ยซ Up

relation-algebra 1.7.5 6 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          8.13.1   Formal proof management system
num          1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml         4.13.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.13.1   Official release 4.13.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.6    A library manager for OCaml
zarith        1.13    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "Relation Algebra and KAT in Coq"
maintainer: "Damien Pous <Damien.Pous@ens-lyon.fr>"
version: "1.7.5"
homepage: "http://perso.ens-lyon.fr/damien.pous/ra/"
dev-repo: "git+https://github.com/damien-pous/relation-algebra.git"
bug-reports: "https://github.com/damien-pous/relation-algebra/issues"
license: "LGPL-3.0-or-later"
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.13" & < "8.14~"}
]
depopts: [ "coq-mathcomp-ssreflect" "coq-aac-tactics" ]
build: [
 ["sh" "-exc" "./configure --%{coq-mathcomp-ssreflect:enable}%-ssr --%{coq-aac-tactics:enable}%-aac"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
tags: [
 "keyword:relation algebra"
 "keyword:Kleene algebra with tests"
 "keyword:KAT"
 "keyword:allegories"
 "keyword:residuated structures"
 "keyword:automata"
 "keyword:regular expressions"
 "keyword:matrices"
 "category:Mathematics/Algebra"
 "logpath:RelationAlgebra"
]
authors: [
 "Damien Pous <Damien.Pous@ens-lyon.fr>"
 "Christian Doczkal <christian.doczkal@ens-lyon.fr>"
]
url {
 src:
  "https://github.com/damien-pous/relation-algebra/archive/v1.7.5.tar.gz"
 checksum: "md5=2147b754963aa89aafb523b1605d610b"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-relation-algebra.1.7.5 coq.8.13.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-relation-algebra.1.7.5 coq.8.13.1
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-relation-algebra.1.7.5 coq.8.13.1
Return code
0
Duration
6 m 0 s

Installation size

Total: 8 M

 • 388 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/normalisation.vo
 • 374 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/untyping.vo
 • 350 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_completeness.glob
 • 339 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_completeness.vo
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/paterson.vo
 • 210 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/compiler_opts.vo
 • 206 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix.glob
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/relalg.vo
 • 184 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/monoid.vo
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/paterson.glob
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/traces.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.cmxs
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_common.cmxs
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/normalisation.glob
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/monoid.glob
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/syntax.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/relalg.glob
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/untyping.glob
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lattice.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/regex.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/regex.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/atoms.glob
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lattice.glob
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ka_completeness.glob
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex_dec.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rmx.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/traces.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ka_completeness.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix_ext.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex_dec.glob
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/compiler_opts.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_fold.cmxs
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_reification.cmxs
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/imp.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rmx.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix_ext.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ordinal.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/gregex.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kleene.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sups.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/syntax.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kleene.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/nfa.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ordinal.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/mrewrite.cmxs
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_tac.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/atoms.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/comparisons.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/level.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/move.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lang.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sups.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/nfa.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rel.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lsyntax.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_completeness.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/boolean.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/imp.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/bmx.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/dfa.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/comparisons.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/level.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lset.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/glang.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_common.cmi
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/gregex.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/pair.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_tac.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rewriting.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/untyping.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/normalisation.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/factors.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_untyping.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rewriting.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/traces.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/factors.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lattice.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/monoid.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/dfa.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/paterson.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/relalg.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/denum.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/positives.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/move.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lang.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/bmx.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ka_completeness.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lsyntax.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/regex.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rel.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.cmi
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/boolean.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/syntax.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex_dec.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/all.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lset.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/common.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sums.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ordinal.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_common.cmx
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/pair.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_untyping.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rmx.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/glang.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/powerfix.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_reification.cmi
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/mrewrite.cmi
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.cmx
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_tac.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/powerfix.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/prop.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/imp.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/matrix_ext.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ugregex.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/gregex.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sups.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/common.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/comparisons.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/denum.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_reification.cmx
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kleene.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_fold.cmi
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/mrewrite.cmx
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sums.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_fold.cmx
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lang.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_reification.cmxa
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/atoms.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/nfa.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lsyntax.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/compiler_opts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/level.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_common.cmxa
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rel.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/positives.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/dfa.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_reification.cmxa
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/ra_fold.cmxa
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/mrewrite.cmxa
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/rewriting.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/lset.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/glang.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/boolean.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/bmx.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/common.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/pair.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/move.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/powerfix.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_untyping.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/factors.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/denum.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/positives.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_dec.cmx
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/kat_dec.cmi
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/all.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/prop.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/sums.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/prop.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/RelationAlgebra/all.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-relation-algebra.1.7.5
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none