ยซ Up

coqprime 1.0.6 4 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          8.13.1   Formal proof management system
num          1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml         4.13.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.13.1   Official release 4.13.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.6    A library manager for OCaml
zarith        1.13    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "thery@sophia.inria.fr"
homepage: "https://github.com/thery/coqprime"
bug-reports: "https://github.com/thery/coqprime/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/thery/coqprime.git"
license: "LGPL-2.1-only"
authors: ["Laurent Thรฉry"]
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.12~" & < "8.14~"}
 "coq-bignums"
]
synopsis: "Certifying prime numbers in Coq"
url {
 src: "https://github.com/thery/coqprime/archive/v8.12.zip"
 checksum: "md5=bb5bf2a2ed624fecd6701926d585a9a8"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-coqprime.1.0.6 coq.8.13.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-coqprime.1.0.6 coq.8.13.1
Return code
0
Duration
3 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-coqprime.1.0.6 coq.8.13.1
Return code
0
Duration
4 m 0 s

Installation size

Total: 24 M

 • 15 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.v
 • 442 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.vo
 • 313 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.glob
 • 288 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.vo
 • 260 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.glob
 • 253 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.glob
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.vo
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.vo
 • 206 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.glob
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.vo
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.glob
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.vo
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.glob
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.glob
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.glob
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.glob
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.glob
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.glob
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.v
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-coqprime.1.0.6
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none