Β« Up

poltac 0.8.12 1 m 15 s πŸ†

πŸ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "thery@sophia.inria.fr"
homepage: "https://github.com/thery/PolTac"
bug-reports: "https://github.com/thery/PolTac/issues"
dev-repo: "git://github.com/thery/PolTac"
license: "LGPL-2.1-only"
authors: ["Laurent ThΓ©ry"]
install: [
 [make]
 [make "install"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.12~"}
]
synopsis:
 "A set of tactics to deal with inequalities in Coq over N, Z and R:"
tags: [
 "logpath:PolTac"
]
url {
 src: "https://github.com/thery/PolTac/archive/v8.12.zip"
 checksum: "md5=ff07d9cebc93958dd32c63afddb0c1a3"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-poltac.0.8.12 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-poltac.0.8.12 coq.dev
Return code
0
Duration
11 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-poltac.0.8.12 coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 15 s

Installation size

Total: 2 M

 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolSBase.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolSBase.glob
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RSignTac.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZSignTac.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolFBase.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolAux.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ReplaceTest.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RAux.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolAux.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZAux.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZAux.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RAux.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolR.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ReplaceTest.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolR.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolR.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolR.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Rex.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NAux.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolRBase.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolS.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Zex.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolS.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolS.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolS.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NAux.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolF.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolF.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolF.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolF.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Nex.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolFBase.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Natex.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RGroundTac.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolTac.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolSBase.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RSignTac.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolTac.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolTac.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolTac.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NSignTac.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolTac.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZSignTac.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolRBase.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatSignTac.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolAuxList.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatAux.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatGroundTac.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NGroundTac.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZSignTac.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RSignTac.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolAux.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatAux.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZAux.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RAux.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NAux.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolFBase.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Rex.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatSignTac.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolR.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolR.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Zex.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolR.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolR.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ReplaceTest.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Natex.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Nex.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolR.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolR.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolRBase.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolR.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolR.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolS.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolS.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolS.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolS.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NSignTac.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolF.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolF.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolF.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/P.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolF.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Replace2.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolAuxList.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolS.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolS.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RGroundTac.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatSignTac.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolS.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatAux.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolS.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolF.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolF.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatGroundTac.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolF.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolF.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NSignTac.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RGroundTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Rex.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolAuxList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Zex.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Nex.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Natex.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatGroundTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/PolTac.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NGroundTac.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Replace2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NGroundTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/P.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolTac.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolTac.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolTac.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolTac.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/P.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NatPolTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/NPolTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/ZPolTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/RPolTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/PolTac/Replace2.glob

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-poltac.0.8.12
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none