ยซ Up

math-classes dev 6 m 50 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "b.a.w.spitters@gmail.com"
homepage: "http://math-classes.org/"
doc: "http://math-classes.org/"
authors: [
 "Eelis van der Weegen"
 "Bas Spitters"
 "Robbert Krebbers"
]
license: "Public Domain"
build: [
 ["./configure.sh"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
bug-reports: "https://github.com/math-classes/math-classes/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/math-classes/math-classes.git"
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/MathClasses"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {= "dev"}
 "coq-bignums" {= "dev"}
]
tags: [ "keyword:type classes" "keyword:algebraic and numeric structures" "keyword:universal algebra" "keyword:category theory" "category:Mathematics/Algebra" ]
synopsis:
 "A library of abstract interfaces for mathematical structures in Coq."
description: """
We have been working on a new set of foundational interfaces for formalized constructive mathematics in Coq, heavily based on Coq's new type classes, used in a systematic way in order to achieve:
* elegant and mathematically sound abstract interfaces for algebraic and numeric structures up to and including rationals (with practical use of universal algebra and category theory);
* a very flexible purely predicate-based representation of algebraic structures that makes sharing, multiple inheritance, and derived inheritance, all trivial;
* clean expression terms that neither refer to proofs nor require deeply nested record projections;
* fluent rewriting;
* easy and flexible replacement and specialization of data representations and operations with more efficient versions;
* ordinary mathematical notation and overloaded names not reliant on Coq's notation scopes."""
flags: light-uninstall
url {
 src: "git+https://github.com/math-classes/math-classes.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-math-classes.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-math-classes.dev coq.dev
Return code
0
Duration
2 m 26 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-math-classes.dev coq.dev
Return code
0
Duration
6 m 50 s

