ยซ Up

unimath 20220204 50 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name        # Installed # Synopsis
base-bigarray     base
base-threads     base
base-unix       base
conf-findutils    1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp       4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq          8.13.2   Formal proof management system
num          1.5     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml         4.13.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler  4.13.1   Official release 4.13.1
ocaml-config     2      OCaml Switch Configuration
ocaml-options-vanilla 1      Ensure that OCaml is compiled with no special options enabled
ocamlfind       1.9.6    A library manager for OCaml
zarith        1.13    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "The UniMath Development Team"
homepage: "https://github.com/UniMath/UniMath"
dev-repo: "git+https://github.com/UniMath/UniMath.git"
bug-reports: "https://github.com/UniMath/UniMath/issues"
license: "Kind of MIT"
authors: ["The UniMath Development Team"]
build: [make "BUILD_COQ=no" "-j%{jobs}%"]
install: [make "BUILD_COQ=no" "install"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.12.2"}
]
synopsis: "Library of Univalent Mathematics"
url {
 src: "https://github.com/UniMath/UniMath/archive/refs/tags/v20220204.tar.gz"
 checksum: "sha512=aaa47633d5d5e0abcae4ec422f3664e0c84ebb5054150323c04c3def81f13fb32efddb012d393d709140915a6e58d602290e312c6d24950c0a7dc3aafcad8b76"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-unimath.20220204 coq.8.13.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-unimath.20220204 coq.8.13.2
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 8h opam install -y -v coq-unimath.20220204 coq.8.13.2
Return code
0
Duration
50 m 0 s

Installation size

Total: 240 M

 • 18 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Derivative.vo
 • 13 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrongFunctorsMonoidal.vo
 • 6 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Adjunctions.vo
 • 5 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/CurryingInBicatOfCats.vo
 • 5 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Prod.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Isos.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Core.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/CohomologyComplex.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrength.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/ContravariantFunctor.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/LambdaCalculus.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/catiso.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/MonoidalCategories.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Map1Cells.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/MappingCone.glob
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/LocalizingClass.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Biadjunction.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictCompositor.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamFromBindingSig.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/Core.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Compositor.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Algebras.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispTransformation.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/ActionBasedStrengthOnHomsInBicat.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KTriplesEquiv.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/ComprehensionBicat.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/slicecat.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Groupoids.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/MappingCone.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExactCategories/ExactCategories.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Constructions.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KAPreTriangulated.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/NonnegativeReals.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/Triangulated.vo
 • 994 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/Cat.vo
 • 994 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicatOfUnivCats.vo
 • 989 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/CompositesAndInverses.vo
 • 918 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispPseudofunctor.vo
 • 889 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Fibrations.vo
 • 883 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelativeMonads.vo
 • 875 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PullbackFunctor.vo
 • 860 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/RigsAndRings.vo
 • 837 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartA.glob
 • 834 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/precomp_fully_faithful.vo
 • 800 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Sigma.vo
 • 778 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Products.vo
 • 776 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispInvertibles.vo
 • 768 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExactCategories/ExactCategories.glob
 • 755 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OpMorBicat.vo
 • 726 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/Actions.vo
 • 719 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/frac.vo
 • 696 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispAdjunctions.vo
 • 693 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/PseudoFunctorBicat.vo
 • 676 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayedInserter.vo
 • 665 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBicat.vo
 • 663 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayMapBicatToDispBicat.vo
 • 654 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Strictify.vo
 • 654 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBicat.glob
 • 647 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/CohomologyComplex.glob
 • 645 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/RigsAndRings.glob
 • 645 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/InternalStreetFibration.vo
 • 637 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Equivalences.vo
 • 631 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Functors.vo
 • 612 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/Triangulated.glob
 • 607 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/CodomainCleaving.vo
 • 588 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Free_Monoids_and_Groups.vo
 • 588 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/BinaryOperations.glob
 • 586 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrongFunctorsMonoidal.glob
 • 583 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/padics.vo
 • 580 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OpCellBicat.vo
 • 580 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MultiSorted.vo
 • 573 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/FiberBicategory1.glob
 • 569 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KATriangulated.vo
 • 548 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Fiber.vo
 • 540 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoricalRecursionSchemes.vo
 • 534 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/StandardFiniteSets.vo
 • 531 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Cartesians.vo
 • 520 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Codomain.vo
 • 517 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Kleisli.vo
 • 512 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Algebras.glob
 • 509 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/Complexes.glob
 • 507 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/padics.glob
 • 506 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartA.vo
