphisms.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Equiv.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/CoreflectiveSubuniverse.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Opposite.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/natpair_integers.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Arrow.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Constant.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Pushout.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/orders.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/EMSpace.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/FromFunctor.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HSet.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Pointwise.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Bool.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Core.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Yoneda.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Kernel.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Functorial.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Laws.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations/Core.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Negation.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Idempotents.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/Core.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos/Spec.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/categories/ua_category.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinNat.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Morphisms.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Trunc.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Extensions.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/HomotopyPreCategory.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Core.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_tac.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4/Functors.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/pointwise.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/PseudonaturalTransformation.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Equivalences.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/WType.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/DProp.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Universe.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/integers.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/naturals.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Core.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/InducedFunctors.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits/Core.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/QuotientGroup.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/isomorphisms/rings.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Laws.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/bool.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Closed.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Sum.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Accessible.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UniversalMorphisms/Core.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/FreeIntQuotient.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/fields.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/cauchy.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/premetric.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Cocone.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/GraphQuotient.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/integers.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Morphisms.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UnitCounit.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/FromFunctor.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HoTT.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_congruence.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/MappingCylinder.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Univalent.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Parts.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/epi.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Rigid.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_prod_algebra.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Tactics.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/CoreflectiveSubuniverse.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sum.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Congruence.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/ne_list.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/Core.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UnitCounitCoercions.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Cone.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Core.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Isomorphisms.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos/Spec.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Circle.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/nat_int.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UniversalMorphisms.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Open.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HomotopyGroup.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Core.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Homomorphism.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/int_abs.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/hprop_lattice.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Cantor.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/V.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/FunextVarieties.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/OnMorphisms.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/QuotientRing.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/isomorphisms/rings.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/Core.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/Ideal.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Decidable.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/TruncType.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PathAny.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law0.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/TorusEquivCircles.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/rationals.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Analysis/Locator.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/semirings.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Projective.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/integers.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Pi1S1.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/GCH.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Paths.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Sigma.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/Core.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Modality.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/CommutativeSquares.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/list.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/archimedean.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Bool/IncoherentIdempotent.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/FunextVarieties.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/dec_fields.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/fields.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Ext.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Contrib/HoTTBook.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tests/ring_tac.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Finite.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_algebra.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Ordinals.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/apartness.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Topological.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Paths.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Diagram.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/BoundedSearch.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/Core.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Parts.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1/Law.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Sequential.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UniversalMorphisms/Core.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Core.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/ConstantDiagram.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/AC.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Hexadecimal.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Functors.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/UnivalenceVarieties.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/FunctorCat.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_subalgebra.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/PathCube.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HProp.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1/Functors.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/ChineseRemainder.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/BlakersMassey.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/naturals.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Localization.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Nullification.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial/Attributes.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HSet.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Morphisms.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Hexadecimal.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Group.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HSpace.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Core.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/FreeProduct.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3/Functors.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Identity.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/binary_naturals.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Core.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pEquiv.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UnitCounit.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pFiber.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise/Core.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/TwoSphere.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial/Core.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/FreeIntQuotient.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Tactics.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/ne_list.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Bool.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Nat.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Core.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Contractible.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_setalgebra.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spectra/Spectrum.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/list.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Sigma.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Constant.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Universe.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Paths.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Contractible.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_isomorphic.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Universe.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Decimal.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HProp.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/GCH.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/UniverseLevel.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/archimedean.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/BoundedSearch.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/CoreLaws.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Core.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/archimedean.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Paths.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Yoneda.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Utf8.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Core.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Universal.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/EncodeDecode.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Suspension.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Core.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/RewriteModuloAssociativity.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/PathSquare.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/sum.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DualFunctor.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/additional_operations.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/UnivalenceImpliesFunext.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/Core.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Induced.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Notations.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/family_prod.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Descent.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Limit.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/dec_fields.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Pushout.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/IWType.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/ExactSequence.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Morphisms.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfSections/Core.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/IdentityPrinciple.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Utf8.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ProductLaws.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Attributes.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/peano_naturals.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Core.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/ClassifyingSpace.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/assume_rationals.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Unit.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Lex.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinInduction.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/LawsTactic.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2/Functors.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/SuccessorStructure.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Opposite.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Nat.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/PropTrunc.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Prod.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Decidable.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Presentation.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/rationals.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfSections.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions/Functors.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/EmptyCat.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Addition.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/lattices.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/PullbackFiberSequence.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/PathSplit.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/Interval.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FundamentalPreGroupoidCategory.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/PseudonaturalTransformation/Core.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/Relational.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Algebra.