ยซ Up

mtac2 1.4+8.13 3 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          8.13.0   Formal proof management system
num          1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml         4.13.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.13.1   Official release 4.13.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.3    A library manager for OCaml
zarith        1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "beta.ziliani@gmail.com"
homepage: "https://github.com/Mtac2/Mtac2"
dev-repo: "git+https://github.com/Mtac2/Mtac2.git"
bug-reports: "https://github.com/Mtac2/Mtac2/issues"
authors: ["Beta Ziliani <beta.ziliani@gmail.com>" "Jan-Oliver Kaiser <janno@mpi-sws.org>" "Robbert Krebbers <mail@robbertkrebbers.nl>" "Yann Rรฉgis-Gianas <yrg@pps.univ-paris-diderot.fr>" "Derek Dreyer <dreyer@mpi-sws.org>"]
license: "MIT"
build: [
 ["coq_makefile" "-f" "_CoqProject" "-o" "Makefile"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.13" & < "8.14~"}
 "coq-unicoq" {>= "1.5" & < "2~"}
]
synopsis: "Mtac2: Typed Tactics for Coq"
tags: [
 "logpath:Mtac2"
 "date:2020-08-19"
]
url {
 src: "https://github.com/Mtac2/Mtac2/archive/v1.4-coq8.13.tar.gz"
 checksum: "sha256=dc64c1f0683efb233bda6b0df7182c9f0a2fb82ff7908ee59977df2f47bf8c98"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-mtac2.1.4+8.13 coq.8.13.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-mtac2.1.4+8.13 coq.8.13.0
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-mtac2.1.4+8.13 coq.8.13.0
Return code
0
Duration
3 m 0 s

Installation size

Total: 4 M

 • 594 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/MetaCoqPlugin.cmxs
 • 286 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Tactics.vo
 • 214 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/DepDestruct.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/M.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Tactics.glob
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/TacticsBase.vo
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Transport.vo
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/M.glob
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Ttactics.vo
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/IntroPatt.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/TacticsBase.glob
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/DepDestruct.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Abstract.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/CompoundTactics.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Ttactics.glob
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/MTele.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Pattern.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatch.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/MetaCoqPlugin.cmx
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/StaticApply.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ConstrSelector.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFix.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/DecomposeApp.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ImportedTactics.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SubgoalsStrict.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Transport.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/MetaCoqPlugin.cmi
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/M.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Abstract.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/MTele.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatchDef.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/Exhaustive.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/List.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Tactics.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatch.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/List.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SumRun.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/TacticsBase.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFixDef.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Specif.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Reduction.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Exceptions.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Pattern.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Base.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/DepDestruct.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/StaticApply.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Mtac2.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Name.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/IntroPatt.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ImportedTactics.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ConstrSelector.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Lift.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SubgoalsStrict.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Datatypes.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFix.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/DecomposeApp.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/Ttactics.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Specif.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Sorts.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatchDef.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Pattern.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Specif.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Goals.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Sorts.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Exceptions.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Logic.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Logic.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/MetaCoqPlugin.cmxa
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/MTele.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/CompoundTactics.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatch.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/Exhaustive.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Transport.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/DeclarationDefs.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Case.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Datatypes.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Utils.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Logic.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/Abstract.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ImportedTactics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/StaticApply.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/List.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Reduction.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Tm_kind.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFixDef.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SumRun.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/DecomposeApp.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Datatypes.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Utils.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/IntroPatt.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFix.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Unification.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SubgoalsStrict.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Base.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Sorts.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Dyn.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Exceptions.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/ConstrSelector.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/metaCoqInstr.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Goals.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MTeleMatchDef.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/Exhaustive.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Base.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/ideas/SumRun.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/tactics/CompoundTactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Reduction.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/meta/MFixDef.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Dyn.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Case.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/lib/Utils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Goals.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/DeclarationDefs.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Name.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Dyn.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Case.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/DeclarationDefs.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Name.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Tm_kind.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Unification.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Mtac2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/Mtac2.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Lift.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Unification.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Lift.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Mtac2/intf/Tm_kind.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-mtac2.1.4+8.13
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none