Installation size

Total: 13 M

 • 290 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/monoid_normalization.vo
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/categories.vo
 • 212 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/dyadics.vo
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/rationals.vo
 • 175 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/rationals.vo
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/semirings.vo
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_pow.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/finite_sets.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/abstract_algebra.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/shiftl.vo
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/semirings.glob
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/natpair_integers.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/rings.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/sequences.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/canonical_names.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/mset_finite_set.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/semiring_pairs.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/ZType_integers.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/maps.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/finite_sets.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_rationals.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/NType_naturals.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/categories.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/QType_rationals.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/list_finite_set.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/dec_fields.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/canonical_names.glob
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_congruence.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/orders.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/quote_monoid.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/monads.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/series.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/cut_minus.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/integers.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/shiftl.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_pow.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/polynomials.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_to_nat.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/field_of_fractions.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/nat_pow.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/dyadics.glob
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/adjunctions.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/integers.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/rings.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/semiring_pairs.glob
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_binary_integers.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/naturals.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/list.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/cut_minus.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/orders.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_integers.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/rings.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/lattices.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/fields.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/lattices.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_naturals.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/abgroup.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/lattices.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/additional_operations.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_abs.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/vectorspace.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/decision.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/maps.glob
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/rings.glob
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/naturals.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/orders.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/universal_algebra.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_rationals.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/nat_int.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonneg_integers_naturals.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/monads.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonneg_semiring_elements.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/rings.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/rationals.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/peano_naturals.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/functors.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_products.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/quote/classquote.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_products.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/option.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/groups.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/list_finite_set.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/closed_terms.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/dec_fields.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/series.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/adjunctions.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/abs.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/monads.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/nat_distance.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/positive_semiring_elements.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ring_ideals.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ring_congruence.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/naturals.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/categories.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/abstract_algebra.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/monoids.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/list.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/polynomials.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/groups.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/semirings.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/jections.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/dec_fields.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/strong_setoids.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/rationals.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/groups.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/integers.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/semigroups.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/functors.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_homomorphisms.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/products.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_to_nat.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/streams.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/JMcat.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_binary_naturals.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_term_monad.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/quote/classquote.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/categories.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonzero_field_elements.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/minmax.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/fields.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/naturals.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/finite_sets.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/open_terms.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subalgebra.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/algebras.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subvariety.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/rationals.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/orders.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_packed.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/setoids.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/additional_operations.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/lattices.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_congruence.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/strong_setoids.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/product.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/intfrac_rationals.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/modular_ring.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/sequences.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/nat_pow.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_transference.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/jections.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/orders.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/universal_algebra.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/field_of_fractions.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/ne_list.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/varieties.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subalgebraT.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/ZType_integers.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/closed_terms.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/forget_algebra.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/abgroup.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/integers.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/setoids.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_binary_integers.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/util.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/rings.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/functors.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_homomorphisms.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/sequences.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/ua_basic.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/monoids.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/NType_naturals.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_rationals.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/quote_monoid.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_transference.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/semirings.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_abs.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/dual.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/vectorspace.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/streams.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/semigroups.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/groups.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/semirings.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/forget_variety.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/empty.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/QType_rationals.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/ne_list.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/integers.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/nat_int.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/natpair_integers.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/mset_finite_set.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/CoqStreams.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/functors/constant.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/hom_functor.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/abs.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/peano_naturals.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/functors.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_mapped_operations.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/functors.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_rationals.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/setoids.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/empty.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/CoqStreams.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_term_monad.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/naturals.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/canonical_names.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/setoid_tactics.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/monoid_normalization.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/dec_fields.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ring_ideals.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/monads.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/bool.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/decision.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/unit.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/finite_sets.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonneg_semiring_elements.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/dyadics.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/product.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_packed.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/finite_sets.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/setoids.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/option.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_pow.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/util.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/open_terms.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/quote/classquote.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ring_congruence.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/workarounds.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subvariety.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/propholds.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/maps.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subalgebra.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/rings.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonneg_integers_naturals.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/lattices.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/orders.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/shiftl.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/list.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/nat_distance.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_mapped_operations.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/polynomials.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/semiring_pairs.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/abstract_algebra.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/JMcat.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subalgebraT.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/integers.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/sequences.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/positive_semiring_elements.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/ua_basic.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/list_finite_set.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/naturals.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/rings.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/series.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonzero_field_elements.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/categories.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/monads.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/products.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/minmax.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/cut_minus.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/universal_algebra.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_binary_naturals.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/JMrelation.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_congruence.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/orders.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/closed_terms.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/rationals.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/rationals.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/varieties.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/naturals.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/dual.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/setoids.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/dec_fields.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_products.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/algebras.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/functors.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/adjunctions.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/strong_setoids.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/categories.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/lattices.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_to_nat.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/ZType_integers.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/groups.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/stdlib_hints.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_binary_integers.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/JMrelation.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/nat_pow.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/abgroup.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/jections.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/sequences.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/CoqStreams.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/field_of_fractions.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_homomorphisms.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/monoids.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/fields.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/orders.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/NType_naturals.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/integers.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/setoids.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/functors.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/rings.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/vectorspace.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_rationals.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/forget_algebra.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/product.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/nat_int.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/semigroups.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/natpair_integers.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/semirings.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/groups.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/additional_operations.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/streams.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/QType_rationals.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_integers.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/decision.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/peano_naturals.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/integers.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_rationals.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/quote_monoid.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/ne_list.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/functors/constant.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/int_abs.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/option.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/naturals.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/monoid_normalization.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/modular_ring.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/empty.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/finite_sets.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/rationals.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_term_monad.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/open_terms.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonneg_semiring_elements.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/ua_basic.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_transference.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_packed.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/sequences.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/functors.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/mset_finite_set.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ring_ideals.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subalgebra.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/abs.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subvariety.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/dec_fields.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/workaround_tactics.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonneg_integers_naturals.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ring_congruence.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/util.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/nat_distance.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/stdlib_binary_naturals.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_subalgebraT.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/JMcat.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/hom_functor.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/setoids.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/monads.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/empty.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/unit.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/setoids.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/positive_semiring_elements.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/bool.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/dual.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/naturals.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/integers.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/orders.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/setoid_tactics.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/varieties.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/algebras.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/products.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/functors.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/setoid_tactics.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/ua_mapped_operations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/forget_algebra.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/nonzero_field_elements.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/intfrac_rationals.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/workarounds.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/setoids.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/orders/minmax.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/interfaces/rationals.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/forget_variety.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/stdlib_hints.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/workarounds.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/JMrelation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_integers.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/functors/constant.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/stdlib_hints.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/modular_ring.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/bool.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/propholds.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/varieties/empty.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/hom_functor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/propholds.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/empty.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/theory/forget_variety.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/categories/unit.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/intfrac_rationals.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/workaround_tactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_naturals.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/implementations/fast_naturals.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MathClasses/misc/workaround_tactics.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-math-classes.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none