ยซ Up

json dev 39 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Yishuai Li <yishuai@cis.upenn.edu>"
homepage: "https://github.com/liyishuai/coq-json"
dev-repo: "git+https://github.com/liyishuai/coq-json.git"
bug-reports: "https://github.com/liyishuai/coq-json/issues"
license: "BSD-3-Clause"
synopsis: "JSON in Coq"
description: """
From JSON to Coq, and vice versa."""
build: [make "-j%{jobs}%" ]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" { >= "8.12~" }
 "coq-parsec" { >= "0.1.0" }
 "menhir" { >= "20210310" }
 "coq-menhirlib" { >= "20210310" }
]
tags: [
 "category:Computer Science/Data Types and Data Structures"
 "keyword:serialization"
 "keyword:JSON"
 "logpath:JSON"
]
authors: [
 "Yishuai Li <yishuai@cis.upenn.edu>"
]
url {
 src: "git+https://github.com/liyishuai/coq-json"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-json.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-json.dev coq.dev
Return code
0
Duration
9 m 58 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-json.dev coq.dev
Return code
0
Duration
39 s

Installation size

Total: 2 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Parser.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Parser.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Operator.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Lexer.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Decode.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Parser.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/JSON.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Encode.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Jpath.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Instances.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Printer.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Operator.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Lexer.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Decode.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/JSON.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Encode.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Operator.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Jpath.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Lexer.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Printer.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Decode.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Instances.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/JSON.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Encode.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Jpath.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Printer.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/JSON/Instances.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-json.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none