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/UniversalProperties.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Utf8.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Card.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Pointwise.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/ParallelPair.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Decimal.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Core.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pTrunc.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Utf8.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits/Functors.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Powers.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PathAny.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Core.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Utf8.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Bool.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/ooAction.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/field_of_fractions.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/EquivalenceInduction.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/NaturalTransformations.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/canonical_names.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/Torus.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Aut.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/UnivalenceImpliesFunext.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise/Properties.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Subgroup.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/PointedCat.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/WhiteheadsPrinciple.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/abstract_algebra.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/Relational.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Functorial.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/Core.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Forall.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Sigma.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/SpanPushout.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Pullback.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Paths.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Core.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Laws.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions/Core.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/additional_operations.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/DDiagram.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/Z.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Adjoint.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Notations.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Factorization.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Morphisms.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Meet.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Coeq.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/SpanPushout.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/CRing.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise/Core.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Notations.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Identity.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/RewriteModuloAssociativity.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/orders.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbelianGroup.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/OnObjects.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Pullback.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Hom.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/Univalent.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/FreeGroup.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPath.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Fin.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Morphisms.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Core.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/Loops.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/surjective_factor.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Prod.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/integers.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/TermAlgebra.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Nullification.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_tac.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/monad.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/TwoOneCat.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Equiv.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Yoneda.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial/Attributes.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Equiv.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Functorial.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial/Core.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Trunc.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/GCHtoAC.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/Abelianization.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/HomFunctor.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pHomotopy.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/rings.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Unit.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Hartogs.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Forall.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Prod.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Prod.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Core.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Pushout_Flattening.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HSpaceS1.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/round.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/iso.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/IndiscreteCategory.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Functorish.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations/Connectedness.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Core.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Projection.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Nat.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/NullHomotopy.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_homomorphism.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Objects.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/rings.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/EncodeDecode.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Core.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Notations.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/Identity.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations/Core.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_quotient_algebra.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Core.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/TruncImpliesFunext.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat/Core.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Core.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Tactics.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Sequence.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tests.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/unique_choice.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Core.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/quotient.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/ImpredicativeTruncation.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/naturals.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Notnot.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_congruence.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/GraphQuotient.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Prod.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Congruence.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/PseudofunctorToCat.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos/Core.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Spec.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Utf8.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Functors.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Paths.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Spheres.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Kernel.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Cantor.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pSusp.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Tactics.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/NatTrans.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Span.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/family_prod.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Sum.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DualFunctor.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Functorial.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/ooGroup.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Quotient/Choice.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/ImpredicativeTruncation.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/ShortExactSequence.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Equiv.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/SetCone.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Accessible.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Sum.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Datatypes.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Functorial.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Morphisms.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Identity.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Quotient.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Congruence.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/DProp.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToCat.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DependentProduct.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Separated.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Fracture.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Dual.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/maps.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/categories/ua_category.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UnitCounit.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/CoreParts.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NatCategory.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat/Morphisms.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/Core.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2/Law.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/DDiagram.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/BiInv.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/nat_distance.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Bool/IncoherentIdempotent.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Negation.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Tactics.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/PseudonaturalTransformation/Core.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPathCube.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_pol.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/CayleyDickson.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Circle.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/RewriteLaws.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Paths.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Core.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Univalent.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Wedge.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2/Functors.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/NullHomotopy.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Empty.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/Z.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/dec_fields.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HFiber.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/QuotientGroup.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/BinderApply.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Utf8.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Functors/SetProp.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Pi.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Univalent.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Forall.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Representable.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/fields.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Projection.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Functors.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_first_isomorphism.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Cocone.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Dual.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Closed.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Core.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Dual.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/groups.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Laws.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Pointwise.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Utf8.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/pointwise.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/integers.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/LawsTactic.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/BaerSum.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/HomFunctor.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_quote.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/orders.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/AssociativityLaw.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Join.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits/Core.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/ExcludedMiddle.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Cone.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HomotopyGroup.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Open.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Functorial.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pMap.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/BinderApply.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/HomCoercions.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Core.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Induced.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Dual.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/GrpPullback.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FundamentalPreGroupoidCategory.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/AC.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Pushout.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1/Functors.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_algebra.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/hprop_lattice.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Coequalizer.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Utf8.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law0.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/FunextVarieties.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Pointwise.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical/DPathSquare.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/ProjectionFunctors.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Yoneda.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Equalizer.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Notations.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/EquivGpd.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/IdentityLaws.