Β« Up

metacoq-template 1.0~beta2+8.13 2 m 0 s πŸ†

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          8.13.2   Formal proof management system
num          1.5     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml         4.13.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.13.1   Official release 4.13.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.6    A library manager for OCaml
zarith        1.13    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "matthieu.sozeau@inria.fr"
homepage: "https://metacoq.github.io/metacoq"
dev-repo: "git+https://github.com/MetaCoq/metacoq.git#coq-8.13"
bug-reports: "https://github.com/MetaCoq/metacoq/issues"
authors: ["Abhishek Anand <aa755@cs.cornell.edu>"
     "Simon Boulier <simon.boulier@inria.fr>"
     "Cyril Cohen <cyril.cohen@inria.fr>"
     "Yannick Forster <forster@ps.uni-saarland.de>"
     "Fabian Kunze <fkunze@fakusb.de>"
     "Gregory Malecha <gmalecha@gmail.com>"
     "Matthieu Sozeau <matthieu.sozeau@inria.fr>"
     "Nicolas Tabareau <nicolas.tabareau@inria.fr>"
     "ThΓ©o Winterhalter <theo.winterhalter@inria.fr>"
]
license: "MIT"
build: [
 ["sh" "./configure.sh"]
 [make "-j" "%{jobs}%" "template-coq"]
]
install: [
 [make "-C" "template-coq" "install"]
]
depends: [
 "ocaml" {>= "4.07.1"}
 "coq" {>= "8.13" & < "8.14~"}
 "coq-equations" { >= "1.2.3" }
]
synopsis: "A quoting and unquoting library for Coq in Coq"
description: """
MetaCoq is a meta-programming framework for Coq.
Template Coq is a quoting library for Coq. It takes Coq terms and
constructs a representation of their syntax tree as a Coq inductive data
type. The representation is based on the kernel's term representation.
In addition to a complete reification and denotation of CIC terms,
Template Coq includes:
- Reification of the environment structures, for constant and inductive declarations.
- Denotation of terms and global declarations
- A monad for manipulating global declarations, calling the type
 checker, and inserting them in the global environment, in the style of
 MetaCoq/MTac.
"""
url {
 src: "https://github.com/MetaCoq/metacoq/archive/v1.0-beta2-8.13.tar.gz"
 checksum: "sha256=15e1cfde70e6c4dbf33bff1a77266ac5c0c3e280586ef059e0cdec07bee814f2"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-metacoq-template.1.0~beta2+8.13 coq.8.13.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-metacoq-template.1.0~beta2+8.13 coq.8.13.2
Return code
0
Duration
2 m 0 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-metacoq-template.1.0~beta2+8.13 coq.8.13.2
Return code
0
Duration
2 m 0 s

Installation size

Total: 21 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/metacoq_template_plugin.cmxs
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/common/uGraph.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reflect.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Universes.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/wGraph.vo
 • 953 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Checker.vo
 • 927 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/All_Forall.vo
 • 876 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Typing.vo
 • 691 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/metacoq_template_plugin.cmi
 • 578 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TypingWf.vo
 • 568 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvironmentTyping.vo
 • 523 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/template_coq.cmxs
 • 467 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/LiftSubst.vo
 • 431 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Typing.glob
 • 406 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/wGraph.glob
 • 376 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/common/uGraph.glob
 • 376 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCCompare.vo
 • 321 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/All_Forall.glob
 • 295 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/metacoq_template_plugin.cmx
 • 284 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Kernames.vo
 • 279 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/BasicAst.vo
 • 277 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCList.vo
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TermEquality.vo
 • 243 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Universes.glob
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/LiftSubst.glob
 • 196 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WcbvEval.vo
 • 185 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPrelude.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvironmentTyping.glob
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCList.glob
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/template_coq.cmi
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Checker.glob
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Environment.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Ast.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TypingWf.glob
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/UnivSubst.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/AstUtils.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/monad_utils.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Induction.vo
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WfInv.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Pretty.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WcbvEval.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reduction.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/wGraph.v
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/common/uGraph.v
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TermEquality.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCUtils.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Core.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCOption.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Normal.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Environment.glob
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Common.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Constants.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Extractable.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Universes.v
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Typing.v
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Extraction.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reflect.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/All.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Loader.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/LibHypsNaming.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/All_Forall.v
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/BasicAst.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/AstUtils.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/UnivSubst.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Induction.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/EnvironmentTyping.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/template_coq.cmx
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Kernames.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/monad_utils.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCArith.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Pretty.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCRelations.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCList.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TypingWf.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Checker.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WcbvEval.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCRelations.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/LiftSubst.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCString.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WfInv.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCUtils.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlInt63.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reflect.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Core.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Ast.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Normal.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TermEquality.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Constants.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCCompare.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCOption.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Environment.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/LibHypsNaming.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCProd.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/LibHypsNaming.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/BasicAst.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Extractable.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCProd.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Kernames.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/metacoq_template_plugin.cmxa
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reduction.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/AstUtils.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/template_coq.cmxa
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Pretty.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCCompare.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Induction.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/monad_utils.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCArith.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Ast.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCUtils.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/UnivSubst.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCString.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCRelations.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/WfInv.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Core.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Common.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPrelude.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/config.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCSquash.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCOption.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Extractable.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCEquality.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Normal.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCPrelude.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlInt63.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Extraction.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Reduction.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCProd.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCEquality.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ExtractableLoader.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad/Common.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/number.cmi
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/config.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCArith.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCString.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCSquash.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/number.cmx
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Extraction.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/config.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCEquality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Loader.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MCSquash.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/utils/MC_ExtrOCamlInt63.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Loader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/Constants.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/TemplateMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ExtractableLoader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/MetaCoq/Template/ExtractableLoader.glob

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-metacoq-template.1.0~beta2+8.13
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none