 • 504 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/TranslationFunctors.glob
 • 504 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/whiskering.vo
 • 502 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/LocalizingClass.glob
 • 494 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/StandardFiniteSets.glob
 • 488 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples.vo
 • 478 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/FiberBicategory2.glob
 • 473 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/EquivToAdjequiv.vo
 • 466 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Restriction.vo
 • 465 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Sets.glob
 • 460 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayedCatToBicat.vo
 • 452 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/FiberBicategory1.vo
 • 438 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/BinaryOperations.vo
 • 436 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/CodomainFiber.vo
 • 428 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/DisplayMapFiber.vo
 • 428 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Bicat.glob
 • 426 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Pullback.vo
 • 425 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/WellOrderedSets.vo
 • 423 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/Reindexing.vo
 • 420 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Cartesians.glob
 • 419 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/PullbackFunctions.vo
 • 416 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Domain.vo
 • 415 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Fibrations.glob
 • 410 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Structures.vo
 • 397 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SignatureExamples.vo
 • 396 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Modification.vo
 • 396 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/z_mod_p.vo
 • 395 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/InternalStreetFibration.glob
 • 391 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/elems_slice_equiv.vo
 • 391 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Products.glob
 • 386 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Monoids.vo
 • 385 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/EpiFacts.vo
 • 384 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/StandardCategories.vo
 • 374 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/z_mod_p.glob
 • 370 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayedInserter.glob
 • 366 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/Complexes.vo
 • 365 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Abelian.glob
 • 362 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Ktheory/GrothendieckGroup.vo
 • 361 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Reals.glob
 • 358 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/abgrs.glob
 • 356 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/OmegaCocontFunctors.vo
 • 355 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Terms.vo
 • 353 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Trivial.vo
 • 350 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/hcomp_bicat.vo
 • 350 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pullbacks.vo
 • 341 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/Integers.glob
 • 340 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/CorestrictImage.vo
 • 338 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Domains_and_Fields.vo
 • 335 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/PullbackFunctions.glob
 • 334 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/YonedaLemma.vo
 • 334 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Monoids.glob
 • 330 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/PointedOneTypes.vo
 • 329 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/CleavingOfBicat.glob
 • 329 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/STLC.vo
 • 323 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/DisplayMapBicatCleaving.vo
 • 322 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/OmegaCocontFunctors.glob
 • 319 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Enriched/Enriched.vo
 • 318 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Sets.vo
 • 318 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/fps.vo
 • 316 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Circle2.vo
 • 314 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pullbacks.glob
 • 314 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Representation.glob
 • 313 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictIdentitor.vo
 • 312 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/NaturalNumbers.glob
 • 307 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/BinDirectSums.vo
 • 303 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/NonnegativeRationals.glob
 • 300 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/DisplayMapFiber.glob
 • 299 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/CodomainFiber.glob
 • 295 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Strictify.glob
 • 290 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RightKanExtension.vo
 • 289 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Representation.vo
 • 288 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayMapBicatToDispBicat.glob
 • 287 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/fps.glob
 • 281 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/MappingCylinder.glob
 • 281 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/WellOrderedSets.glob
 • 279 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/Reindexing.glob
 • 277 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/ComprehensionBicat.glob
 • 276 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/BinDirectSums.glob
 • 274 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispModification.vo
 • 273 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PrecategoryBinProduct.vo
 • 272 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ArrowCategory.vo
 • 272 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Core.glob
 • 271 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelativeMonads.glob
 • 271 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PreAdditive.glob
 • 270 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/AffineLine.vo
 • 270 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispInvertibles.glob
 • 268 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/EquivalenceBetweenCartesians.vo
 • 267 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/NonnegativeReals.vo
 • 266 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/limits.vo
 • 263 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/MappingCone.v
 • 262 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Core.vo
 • 261 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/AdjointUnique.glob
 • 257 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KleisliCategory.vo
 • 257 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionsFormBicategory.vo
 • 256 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Slice.vo
 • 256 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DispDepProd.vo
 • 255 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/TranslationFunctors.vo
 • 253 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberCategory.vo
 • 253 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/DisplayMapBicatCleaving.glob
 • 251 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Domains_and_Fields.glob
 • 250 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Pullback.glob
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Identitor.vo
 • 247 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorAlgebras.vo
