ยซ Up

compcert-32 3.9 25 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          8.13.0   Formal proof management system
num          1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml         4.13.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.13.1   Official release 4.13.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: "Xavier Leroy <xavier.leroy@inria.fr>"
maintainer: "Jacques-Henri Jourdan <jacques-Henri.jourdan@normalesup.org>"
homepage: "http://compcert.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://github.com/AbsInt/CompCert.git"
bug-reports: "https://github.com/AbsInt/CompCert/issues"
license: "INRIA Non-Commercial License Agreement"
available: os != "macos"
build: [
 ["./configure"
 "ia32-linux" {os = "linux"}
 "ia32-cygwin" {os = "cygwin"}
 # This is for building a MinGW CompCert with cygwin host and cygwin target
 "ia32-cygwin" {os = "win32" & os-distribution = "cygwinports"}
 # This is for building a 32 bit CompCert on 64 bit MinGW with cygwin build host
 "-toolprefix"   {os = "win32" & os-distribution = "cygwinports" & arch = "x86_64"}
 "i686-pc-cygwin-" {os = "win32" & os-distribution = "cygwinports" & arch = "x86_64"}
 # The 32 bit CompCert is a variant which is installed in a non standard folder
 "-prefix" "%{prefix}%/variants/compcert32"
 "-install-coqdev"
 "-clightgen"
 "-use-external-Flocq"
 "-use-external-MenhirLib"
 "-coqdevdir" "%{lib}%/coq-variant/compcert32/compcert"
 "-ignore-coq-version"]
 [make "-j%{jobs}%" {ocaml:version >= "4.06"}]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "coq" {>= "8.9.0" & < "8.15~"}
 "menhir" {>= "20190626" }
 "ocaml" {>= "4.05.0"}
 "coq-flocq" {>= "3.1.0" & < "4~"}
 "coq-menhirlib" {>= "20190626"}
]
synopsis: "The CompCert C compiler (32 bit)"
description: "This package installs the 32 bit version of CompCert.
For coexistence with the 64 bit version, the files are installed in:
%{prefix}%/variants/compcert32/bin (ccomp and clightgen binaries)
%{prefix}%/variants/compcert32/lib/compcert (C library)
%{lib}%/coq-variant/compcert32/compcert (Coq library)
Please note that the coq module path is compcert and not compcert32,
so the files cannot be directly Required as compcert32.
Instead -Q or -R options must be used to bind the compcert32 folder
to the module path compcert. This is more convenient if one development
supports both 32 and 64 bit versions. Otherwise all files would have to
be duplicated with module paths compcert and compcert32.
Please also note that the binary folder is usually not in the path."
tags: [
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Compilation"
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Semantics"
 "keyword:C"
 "keyword:compiler"
 "logpath:compcert32"
 "date:2021-05-10"
]
url {
 src: "https://github.com/AbsInt/CompCert/archive/v3.9.tar.gz"
 checksum: "sha512=485cbed95284c93124ecdea536e6fb9ea6a05a72477584204c8c3930759d27b0949041ae567044eda9b716a33bba4315665a8d3860deebf851e10c9a4ef88684"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-compcert-32.3.9 coq.8.13.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-compcert-32.3.9 coq.8.13.0
Return code
0
Duration
10 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-compcert-32.3.9 coq.8.13.0
Return code
0
Duration
25 m 0 s

