Β« Up

tlc 20211215 4 m 51 s πŸ†

πŸ“… (2022-05-14 08:21:45 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          dev     Formal proof management system
dune         3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml         4.12.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.12.1   Official release 4.12.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "arthur.chargueraud@inria.fr"
homepage: "https://github.com/charguer/tlc"
dev-repo: "git+https://github.com/charguer/tlc.git"
bug-reports: "https://github.com/charguer/tlc/issues"
license: "MIT"
synopsis: "TLC: A Library for Classical Coq"
description: """
Provides an alternative to the core of the Coq standard library, using classic definitions.
"""
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" { >= "8.13" }
]
tags: [
 "category:Computer Science/Data Types and Data Structures"
 "date:2021-12-15"
 "keyword:classical logic"
 "logpath:TLC"
]
authors: [
 "Arthur CharguΓ©raud"
]
url {
 src: "https://github.com/charguer/tlc/archive/20211215.tar.gz"
 checksum: [
  "md5=1f9aef5feee4f2d41f7319231958474a"
  "sha512=9f700cc08b58d9308f07d1e747b9cac431b9e6947a37e51cd9a5ec7972f5c684af444a1782011adfbb507dd45d4bad54ad028a08807757a072575bd88117a935"
 ]
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-tlc.20211215 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-tlc.20211215 coq.dev
Return code
0
Duration
22 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-tlc.20211215 coq.dev
Return code
0
Duration
4 m 51 s

Installation size

Total: 9 M

 • 721 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibList.vo
 • 612 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibTactics.vo
 • 404 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibList.glob
 • 361 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFix.glob
 • 356 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFix.vo
 • 291 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFixDemos.vo
 • 272 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListZ.vo
 • 262 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibContainer.vo
 • 227 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibRelation.vo
 • 210 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibRelation.glob
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOrder.vo
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMap.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibTactics.v
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEnv.vo
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibSet.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListZ.glob
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFixDemos.glob
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLogic.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMap.glob
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMultiset.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEnv.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibTactics.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibPer.vo
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibContainer.glob
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLogic.glob
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEqual.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEqual.glob
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibList.v
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibSet.glob
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibTacticsDemos.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibTacticsDemos.glob
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOrder.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibInt.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFix.v
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibStream.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibWf.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMultiset.glob
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFset.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibVar.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOtherDemos.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibRelation.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFun.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibReflect.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibProd.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibInt.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListSub.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibProd.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListAssoc.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibNat.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFset.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOld.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFixDemos.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMin.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibBool.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLN.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibGraph.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListZ.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListExec.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOtherDemos.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibTacticsDemos.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEpsilon.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibChoice.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibContainerDemos.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEnv.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOption.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMonoid.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibVar.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLogic.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibSet.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOrder.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListAssocExec.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOperation.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibContainer.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMap.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibIntTactics.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibWf.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFun.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEqual.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibReflect.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibSum.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibInt.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibChoice.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMultiset.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListSub.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListAssoc.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibCore.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibUnit.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibString.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListSort.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibStream.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMin.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEpsilon.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibWf.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOperation.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibVar.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibExec.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibPer.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibReflect.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibGraph.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibBool.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFset.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOtherDemos.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibNat.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOption.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibContainerDemos.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibBool.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListExec.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListSub.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibProd.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLN.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibContainerDemos.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMin.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibStream.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibFun.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibNat.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibChoice.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibEpsilon.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLN.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibSum.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListAssocExec.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListAssoc.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibPer.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibIntTactics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLogicCore.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMonoid.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOperation.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOption.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListExec.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibMonoid.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibGraph.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibSum.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibAxioms.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibIntTactics.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibAxioms.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLogicCore.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListSort.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibExec.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOld.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibAxioms.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListAssocExec.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibUnit.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibUnit.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibCore.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibString.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibCore.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibString.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibLogicCore.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibListSort.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibExec.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.12.1/lib/coq/user-contrib/TLC/LibOld.glob

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-tlc.20211215
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none