Β« Up

metacoq-pcuic dev 39 m 25 s πŸ†

πŸ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "matthieu.sozeau@inria.fr"
homepage: "https://metacoq.github.io/metacoq"
dev-repo: "git+https://github.com/MetaCoq/metacoq.git#master"
bug-reports: "https://github.com/MetaCoq/metacoq/issues"
authors: ["Abhishek Anand <aa755@cs.cornell.edu>"
     "Simon Boulier <simon.boulier@inria.fr>"
     "Cyril Cohen <cyril.cohen@inria.fr>"
     "Yannick Forster <forster@ps.uni-saarland.de>"
     "Fabian Kunze <fkunze@fakusb.de>"
     "Gregory Malecha <gmalecha@gmail.com>"
     "Matthieu Sozeau <matthieu.sozeau@inria.fr>"
     "Nicolas Tabareau <nicolas.tabareau@inria.fr>"
     "ThΓ©o Winterhalter <theo.winterhalter@inria.fr>"
]
license: "MIT"
build: [
 ["sh" "./configure.sh"]
 [make "-j" "%{jobs}%" "-C" "pcuic"]
]
install: [
 [make "-C" "pcuic" "install"]
]
depends: [
 "coq-equations" {= "dev" }
 "coq-metacoq-template" {= version}
]
synopsis: "A type system equivalent to Coq's and its metatheory"
description: """
MetaCoq is a meta-programming framework for Coq.
The PCUIC module provides a cleaned-up specification of Coq's typing algorithm along
with a certified typechecker for it. This module includes the standard metatheory of
PCUIC: Weakening, Substitution, Confluence and Subject Reduction are proven here.
"""
url {
 src: "git+https://github.com/metacoq/metacoq.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-metacoq-pcuic.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-metacoq-pcuic.dev coq.dev
Return code
0
Duration
11 m 16 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-metacoq-pcuic.dev coq.dev
Return code
0
Duration
39 m 25 s

