ยซ Up

menhirlib 20211125 1 m 31 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "A support library for verified Coq parsers produced by Menhir"
maintainer: "francois.pottier@inria.fr"
authors: [
 "Jacques-Henri Jourdan <jacques-henri.jourdan@lri.fr>"
]
homepage: "https://gitlab.inria.fr/fpottier/coq-menhirlib"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/fpottier/menhir.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/fpottier/menhir/-/issues"
license: "LGPL-3.0-or-later"
build: [
 [make "-C" "coq-menhirlib" "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "-C" "coq-menhirlib" "install"]
]
depends: [
 "coq" { >= "8.7" }
]
conflicts: [
 "menhir" { != "20211125" }
 "coq-native"
]
tags: [
 "date:2021-11-25"
 "logpath:MenhirLib"
]
url {
 src:
  "https://gitlab.inria.fr/fpottier/menhir/-/archive/20211125/archive.tar.gz"
 checksum: [
  "md5=27ddfc9be183d6ae8f5440d807c68e38"
  "sha512=6f09d3008414b652aeee1387c712420635debb1e32539b17a7865805a7d4cf6c8d7dab8d5c6d4c583145f3f2fab07524ae64a832683ad64e832b80557d7526f9"
 ]
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-menhirlib.20211125 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-menhirlib.20211125 coq.dev
Return code
0
Duration
36 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-menhirlib.20211125 coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 31 s

Installation size

Total: 6 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.vo
 • 316 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.vo
 • 234 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.vo
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_classes.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_classes.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_classes.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Version.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Version.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Version.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-menhirlib.20211125
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none