Β« Up

metacoq-template dev 9 m 55 s πŸ†

πŸ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "matthieu.sozeau@inria.fr"
homepage: "https://metacoq.github.io/metacoq"
dev-repo: "git+https://github.com/MetaCoq/metacoq.git#master"
bug-reports: "https://github.com/MetaCoq/metacoq/issues"
authors: ["Abhishek Anand <aa755@cs.cornell.edu>"
     "Simon Boulier <simon.boulier@inria.fr>"
     "Cyril Cohen <cyril.cohen@inria.fr>"
     "Yannick Forster <forster@ps.uni-saarland.de>"
     "Fabian Kunze <fkunze@fakusb.de>"
     "Gregory Malecha <gmalecha@gmail.com>"
     "Matthieu Sozeau <matthieu.sozeau@inria.fr>"
     "Nicolas Tabareau <nicolas.tabareau@inria.fr>"
     "ThΓ©o Winterhalter <theo.winterhalter@inria.fr>"
]
license: "MIT"
build: [
 ["sh" "./configure.sh"]
 [make "-j" "%{jobs}%" "template-coq"]
]
install: [
 [make "-C" "template-coq" "install"]
]
depends: [
 "ocaml" {>= "4.07.1"}
 "coq" { = "dev" }
 "coq-equations" { = "dev" }
 "stdlib-shims"
]
synopsis: "A quoting and unquoting library for Coq in Coq"
description: """
MetaCoq is a meta-programming framework for Coq.
Template Coq is a quoting library for Coq. It takes Coq terms and
constructs a representation of their syntax tree as a Coq inductive data
type. The representation is based on the kernel's term representation.
In addition to a complete reification and denotation of CIC terms,
Template Coq includes:
- Reification of the environment structures, for constant and inductive declarations.
- Denotation of terms and global declarations
- A monad for manipulating global declarations, calling the type
 checker, and inserting them in the global environment, in the style of
 MetaCoq/MTac.
"""
url {
 src: "git+https://github.com/metacoq/metacoq.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-metacoq-template.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-metacoq-template.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 30 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-metacoq-template.dev coq.dev
Return code
0
Duration
9 m 55 s

Installation size

Total: 69 M

 • 28 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ByteCompareSpec.vo
 • 6 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ByteCompareSpec.glob
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvironmentTyping.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-ocaml/metacoq_template_plugin.cmxs
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-ocaml/metacoq_template_plugin.cmi
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/common/uGraph.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/All_Forall.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Universes.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/wGraph.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Kernames.vo
 • 1023 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Typing.vo
 • 940 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ReflectAst.vo
 • 809 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Checker.vo
 • 774 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EtaExpand.vo
 • 641 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/All_Forall.glob
 • 593 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/wGraph.glob
 • 583 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TypingWf.vo
 • 575 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-coq/template_coq.cmxs
 • 546 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/common/uGraph.glob
 • 487 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-ocaml/metacoq_template_plugin.cmx
 • 444 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Typing.glob
 • 421 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCList.vo
 • 408 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/LiftSubst.vo
 • 373 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Environment.vo
 • 331 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/BasicAst.vo
 • 293 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Ast.vo
 • 284 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reflect.vo
 • 282 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TermEquality.vo
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EtaExpand.glob
 • 274 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Universes.glob
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/canonicaltries/CanonicalTries.glob
 • 250 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WfAst.vo
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCList.glob
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WcbvEval.vo
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvironmentTyping.glob
 • 196 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-coq/template_coq.cmi
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/canonicaltries/CanonicalTries.vo
 • 184 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/LiftSubst.glob
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TypingWf.glob
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Checker.glob
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/AstUtils.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Ast.glob
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/BasicAst.glob
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WcbvEval.glob
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/wGraph.v
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/common/uGraph.v
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Environment.glob
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/All_Forall.v
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/UnivSubst.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TermEquality.glob
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPrelude.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/AstUtils.glob
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/monad_utils.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Pretty.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Universes.v
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reduction.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Pretty.glob
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/bytestring.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Typing.v
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCCompare.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/LibHypsNaming.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCOption.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ReflectEq.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EtaExpand.v
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvMap.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCUtils.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WfAst.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/bytestring.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Normal.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Core.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/UnivSubst.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvironmentTyping.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/canonicaltries/String2pos.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateCheckWf.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-coq/template_coq.cmx
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Transform.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Kernames.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateProgram.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TypingWf.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCList.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/monad_utils.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Extractable.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Common.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Constants.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Induction.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Extraction.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reflect.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCArith.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCProd.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCRelations.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Checker.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/All.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Loader.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPred.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Ast.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCCompare.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCReflect.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCString.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/canonicaltries/CanonicalTries.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCRelations.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCOption.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvMap.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/BasicAst.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Environment.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ReflectEq.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCUtils.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Induction.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WcbvEval.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCProd.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlZPosInt.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TermEquality.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Core.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Constants.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/AstUtils.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Normal.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/LiftSubst.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlNatInt.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/LibHypsNaming.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Pretty.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Extractable.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvMap.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/bytestring.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Kernames.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/LibHypsNaming.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Transform.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reflect.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WfAst.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-ocaml/metacoq_template_plugin.cmxa
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateCheckWf.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ByteCompare.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reduction.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ReflectAst.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-coq/template_coq.cmxa
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPrelude.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ReflectAst.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCString.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCReflect.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/monad_utils.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCCompare.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCArith.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateProgram.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCUtils.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCRelations.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ReflectEq.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCProd.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCOption.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Core.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Common.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPred.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPrelude.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Induction.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/config.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/UnivSubst.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlNatInt.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCSquash.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Extractable.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Transform.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/canonicaltries/String2pos.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCEquality.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/config.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Normal.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlZPosInt.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ByteCompareSpec.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateCheckWf.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reduction.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateProgram.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Extraction.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCEquality.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Common.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ExtractableLoader.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCString.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCReflect.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCArith.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/canonicaltries/String2pos.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCSquash.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPred.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Extraction.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/config.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ByteCompare.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlNatInt.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-ocaml/META
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-metacoq-template-coq/META
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Loader.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCEquality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCSquash.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Constants.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlZPosInt.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Loader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/ByteCompare.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ExtractableLoader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ExtractableLoader.glob

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-metacoq-template.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none