ยซ Up

rewriter 0.0.2 22 m 38 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: [
 "Google Inc."
 "Massachusetts Institute of Technology"
]
maintainer: "Jason Gross <jgross@mit.edu>"
homepage: "https://github.com/mit-plv/rewriter"
bug-reports: "https://github.com/mit-plv/rewriter/issues"
license: "MIT OR Apache-2.0 OR BSD-1-Clause"
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.9~"}
]
dev-repo: "git+https://github.com/mit-plv/rewriter.git"
synopsis: "Reflective PHOAS rewriting/pattern-matching-compilation framework for simply-typed equalities and let-lifting, experimental and tailored for use in Fiat Cryptography"
tags: ["logpath:Rewriter"]
url {
 src: "https://github.com/mit-plv/rewriter/archive/refs/tags/v0.0.2.tar.gz"
 checksum: "sha512=3e555976dd2e2074253b0c1cfa473b436ddc08ca96125a42eff989c592814688775d17ef8a7ba0df32cea432f4f84287ef06425b273069faf58ce666e1009ce7"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-rewriter.0.0.2 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-rewriter.0.0.2 coq.dev
Return code
0
Duration
12 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-rewriter.0.0.2 coq.dev
Return code
0
Duration
22 m 38 s

Installation size

Total: 41 M

 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/LiftLetsMap.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Plus0Tree.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommon.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/SieveOfEratosthenes.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/InterpProofs.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Wf.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/UnderLetsPlus0.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLetsProofs.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PrefixSums.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Inversion.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Wf.vo
 • 955 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommon.glob
 • 762 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/InterpProofs.glob
 • 749 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil.vo
 • 709 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Demo.vo
 • 606 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibrary.vo
 • 601 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Language.vo
 • 539 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Wf.glob
 • 538 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLetsProofs.glob
 • 499 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil.glob
 • 480 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Wf.glob
 • 387 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Reify.vo
 • 345 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Rewriter.vo
 • 341 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicLibrary.vo
 • 331 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Language.glob
 • 288 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Rewriter.glob
 • 266 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibraryProofs.vo
 • 250 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicGenerate.vo
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/Forall.vo
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Inversion.glob
 • 228 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Sample.glob
 • 227 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibrary.glob
 • 225 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommon.v
 • 202 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/LiftLetsMap.glob
 • 197 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Sample.vo
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Plus0Tree.glob
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Reflect.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/NatUtil.vo
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/rewriter_build_plugin.cmxs
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerate.vo
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Reify.glob
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Harness.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/Forall.glob
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/SieveOfEratosthenes.glob
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommonTactics.vo
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Facts.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil.v
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibraryProofs.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Decidable.vo
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLetsProofs.v
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Wf.v
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/AllTactics.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Language.v
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/InterpProofs.v
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Reflect.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sum.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicGenerate.v
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Option.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/UnderLetsPlus0.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Rewriter.v
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/NatUtil.glob
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Reify.v
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicLibrary.glob
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Harness.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Wf.v
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicGenerate.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Inversion.v
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Option.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Prod.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLets.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/ParseArithmetic.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerate.v
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/ParseArithmetic.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibrary.v
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommonTactics.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerateProofs.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerate.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FMapPositive/Equality.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/String.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/inductive_from_elim_plugin.cmxs
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Parse/Common.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Sample.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveProd.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Prod.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreLemmas.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/definition_by_tactic_plugin.cmxs
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/SetoidList.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLets.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveSigma.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/String.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sum.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveSigma.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Decidable.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Equality.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/AllTactics.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Equality.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Parse/Common.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommonTactics.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/strategy_tactic_plugin.cmxs
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistry.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/OptionList.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveProd.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuild.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Settings.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistryImports.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Equality.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibraryProofs.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Notations.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Reflect.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Decimal.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/AllTactics.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Plus0Tree.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RewriteHyp.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Pre.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/rewriter_build_plugin.cmxa
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/NatUtil.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/LiftLetsMap.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma/Related.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Ascii.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreLemmas.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/ListRectInstances.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PrefixSums.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/SetoidList.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Pointed.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/BreakMatch.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Option.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/HProp.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma/Related.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/Forall.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/OptionList.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/LetIn.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Harness.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHead.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/SieveOfEratosthenes.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DebugPrint.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveHList.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Comparison.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Notations.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/String.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerateProofs.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreCommon.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/ParseArithmetic.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ExistsEqAnd.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Pointed.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLets.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Decidable.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FixCoqMistakes.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Prod.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/UnderLetsPlus0.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/definition_by_tactic_plugin.cmxa
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/rewriter_build.cmx
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/LetIn.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CacheTerm.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveSigma.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sum.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerateProofs.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/inductive_from_elim_plugin.cmxa
