Β« Up

huffman dev 58 s πŸ†

πŸ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/huffman"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/huffman.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/huffman/issues"
license: "LGPL-2.1-or-later"
synopsis: "Coq proof of the correctness of the Huffman coding algorithm"
description: """
This projects contains a Coq proof of the correctness of the Huffman coding algorithm,
as described in David A. Huffman's paper A Method for the Construction of Minimum-Redundancy
Codes, Proc. IRE, pp. 1098-1101, September 1952."""
build: ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs]
depends: [
 "dune" {>= "2.5"}
 "coq" {(>= "8.7" & < "8.13~") | (= "dev")}
]
tags: [
 "category:Computer Science/Decision Procedures and Certified Algorithms/Correctness proofs of algorithms"
 "category:Miscellaneous/Extracted Programs/Combinatorics"
 "keyword:data compression"
 "keyword:code"
 "keyword:huffman tree"
 "logpath:Huffman"
]
authors: [
 "Laurent ThΓ©ry"
]
url {
 src: "git+https://github.com/coq-community/huffman.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-huffman.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-huffman.dev coq.dev
Return code
0
Duration
12 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-huffman.dev coq.dev
Return code
0
Duration
58 s

Installation size

Total: 1 M

 • 268 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/BTree.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/AuxLib.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/HeightPred.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Code.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Huffman.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Build.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Prod2List.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Cover.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Frequency.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Weight.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/UniqueKey.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree2BTree.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OrderedCover.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Ordered.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OneStep.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SubstPred.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Restrict.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/doc/coq-huffman/LICENSE
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/WeightTree.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/CoverMin.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Code.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/ISort.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/AuxLib.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/HeightPred.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SameSumLeaves.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Huffman.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/BTree.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Cover.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Frequency.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Prod2List.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Build.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Weight.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/UniqueKey.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Restrict.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree2BTree.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OneStep.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OrderedCover.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Ordered.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SubstPred.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/ISort.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/WeightTree.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/doc/coq-huffman/README.md
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/CoverMin.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SameSumLeaves.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-huffman/dune-package
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-huffman/opam
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-huffman/META

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-huffman.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none