ยซ Up

iris 3.5.0 14 m 13 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Ralf Jung <jung@mpi-sws.org>"
authors: "The Iris Team"
license: "BSD-3-Clause"
homepage: "https://iris-project.org/"
bug-reports: "https://gitlab.mpi-sws.org/iris/iris/issues"
dev-repo: "git+https://gitlab.mpi-sws.org/iris/iris.git"
synopsis: "A Higher-Order Concurrent Separation Logic Framework with support for interactive proofs"
description: """
Iris is a framework for reasoning about the safety of concurrent programs using
concurrent separation logic. It can be used to develop a program logic, for
defining logical relations, and for reasoning about type systems, among other
applications. This package includes the base logic, Iris Proof Mode (IPM) /
MoSeL, and a general language-independent program logic; see coq-iris-heap-lang
for an instantiation of the program logic to a particular programming language.
"""
tags: [
 "date:2021-11-05"
 "logpath:iris.prelude"
 "logpath:iris.algebra"
 "logpath:iris.si_logic"
 "logpath:iris.bi"
 "logpath:iris.proofmode"
 "logpath:iris.base_logic"
 "logpath:iris.program_logic"
]
depends: [
 "coq" { (>= "8.12" & < "8.15~") | (= "dev") }
 "coq-stdpp" { (= "1.6.0") | (= "dev") }
]
build: ["./make-package" "iris" "-j%{jobs}%"]
install: ["./make-package" "iris" "install"]
url {
 src:
  "https://gitlab.mpi-sws.org/iris/iris/-/archive/iris-3.5.0.tar.gz"
 checksum:
  "sha512=a9b7485d020e31863f33dd50d4bdafdc7584c56647126b868aff5546453f10a61c7b4a8f68dbb35269a1888083f72066c5dd50480afa5a2bf069681464f5b44a"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-iris.3.5.0 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-iris.3.5.0 coq.dev
Return code
0
Duration
3 m 50 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 8h opam install -y -v coq-iris.3.5.0 coq.dev
Return code
0
Duration
14 m 13 s

