ยซ Up

equations 1.2.4+8.13 1 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          8.13.0   Formal proof management system
num          1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml         4.13.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.13.1   Official release 4.13.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: [ "Matthieu Sozeau <matthieu.sozeau@inria.fr>" "Cyprien Mangin <cyprien.mangin@m4x.org>" ]
dev-repo: "git+https://github.com/mattam82/Coq-Equations.git"
maintainer: "matthieu.sozeau@inria.fr"
homepage: "https://mattam82.github.io/Coq-Equations"
bug-reports: "https://github.com/mattam82/Coq-Equations/issues"
license: "LGPL-2.1-or-later"
synopsis: "A function definition package for Coq"
description: """
Equations is a function definition plugin for Coq, that allows the
definition of functions by dependent pattern-matching and well-founded,
mutual or nested structural recursion and compiles them into core
terms. It automatically derives the clauses equations, the graph of the
function and its associated elimination principle.
"""
tags: [
 "keyword:dependent pattern-matching"
 "keyword:functional elimination"
 "category:Miscellaneous/Coq Extensions"
 "logpath:Equations"
]
build: [
 ["./configure.sh"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
run-test: [
 [make "test-suite"]
]
depends: [
 "coq" {>= "8.13" & < "8.14~"}
 "ocamlfind" {build}
]
url {
 src: "https://github.com/mattam82/Coq-Equations/archive/v1.2.4-8.13.tar.gz"
 checksum: "sha512=9083a340d4db87baf0b014dd6a82651f5dabcf81734ff58fb8386ee66da2570010b528e92c75992652d055405dc198169690e076ac067f907b2b7445b8b14130"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-equations.1.2.4+8.13 coq.8.13.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-equations.1.2.4+8.13 coq.8.13.0
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-equations.1.2.4+8.13 coq.8.13.0
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Installation size

Total: 5 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/equations_plugin.cmxs
 • 338 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Telescopes.vo
 • 329 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Telescopes.vo
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/equations_plugin.cmxa
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/DepElim.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/DepElim.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/DepElim.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/NoConfusion.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/NoConfusion.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/EqDec.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/DepElim.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Relation.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/EqDecInstances.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/EqDec.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Subterm.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/EqDec.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/equations_common.cmi
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/EqDecInstances.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Relation_Properties.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Equations.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Telescopes.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Telescopes.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/WellFoundedInstances.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Relation.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/All.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/EqDec.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/equations_common.cmx
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Relation_Properties.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/DepElim.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/DepElim.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Subterm.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/FunctionalInduction.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/FunctionalInduction.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Subterm.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Logic.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Tactics.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/splitting.cmi
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Classes.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/CoreTactics.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/covering.cmi
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Classes.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/context_map.cmi
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Subterm.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/WellFounded.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/simplify.cmx
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/g_equations.cmi
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/principles.cmi
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/splitting.cmx
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/context_map.cmx
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/syntax.cmi
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/principles.cmx
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Loader.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Tactics.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Init.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/WellFounded.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Logic.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Classes.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/g_equations.cmx
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/sigma_types.cmi
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/covering.cmx
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/principles_proofs.cmi
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Classes.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Relation_Properties.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Subterm.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/syntax.cmx
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/principles_proofs.cmx
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/WellFoundedInstances.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/EqDec.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/sigma_types.cmx
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Subterm.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/simplify.cmi
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/depelim.cmx
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/EqDec.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Constants.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/depelim.cmi
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Telescopes.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Loader.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/ederive.cmx
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Telescopes.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/equations.cmi
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Constants.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/equations.cmx
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/eqdec.cmi
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/FunctionalInduction.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/noconf_hom.cmx
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/FunctionalInduction.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/subterm.cmx
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/eqdec.cmx
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Relation.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/CoreTactics.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/noconf.cmx
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/extra_tactics.cmx
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Init.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Logic.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Classes.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/ederive.cmi
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/EqDecInstances.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Tactics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Classes.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/noconf_hom.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/noconf.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/FunctionalInduction.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Signature.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/subterm.cmi
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Tactics.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Tactics.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/WellFounded.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/equations_plugin_mod.cmx
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/equations_plugin_mod.cmi
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/FunctionalInduction.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Constants.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/FunctionalExtensionality.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Logic.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/EqDecInstances.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Logic.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Constants.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/extra_tactics.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/OpaqueEquations.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/TransparentEquations.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/WellFoundedInstances.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Init.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/EqDecInstances.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Signature.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/EqDecInstances.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/CoreTactics.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/FunctionalExtensionality.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Loader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Logic.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Tactics.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Signature.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/NoConfusion.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/NoConfusion.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Equations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Loader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/OpaqueEquations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/NoConfusion.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/TransparentEquations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/NoConfusion.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Loader.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Loader.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/FunctionalExtensionality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/OpaqueEquations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/Constants.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/TransparentEquations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Prop/Constants.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Type/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Equations/Equations.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-equations.1.2.4+8.13
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none