ยซ Up

reglang dev 1 m 12 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/reglang"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/reglang.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/reglang/issues"
doc: "https://coq-community.github.io/reglang/"
license: "CECILL-B"
synopsis: "Representations of regular languages (i.e., regexps, various types of automata, and WS1S) with equivalence proofs, in Coq and MathComp"
description: """
This library provides definitions and verified translations between
different representations of regular languages: various forms of
automata (deterministic, nondeterministic, one-way, two-way),
regular expressions, and the logic WS1S. It also contains various
decidability results and closure properties of regular languages."""
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.10"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.11"}
]
tags: [
 "category:Computer Science/Formal Languages Theory and Automata"
 "keyword:regular languages"
 "keyword:regular expressions"
 "keyword:finite automata"
 "keyword:two-way automata"
 "keyword:monadic second-order logic"
 "logpath:RegLang"
]
authors: [
 "Christian Doczkal"
 "Jan-Oliver Kaiser"
 "Gert Smolka"
]
url {
 src: "git+https://github.com/coq-community/reglang.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-reglang.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-reglang.dev coq.dev
Return code
0
Duration
2 m 23 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-reglang.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 12 s

Installation size

Total: 3 M

 • 344 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/wmso.vo
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/wmso.glob
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/shepherdson.vo
 • 196 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/regexp.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/nfa.vo
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/shepherdson.glob
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/dfa.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/regexp.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/dfa.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/minimization.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/two_way.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/vardi.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/nfa.glob
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/misc.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/vardi.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/languages.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/myhill_nerode.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/two_way.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/minimization.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/misc.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/wmso.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/languages.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/setoid_leq.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/myhill_nerode.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/regexp.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/dfa.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/shepherdson.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/nfa.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/minimization.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/setoid_leq.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/misc.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/two_way.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/myhill_nerode.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/languages.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/vardi.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RegLang/setoid_leq.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-reglang.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none