Installation size

Total: 26 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/big_op.glob
 • 878 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/big_op.vo
 • 648 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/ltac_tactics.vo
 • 558 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cmra.vo
 • 451 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_laws.glob
 • 442 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/big_op.glob
 • 427 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/ofe.vo
 • 394 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cmra.glob
 • 342 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_laws.vo
 • 336 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances.glob
 • 325 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/monpred.vo
 • 319 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/weakestpre.vo
 • 318 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/big_op.vo
 • 314 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/ofe.glob
 • 309 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/csum.vo
 • 298 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gmap.vo
 • 293 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_weakestpre.vo
 • 291 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/coq_tactics.vo
 • 286 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/environments.vo
 • 277 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances.vo
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/coq_tactics.glob
 • 258 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/sts.vo
 • 254 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/boxes.vo
 • 242 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/adequacy.vo
 • 240 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/monpred.glob
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/view.vo
 • 222 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/upred.vo
 • 219 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/monpred.vo
 • 213 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/environments.glob
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gmap.glob
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/gmap_view.vo
 • 197 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/monpred.glob
 • 185 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/plainly.vo
 • 185 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/plainly.glob
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ownp.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/tokens.vo
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/updates.glob
 • 173 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/updates.vo
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/upred.glob
 • 165 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/ltac_tactics.v
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/atomic.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_adequacy.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cofe_solver.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/view.glob
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gen_inv_heap.vo
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gen_heap.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/weakestpre.glob
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/ghost_map.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_laws_later.glob
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_later.glob
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/dyn_reservation_map.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_weakestpre.glob
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/lifting.vo
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_laws_later.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/language.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/big_op.v
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/own.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/agree.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/invariants.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_updates.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/local_updates.glob
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/embedding.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/classes.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_later.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/interface.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/wsat.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/frame_instances.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/reservation_map.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectx_lifting.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/own.glob
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/auth.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/embedding.glob
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/atomic.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/frame_instances.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/auth.vo
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/csum.glob
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/gmap_view.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/sts.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/na_invariants.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/counterexamples.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/atomic.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gset.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/gset_bij.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_lifting.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/list.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/cancelable_invariants.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectx_language.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/classes.glob
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_adequacy.glob
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gset_bij.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/agree.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/fancy_updates.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/max_prefix_list.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/boxes.glob
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/excl.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/interface.glob
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/si_logic/siprop.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/internal_eq.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_embedding.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/adequacy.glob
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ownp.glob
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/algebra.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/ltac_tactics.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/proph_map.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/local_updates.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_ectx_lifting.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/fractional.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cmra.v
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/laterable.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cofe_solver.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/spec_patterns.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/language.glob
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/updates.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gen_inv_heap.glob
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_laws.v
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/weakestpre.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_embedding.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/ofe.v
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/fixpoint.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_updates.glob
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/numbers.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/ghost_map.glob
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/saved_prop.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectx_language.glob
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/dfrac.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/internal_eq.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/coPset.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gen_heap.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/counterexamples.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/ghost_var.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/dyn_reservation_map.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/intro_patterns.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/bupd_alt.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/functions.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/mono_nat.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/modalities.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/gset_bij.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/ufrac_auth.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cmra_big_op.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/vector.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/updates.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/base.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectxi_language.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/relations.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/lifting.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/frac_auth.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gmultiset.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/fractional.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/reservation_map.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/fancy_updates_from_vs.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectx_lifting.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/core.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/weakestpre.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_plainly.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/invariants.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/si_logic/siprop.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/algebra.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances.v
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/mono_nat.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/iprop.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/monpred.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/telescopes.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/bi.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gset.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/derived.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/wsat.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/coq_tactics.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/intro_patterns.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/cancelable_invariants.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/big_op.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/frac_agree.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/excl_auth.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_connectives.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_internal_eq.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gset_bij.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/functions.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/monoid.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/ascii.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/dfrac.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/atomic.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/max_prefix_list.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/si_logic/bi.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/upred.v
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/modality_instances.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/bi.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/list.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/environments.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/ufrac_auth.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/proofmode.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/string_ident.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/frac.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/frac_auth.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/fixpoint.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/modalities.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/classes.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/ufrac.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/numbers.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/monpred.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/proofmode_classes.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gmap.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/na_invariants.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_ectx_lifting.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/plainly.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/sel_patterns.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectxi_language.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_lifting.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/tactics.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/proofmode.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/view.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/notation.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_plainly.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/sts.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/updates.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/reduction.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/laterable.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/extensions.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/saved_prop.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/base_logic.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/fancy_updates_from_vs.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/proph_map.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/bi.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/atomic.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_laws_later.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/excl.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/fancy_updates.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/gmap_view.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/prelude/prelude.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/tokens.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/spec_patterns.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/vector.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gmultiset.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/derived.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/si_logic/bi.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/weakestpre.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/interface.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/mono_nat.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_later.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/iprop.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/relations.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/auth.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/embedding.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/ghost_var.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/own.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/dyn_reservation_map.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/mono_nat.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/telescopes.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/base.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/coPset.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/frame_instances.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/bupd_alt.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/csum.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_connectives.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/modality_instances.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gen_heap.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/weakestpre.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_internal_eq.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_weakestpre.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/reservation_map.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/notation.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/frac_agree.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectx_language.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/language.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/boxes.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/agree.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/ident_name.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/counterexamples.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/si_logic/siprop.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/adequacy.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ownp.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/excl_auth.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gen_inv_heap.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/string_ident.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/ghost_map.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cmra_big_op.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/internal_eq.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/proofmode_classes.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cofe_solver.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/core.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_embedding.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/fractional.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/bi.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_updates.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/laterable.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gset.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/algebra.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/updates.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/modalities.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/atomic.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/notation.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/monoid.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/wsat.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/proofmode.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/gset_bij.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/max_prefix_list.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/invariants.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/list.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/local_updates.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/ascii.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/gset_bij.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/functions.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/numbers.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/dfrac.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectxi_language.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/intro_patterns.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/frac.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/lifting.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/iprop.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/string_ident.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/ufrac_auth.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/cancelable_invariants.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/ectx_lifting.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/excl.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/si_logic/bi.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_adequacy.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/ufrac.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/frac_auth.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/sel_patterns.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/fixpoint.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/saved_prop.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/proph_map.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/ascii.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/mono_nat.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/derived_connectives.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/na_invariants.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/coPset.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/bupd_alt.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/fancy_updates.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_plainly.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/vector.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/derived.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/tokens.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/telescopes.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/base.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/extensions.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/spec_patterns.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/mono_nat.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_lifting.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/gmultiset.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/ghost_var.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/program_logic/total_ectx_lifting.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/core.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/lib/relations.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/excl_auth.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/lib/frac_agree.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/lib/fancy_updates_from_vs.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/monoid.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/modality_instances.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/proofmode_classes.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/class_instances_internal_eq.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/frac.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/notation.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/reduction.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/ident_name.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/ident_name.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/notation.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/extensions.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/prelude/options.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/ufrac.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/algebra/cmra_big_op.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/proofmode.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/sel_patterns.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/prelude/options.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/proofmode.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/proofmode.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/bi.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/prelude/prelude.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/base_logic.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/base_logic/base_logic.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/reduction.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/bi.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/prelude/prelude.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/tactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/proofmode/tactics.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/bi/notation.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/iris/prelude/options.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-iris.3.5.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none