Installation size

Total: 78 M

 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConversion.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICExpandLetsCorrectness.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICParallelReductionConfluence.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICToTemplateCorrectness.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICEquality.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICNormal.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConfluence.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICCorrectness.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICPosition.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSR.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInductiveInversion.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSpine.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICParallelReduction.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICInstConv.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICExpandLetsCorrectness.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInductiveInversion.glob
 • 944 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICRenameTyp.vo
 • 934 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICTyping.vo
 • 925 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICArities.vo
 • 916 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICParallelReductionConfluence.glob
 • 880 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWellScopedCumulativity.vo
 • 863 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICWcbvEval.vo
 • 847 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInductives.vo
 • 799 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICInstTyp.vo
 • 757 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConversion.glob
 • 748 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConfluence.glob
 • 742 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICInduction.vo
 • 714 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWcbvEval.vo
 • 694 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICAst.vo
 • 675 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICParallelReduction.glob
 • 673 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSR.glob
 • 658 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulProp.vo
 • 650 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSpine.glob
 • 627 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICNamelessConv.vo
 • 627 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICAlpha.vo
 • 611 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICUnivSubstitutionConv.vo
 • 606 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICCorrectness.glob
 • 573 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSubstitution.vo
 • 573 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICRenameConv.vo
 • 565 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICReduction.vo
 • 560 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInductives.glob
 • 558 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICDepth.vo
 • 557 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConvCumInversion.vo
 • 551 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICOnFreeVars.vo
 • 521 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSigmaCalculus.vo
 • 504 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICPrincipality.vo
 • 500 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICLiftSubst.vo
 • 454 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICInstConv.glob
 • 447 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICClosedTyp.vo
 • 436 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICToTemplateCorrectness.glob
 • 434 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSigmaCalculus.glob
 • 430 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICUnivSubstitutionTyp.vo
 • 418 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICReflect.vo
 • 413 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICAstUtils.vo
 • 395 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICReduction.glob
 • 394 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICProgress.vo
 • 385 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCanonicity.vo
 • 384 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICTyping.glob
 • 377 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInversion.vo
 • 360 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICUnivSubstitutionConv.glob
 • 357 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSubstitution.glob
 • 357 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWfUniverses.vo
 • 355 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICWeakeningEnvTyp.vo
 • 324 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextConversion.vo
 • 323 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICOnFreeVars.glob
 • 301 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICElimination.vo
 • 297 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICClosed.vo
 • 295 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSafeLemmata.vo
 • 282 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDTyping.vo
 • 272 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDStrengthening.vo
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICEtaExpand.vo
 • 258 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICNormal.glob
 • 246 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContexts.vo
 • 244 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextConversion.glob
 • 239 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDUnique.vo
 • 236 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICEquality.glob
 • 230 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICRenameConv.glob
 • 229 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICProgress.glob
 • 227 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICPosition.glob
 • 224 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICWeakeningEnvConv.vo
 • 222 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulativitySpec.vo
 • 221 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulProp.glob
 • 213 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICNamelessConv.glob
 • 211 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICExpandLetsCorrectness.v
 • 202 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulativitySpec.glob
 • 202 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICViews.vo
 • 198 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICLiftSubst.glob
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICOnFreeVarsConv.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCanonicity.glob
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICClosedTyp.glob
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICAst.glob
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICRenameTyp.glob
 • 191 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInductiveInversion.v
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICElimination.glob
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDStrengthening.glob
 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDTyping.glob
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICExpanded.vo
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWfUniverses.glob
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICAstUtils.glob
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICParallelReductionConfluence.v
 • 165 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICClosed.glob
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWcbvEval.glob
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDToPCUIC.vo
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICAlpha.glob
 • 157 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICContextConversionTyp.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulativity.vo
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICValidity.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConversion.v
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConfluence.v
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSR.v
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDFromPCUIC.vo
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSafeLemmata.glob
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextReduction.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContexts.glob
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICArities.glob
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICCorrectness.v
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSpine.v
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICWeakeningEnvTyp.glob
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICInduction.glob
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICWeakeningConv.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICDepth.glob
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICUnivSubstitutionTyp.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConvCumInversion.glob
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICParallelReduction.v
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICUnivSubst.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextSubst.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWellScopedCumulativity.glob
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICWcbvEval.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInductives.v
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICInstTyp.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICPrincipality.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICEtaExpand.glob
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICWeakeningEnvConv.glob
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDUnique.glob
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICClosedConv.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICPrimitive.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICCases.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICOnOne.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICToTemplateCorrectness.v
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICCases.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICRedTypeIrrelevance.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCasesContexts.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDToPCUIC.glob
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDEnvironmentTyping.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICReduction.v
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInversion.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDFromPCUIC.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICUnivSubstitutionConv.v
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSubstitution.v
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICPretty.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICContextConversionTyp.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSigmaCalculus.v
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSN.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICInstConv.v
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICUtils.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICWeakeningTyp.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICValidity.glob
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICPretty.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICWeakeningConv.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICExpanded.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICReflect.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUIC.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextReduction.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICTyping.v
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICNamelessTyp.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGlobalEnv.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICTransform.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGeneration.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCSubst.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICEquality.v
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICNormal.v
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGuardCondition.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICPosition.v
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICOnFreeVars.v
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCanonicity.v
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextConversion.v
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICNamelessConv.v
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICWeakeningTyp.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICNamelessDef.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICExpandLets.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulProp.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulativity.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICTactics.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICAlpha.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICOnOne.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICInstDef.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICToTemplate.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWfUniverses.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICRenameTyp.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICAst.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICProgram.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICSize.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICClosedTyp.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICViews.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICProgress.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICElimination.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWcbvEval.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextSubst.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICRenameDef.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICOnFreeVarsConv.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICRenameConv.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDEnvironmentTyping.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDStrengthening.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICAstUtils.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSafeLemmata.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICUtils.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUIC.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICPrincipality.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICClosedConv.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCasesContexts.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICClosed.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICLiftSubst.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulativitySpec.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDTyping.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICWeakeningEnvTyp.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContexts.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICNamelessDef.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICWcbvEval.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICArities.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICInstTyp.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICInduction.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICWeakeningEnvConv.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICConvCumInversion.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICWellScopedCumulativity.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICUnivSubstitutionTyp.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICDepth.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICExpandLets.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSN.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICEtaExpand.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICNamelessTyp.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICValidity.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDToPCUIC.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICToTemplate.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICCases.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGuardCondition.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGlobalEnv.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICUnivSubst.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUICExpanded.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDFromPCUIC.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextReduction.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDUnique.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICContextConversionTyp.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICRedTypeIrrelevance.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICPretty.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICReflect.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICInversion.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICWeakeningConv.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICInstDef.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICNamelessTyp.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICTransform.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICPrimitive.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCumulativity.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCSubst.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICContextSubst.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICTactics.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICOnOne.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGeneration.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICSize.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICSN.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICClosedConv.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/TemplateToPCUIC.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Conversion/PCUICOnFreeVarsConv.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Typing/PCUICWeakeningTyp.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCasesContexts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Bidirectional/BDEnvironmentTyping.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICViews.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICProgram.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICRenameDef.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICUtils.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICNamelessDef.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICExpandLets.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGlobalEnv.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICToTemplate.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICRedTypeIrrelevance.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICUnivSubst.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICTransform.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICPrimitive.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGuardCondition.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICInstDef.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICCSubst.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICTactics.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICProgram.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/PCUICGeneration.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/utils/PCUICSize.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/PCUIC/Syntax/PCUICRenameDef.v

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-metacoq-pcuic.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none