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/ObjectClassifier.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/EMSpace.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/TorusEquivCircles.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/naturals.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/WType.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Dual.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/GroupCoeq.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat/Core.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Image.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/OnObjects.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Universe.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Equiv.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Square.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Flattening.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_second_isomorphism.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Core.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Arrow.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/lattices.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Bouquet.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfGroupoids.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Operation.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Paths.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Core.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Smash.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Universe.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/InducedFunctors.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3/Functors.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/FunctorCat.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Freudenthal.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/unique_choice.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinSeq.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Notations.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/Flattening.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/NaturalTransformations.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Hom.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Topological.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/FromFunctor.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Laws.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_third_isomorphism.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Cantor.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Powers.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/MappingCylinder.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Functorial.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/naturals.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/apartness.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Notations.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/surjective_factor.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Diagram.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/HomotopyPreCategory.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/EquivGroupoids.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/TorusHomotopy.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Functorial.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Hexadecimal.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Identity.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/LoopExp.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UnitCounitCoercions.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Dual.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tests/ring_tac.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Equalizer.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/CoreflectiveSubuniverse.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/List.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Sigma.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Utf8.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/Interval.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits/Core.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Presentation.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Pushout.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/SuccessorStructure.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Core.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Pi.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HoTT.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Core.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Numeral.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Prod.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4/Law.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Bool.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbPushout.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Prod.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Core.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HoTT.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/QuotientRing.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Functors/SetProp.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions/Functors.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Constant.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos/Spec.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Notations.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Dual.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Core.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Projective.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3/Law.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/epi.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/integers.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Functorish.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Decimal.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/EvalIn.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/nat_int.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings/ChineseRemainder.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4/Functors.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_prod_algebra.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Identity.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_subalgebra.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Datatypes.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Card.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/UnitCat.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/OnMorphisms.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfSections/Core.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Decidable.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinNat.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Pseudofunctors.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/EvalIn.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Dual.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Limit.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Utf8.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/UniverseLevel.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/TruncType.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Homomorphism.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ChainCategory.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Sequence.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions/Core.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Lagrange.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Notations.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Algebra.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Isomorphisms.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Notations.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/ExcludedMiddle.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/PropResizing.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UniversalMorphisms/Core.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HSpace.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_setalgebra.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Dual.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat/Morphisms.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Core.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Graph.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HSet.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Notations.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/ConstantDiagram.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Opposite.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/ua_isomorphic.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions/Core.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/BinderApply.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/BiInv.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Sigma.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Objects.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/IndiscreteCategory.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/Core.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Rigid.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Attributes.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/cauchy.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HProp.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Sum.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Core.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DiscreteCategory.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/GCH.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory/Full.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Core.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/IntervalImpliesFunext.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Morphisms.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits/Functors.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Nat.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/rationals.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/int_abs.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Utf8.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PathAny.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Empty.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/isomorphisms/rings.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Utf8.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Contractible.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory/Wide.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spectra/Spectrum.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Dual.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sum.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/FreeIntQuotient.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/Torus.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/Core.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Prod.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pEquiv.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Dual.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ProductLaws.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Laws.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/IdentityPrinciple.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/ne_list.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1/Law.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Core.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Dual.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/BoundedSearch.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Unit.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pFiber.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Logic.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/PointedCat.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Tactics.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pTrunc.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/WhiteheadsPrinciple.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/UnivalenceImpliesFunext.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/TruncImpliesFunext.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Utf8.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/CommutativeSquares.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/List.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Strict.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Morphisms.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tactics/ring_tac.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise/Properties.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Universal.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/PathSplit.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Core.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/PropTrunc.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/list.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/iso.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NatCategory.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Nullification.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/fields.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Notations.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Sum.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Dual.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Ext.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Paths.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/UnivalenceVarieties.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Cantor.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/assume_rationals.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Induced.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/monad.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Datatypes.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/Core.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Paths.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Functors.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/EvalIn.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/archimedean.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/dec_fields.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbPullback.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Core.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise/Core.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Hom.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Utf8.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Axioms/Univalence.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Closed.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Morphisms.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law0.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Core.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Parts.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Misc.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/hprop_lattice.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Bouquet.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Sum.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Dual.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Core.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Pi1S1.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Open.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Representable.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Core.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tests.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/sum.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ChainCategory.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Wedge.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int/Equiv.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/integers.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Universal/Congruence.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Identity.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/ImpredicativeTruncation.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor/Identity.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SimplicialSets.