ยซ Up

relation-algebra dev 4 m 37 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "Relation Algebra and KAT in Coq"
maintainer: "Damien Pous <Damien.Pous@ens-lyon.fr>"
homepage: "http://perso.ens-lyon.fr/damien.pous/ra/"
dev-repo: "git+https://github.com/damien-pous/relation-algebra.git"
bug-reports: "https://github.com/damien-pous/relation-algebra/issues"
license: "LGPL-3.0-or-later"
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {= "dev"}
]
depopts: [ "coq-mathcomp-ssreflect" "coq-aac-tactics" ]
build: [
 ["sh" "-exc" "./configure --%{coq-mathcomp-ssreflect:enable}%-ssr --%{coq-aac-tactics:enable}%-aac"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
tags: [
 "keyword:relation algebra"
 "keyword:Kleene algebra with tests"
 "keyword:KAT"
 "keyword:allegories"
 "keyword:residuated structures"
 "keyword:automata"
 "keyword:regular expressions"
 "keyword:matrices"
 "category:Mathematics/Algebra"
 "logpath:RelationAlgebra"
]
authors: [
 "Damien Pous <Damien.Pous@ens-lyon.fr>"
 "Christian Doczkal <christian.doczkal@ens-lyon.fr>"
]
url {
 src:
  "git+https://github.com/damien-pous/relation-algebra.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-relation-algebra.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-relation-algebra.dev coq.dev
Return code
0
Duration
11 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-relation-algebra.dev coq.dev
Return code
0
Duration
4 m 37 s

Installation size

Total: 7 M

 • 417 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/normalisation.vo
 • 410 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/untyping.vo
 • 350 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_completeness.glob
 • 347 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_completeness.vo
 • 207 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix.glob
 • 191 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/relalg.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/monoid.vo
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix.vo
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/traces.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_kat.cmxs
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_common.cmxs
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/normalisation.glob
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/monoid.glob
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/syntax.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/relalg.glob
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/untyping.glob
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lattice.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/regex.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/regex.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/atoms.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lattice.glob
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ka_completeness.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex_dec.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/traces.glob
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rmx.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ka_completeness.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix_ext.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_fold.cmxs
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex_dec.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_reification.cmxs
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rmx.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix_ext.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/gregex.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ordinal.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kleene.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/srel.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/syntax.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sups.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kleene.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/nfa.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ordinal.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_mrewrite.cmxs
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_tac.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/atoms.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/move.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lang.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/level.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/comparisons.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sups.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/nfa.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rel.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lsyntax.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/bmx.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/boolean.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_completeness.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/dfa.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lset.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/comparisons.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/level.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_common.cmi
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/glang.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/gregex.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/pair.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_tac.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/srel.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rewriting.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/untyping.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/normalisation.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/factors.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rewriting.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/traces.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_untyping.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lattice.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/monoid.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/factors.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/dfa.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/relalg.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/denum.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/move.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/positives.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lang.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/bmx.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lsyntax.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ka_completeness.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/regex.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rel.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/boolean.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/syntax.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex_dec.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lset.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/all.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/common.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sums.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ordinal.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_common.cmx
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/pair.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_untyping.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rmx.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_kat.cmx
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/glang.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/srel.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/powerfix.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/prop.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_tac.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/powerfix.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix_ext.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/gregex.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sups.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/common.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/comparisons.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/denum.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kleene.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_reification.cmx
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_mrewrite.cmx
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sums.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lang.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/nfa.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/atoms.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/level.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rel.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lsyntax.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_fold.cmx
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/positives.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/dfa.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_kat.cmxa
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_reification.cmxa
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_fold.cmxa
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_mrewrite.cmxa
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_common.cmxa
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_mrewrite.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_kat.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rewriting.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lset.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/glang.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/boolean.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/bmx.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/common.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/pair.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/move.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_fold.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/powerfix.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_untyping.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/factors.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/ra_plugin_reification.cmi
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/denum.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/positives.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/prop.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/all.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sums.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/prop.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-relation-algebra/META
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/all.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-relation-algebra.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none