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ExistsEqAnd.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/strategy_tactic_plugin.cmxa
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Equality.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Equality.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveProd.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RewriteHyp.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SplitInContext.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CPSId.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Parse/Common.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/CPSNotations.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicLibrary.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/IffT.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/InductiveHList.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHyps.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/ListRectInstances.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Pre.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetoidSubst.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/HProp.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/definition_by_tactic_plugin.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/strategy_tactic_plugin.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/TypeList.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/strategy_tactic_plugin.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/definition_by_tactic_plugin.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/definition_by_tactic.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeBy.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Decimal.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/inductive_from_elim_plugin.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/rewriter_build_plugin.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/SetoidList.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/inductive_from_elim_plugin.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/rewriter_build_plugin.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/BreakMatch.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Isomorphism.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/HeadUnderBinders.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/CPSNotations.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/definition_by_tactic.cmi
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/inductive_from_elim.cmx
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHead.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/UniquePose.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveHList.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Facts.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/FindHyp.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DoWithHyp.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/rewriter_build.cmi
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ProdForall.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FixCoqMistakes.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RunTacticAsConstr.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Pre.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FixCoqMistakes.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DebugPrint.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/strategy_tactic.cmx
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreLemmas.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/inductive_from_elim.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FMapPositive/Equality.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeAllWays.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PrefixSums.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/TransparentAssert.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/strategy_tactic.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/LetIn.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/AssertSucceedsPreserveError.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Head.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Pointed.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma/Related.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/OptionList.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/HProp.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Demo.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintContext.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/InductiveHList.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CacheTerm.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Ascii.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DebugPrint.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Demo.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/WarnIfGoalsRemain.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintGoal.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/ConstrFail.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/CPSNotations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Contains.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CPSId.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Not.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SubstEvars.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/EvarNormalize.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetEvars.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Test.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/StrategyTactic.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHyps.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/GetGoal.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreCommon.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ProdForall.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SplitInContext.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/GlobalSettings.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Decimal.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SplitInContext.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ExistsEqAnd.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Facts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/ListRectInstances.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CPSId.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Isomorphism.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/TypeList.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistry.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeBy.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Isomorphism.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Equality.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq-rewriter/META
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/UniquePose.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHead.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreCommon.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/IffT.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/BreakMatch.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FMapPositive/Equality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/FindHyp.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetoidSubst.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/GlobalSettings.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Strings/Ascii.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/StrategyTactic.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/HeadUnderBinders.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/InductiveHList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/TransparentAssert.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveHList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RunTacticAsConstr.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CacheTerm.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistryImports.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DoWithHyp.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuild.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/TypeList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Equality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/IffT.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/ConstrFail.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistryImports.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/HeadUnderBinders.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintContext.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Settings.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeBy.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Settings.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RunTacticAsConstr.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuild.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Contains.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeAllWays.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/AssertSucceedsPreserveError.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Not.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/WarnIfGoalsRemain.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Head.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintGoal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Test.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeAllWays.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintContext.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/EvarNormalize.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DoWithHyp.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ProdForall.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RewriteHyp.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/UniquePose.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistry.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Equality.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/AssertSucceedsPreserveError.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetEvars.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/WarnIfGoalsRemain.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintGoal.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetoidSubst.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHyps.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/FindHyp.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Head.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Not.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Comparison.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SubstEvars.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/TransparentAssert.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/EvarNormalize.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/StrategyTactic.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SubstEvars.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/ConstrFail.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetEvars.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Contains.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/GetGoal.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/GlobalSettings.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Test.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Equality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/GetGoal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Comparison.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-rewriter.0.0.2
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none