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToCat.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/categories/ua_category.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial/Attributes.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HSpaceS1.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial/Core.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma/OnObjects.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Projection.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/TwoSphere.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FundamentalPreGroupoidCategory.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/naturals.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/nat_distance.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Paths.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SemiSimplicialSets.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_congruence.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/ParallelPair.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/ShortExactSequence.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/LawsTactic.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Universe.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/BAut/Bool/IncoherentIdempotent.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Pushout_Flattening.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1/Functors.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Prod.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed/pHomotopy.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/theory/additional_operations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/IndiscreteCategory.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/NullHomotopy.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/FinInduction.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Coequalizer.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/archimedean.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfGroupoids.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Pointwise.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Pseudofunctors.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DependentProduct.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/Relational.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DualFunctor.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/family_prod.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/TwoOneCat.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/BaerSum.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No/Negation.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/HomotopyPreCategory.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Kernel.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Utf8.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/AC.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Functors/SetProp.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/pointwise.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NatCategory.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Sets/Powers.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Objects.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits/Functors.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Image.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Identity.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/HomFunctor.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/EncodeDecode.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/SuccessorStructure.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/PropResizing.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Dual.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Torus/TorusHomotopy.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/NaturalTransformations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Sum.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/Empty.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfSections/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SimplicialSets.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/Nameless.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Core.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/ua_setalgebra.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/SpanPushout.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Span.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/round.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Numeral.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Univalent.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/ConstantDiagram.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod/Functorial.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Forall.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/IdentityLaws.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/ExcludedMiddle.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/PropTrunc.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Univalent.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/GroupCoeq.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups/Lagrange.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/GraphQuotient.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet/Morphisms.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2/Law.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DependentProduct.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions/Functors.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SemiSimplicialSets.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Pi.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Notnot.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3/Functors.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/Interval.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/UnitCat.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Utf8.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition/AssociativityLaw.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2/Functors.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4/Law.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Freudenthal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Core.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sum.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Functorial.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types/WType.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Colimits/Colimit_Prod.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Dual.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3/Law.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/HSpace.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Equiv/BiInv.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Identity.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Identity.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/IntervalImpliesFunext.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1/Law.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/Z.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Logic.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Congruence.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Dual.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition/Functorial.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/integers.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Sigma.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Prod.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat/Morphisms.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Functorish.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spectra/Spectrum.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Cantor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Dual.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Sequence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Representable.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Axioms/Funext.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/DDiagram.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/SetCone.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Identity.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/surjective_factor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Dual.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Core.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/rationals.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/EmptyCat.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/orders/sum.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/Core.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/iso.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Pi1S1.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Identity.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/naturals.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/bool.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/Nameless.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/tests/ring_tac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Sum.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/TruncImpliesFunext.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Univalent.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/Core.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/List.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToCat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Dual.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbPullback.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/assume_rationals.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/unique_choice.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Morphisms.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory/Dual.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Paths.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Limits/Equalizer.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/ParallelPair.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/PropResizing/PropResizing.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Numeral.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DiscreteCategory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfGroupoids.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Identity.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Notnot.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Identity.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/ooAction.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/archimedean.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Misc.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES/Ext.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Span.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Tactics/Nameless.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Tactics.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Modalities/Identity.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Composition.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Identity.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Homotopy/Wedge.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Logic.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Groups.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/UnitCat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Strict.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/EmptyCat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Strict.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Core.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Metatheory/IntervalImpliesFunext.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Sigma.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/WildCat/Paths.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/implementations/bool.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Aut.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Composition.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/NaturalTransformation/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Graph.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Prod.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/HIT/SetCone.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/Z.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/round.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Pseudofunctor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Congruence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite/Tactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/DiscreteCategory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Classes/interfaces/monad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory/Full.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/GroupoidCategory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Types.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Aut.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/ooAction.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Axioms/Univalence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck/ToSet.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Diagrams/Graph.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/InitialTerminalCategory/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Axioms/Funext.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory/Wide.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory/Full.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/Rings.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law3.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Pointed.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Grothendieck.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Functorial.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/Core.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/FunctorCategory/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory/Wide.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law1.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/PseudonaturalTransformation.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Limits.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Pointwise.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UniversalMorphisms.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/KanExtensions.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Functors.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/ExponentialLaws/Law4.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfSections.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/LaxComma/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Profunctor/Utf8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Functor/Composition/Functorial.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Algebra/AbGroups/AbSES.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Finite.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Comma/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Axioms/Univalence.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/PseudonaturalTransformation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Cat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Axioms/Funext.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Cubical.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Category/Subcategory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Int.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Adjoint/UniversalMorphisms.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/No.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/SetCategory/Functors.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Misc.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/CategoryOfSections.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Categories/Structure/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Basics/Utf8.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Truncations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/HoTT/Spaces/Pos.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-hott.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none