Installation size

Total: 93 M

 • 11 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/bin/ccomp
 • 10 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cparser/Parser.vo
 • 8 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/bin/clightgen
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/SelectOp.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/SelectLong.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/SimplExprproof.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/ValueDomain.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Op.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/CombineOp.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Cexec.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Cminorgenproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Allocation.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Asmgenproof1.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Ctyping.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Allocproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Machregs.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Cstrategy.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/SimplLocalsproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/RTLgenproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Selectionproof.vo
 • 950 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/SplitLong.vo
 • 896 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Cshmgenproof.vo
 • 784 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/SelectOpproof.vo
 • 754 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Memory.vo
 • 752 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Integers.vo
 • 706 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Values.vo
 • 695 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/ConstpropOp.vo
 • 687 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Cop.vo
 • 678 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Events.vo
 • 675 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/FSetAVLplus.vo
 • 632 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Asm.vo
 • 620 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Asmgenproof.vo
 • 616 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Selection.vo
 • 605 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Inliningproof.vo
 • 565 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Ctypes.vo
 • 562 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Cminor.vo
 • 538 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/SimplExprspec.vo
 • 536 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Initializersproof.vo
 • 490 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Stackingproof.vo
 • 484 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/ValueAnalysis.vo
 • 455 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Linking.vo
 • 437 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Bounds.vo
 • 436 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/IEEE754_extra.vo
 • 435 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Smallstep.vo
 • 431 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/SplitLongproof.vo
 • 431 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/SelectLongproof.vo
 • 420 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Unusedglobproof.vo
 • 418 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/CSEproof.vo
 • 417 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/RTLgenspec.vo
 • 415 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Linearize.vo
 • 409 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/SimplLocals.vo
 • 393 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Heaps.vo
 • 393 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Deadcodeproof.vo
 • 393 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Unusedglob.vo
 • 387 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Registers.vo
 • 384 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Cminortyping.vo
 • 383 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/CleanupLabels.vo
 • 371 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/ValueAOp.vo
 • 369 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Globalenvs.vo
 • 356 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/AST.vo
 • 356 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Constpropproof.vo
 • 339 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/RTLtyping.vo
 • 332 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Maps.vo
 • 328 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/ConstpropOpproof.vo
 • 304 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/NeedDomain.vo
 • 301 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Tunnelingproof.vo
 • 286 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Asmgenproof0.vo
 • 281 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Inliningspec.vo
 • 279 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Parmov.vo
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Linearizeproof.vo
 • 270 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Memdata.vo
 • 266 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Tailcallproof.vo
 • 265 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/SelectDivproof.vo
 • 249 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/NeedOp.vo
 • 247 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Kildall.vo
 • 230 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/ClightBigstep.vo
 • 226 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Builtins0.vo
 • 222 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Coqlib.vo
 • 222 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Debugvarproof.vo
 • 218 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Csem.vo
 • 217 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Floats.vo
 • 207 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Separation.vo
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Debugvar.vo
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Clight.vo
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/exportclight/Clightdefs.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Asmgen.vo
 • 185 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/CleanupLabelsproof.vo
 • 177 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Deadcode.vo
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Determinism.vo
 • 165 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Behaviors.vo
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Zbits.vo
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Mach.vo
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/CminorSel.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/SimplExpr.vo
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Unityping.vo
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Lineartyping.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/RTL.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/driver/Compiler.vo
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Locations.vo
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Lattice.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/IntvSets.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Cshmgen.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/CombineOpproof.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/RTLgen.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Switch.vo
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Renumberproof.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Memtype.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Intv.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Csharpminor.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Postorder.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Inlining.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Initializers.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Tunneling.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/UnionFind.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/SelectDiv.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Conventions1.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/CSE.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Linear.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/LTL.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Cminorgen.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/CSEdomain.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/driver/Complements.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cparser/Cabs.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Constprop.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Stacklayout.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Ordered.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Conventions.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Liveness.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/cfrontend/Csyntax.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Stacking.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Decidableplus.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Tailcall.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Errors.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/backend/Renumber.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Iteration.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/common/Builtins.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86/Builtins1.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/BoolEqual.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/x86_32/Archi.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/share/man/man1/ccomp.1
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Wfsimpl.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/lib/compcert/libcompcert.a
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/lib/Axioms.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/lib/compcert/include/stddef.h
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/driver/Compopts.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/lib/compcert/include/float.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/lib/compcert/include/stdarg.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/lib/compcert/include/stdalign.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/lib/compcert/include/stdbool.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/lib/compcert/include/varargs.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/lib/compcert/include/stdnoreturn.h
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/variants/compcert32/share/compcert.ini
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/compcert.config
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/README
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq-variant/compcert32/compcert/VERSION

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-compcert-32.3.9
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none