 • 246 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/limits.glob
 • 246 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Monads.vo
 • 246 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Groups.glob
 • 244 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Groups.vo
 • 243 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Sigma.glob
 • 243 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Bicat.vo
 • 242 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Whiskering.vo
 • 236 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Prod.glob
 • 235 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Topology.glob
 • 235 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/internal_equivalence.vo
 • 233 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Equivalences.glob
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PartA.glob
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/precomp_ess_surj.glob
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/PointedOneTypesBicat.vo
 • 231 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelMonads_Coreflection.vo
 • 230 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartD.glob
 • 230 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/FibrationCleaving.vo
 • 229 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Codomain.glob
 • 229 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/TrivialFiber.vo
 • 229 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/OpFibrationCleaving.vo
 • 228 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Filters.glob
 • 228 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/AugmentedSimplexCategory.glob
 • 225 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/CleavingOfBicat.vo
 • 222 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/Integers.vo
 • 221 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoryEquality.vo
 • 219 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/FullSub.vo
 • 218 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/CodomainCleaving.glob
 • 217 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Map2Cells.vo
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartC.glob
 • 214 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/NaturalNumbers.vo
 • 214 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Signatures.vo
 • 211 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartB.glob
 • 210 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Add2Cell.vo
 • 210 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrength.glob
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/FixedPointTheorems.vo
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Base.vo
 • 208 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PathGroupoid.vo
 • 208 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AbelianToAdditive.glob
 • 207 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/bincoproducts.glob
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/PseudoTransformation.vo
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Presheaf.vo
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PathsOver.vo
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/slicecat.glob
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/MonadKtripleBiequiv.vo
 • 201 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/FixedPointTheorems.glob
 • 201 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SubstitutionSystems.vo
 • 201 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/GroupAction.vo
 • 201 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Isos.glob
 • 199 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KAPreTriangulated.glob
 • 199 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PreAdditive.vo
 • 199 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/AdjointUnique.vo
 • 198 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/IteratedBinaryOperations.vo
 • 198 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/ActionBasedStrengthOnHomsInBicat.glob
 • 196 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Strictness.vo
 • 196 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispPseudofunctor.glob
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/AffineLine.glob
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ShortExactSequences.glob
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/AugmentedSimplexCategory.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/StrictPseudoFunctor.vo
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LiftingInitial.glob
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LiftingInitial_alt.glob
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PartA.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Functors.glob
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/InternalStreetOpFibration.glob
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/InternalStreetOpFibration.vo
 • 189 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispAdjunctions.glob
 • 188 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartC.vo
 • 188 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/FiberBicategory2.vo
 • 188 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/NonnegativeReals.v
 • 188 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Map1Cells.glob
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PrecategoryBinProduct.glob
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Derivative.glob
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Associativity.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Quotient.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/FinOrdProducts.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Abelian.vo
 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ShortExactSequences.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/colimits.glob
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Cofunctormap.vo
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LiftingInitial_alt.vo
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LiftingInitial.vo
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoricalRecursionSchemes.glob
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/hcomp_bicat.glob
 • 177 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBiadjunction.vo
 • 177 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Circle.vo
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/lemmas.glob
 • 175 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/DisplayedMonoidal.vo
 • 175 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/RationalNumbers.glob
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExponentiationLeftAdjoint.vo
 • 173 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Initial.vo
 • 172 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/lemmas.vo
 • 169 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Lattice.glob
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/FinOrdCoproducts.vo
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/Actions.glob
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/ZFstructures.glob
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispTransformation.glob
 • 165 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Bifunctor.vo
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Constructions.glob
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/Opp.glob
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Free_Monoids_and_Groups.glob
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AdditiveFunctors.glob
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/PseudoFunctor.vo
 • 161 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Monads.vo
 • 161 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Archimedean.glob
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SignatureCategory.vo
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/CCS_alt.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/OpFunctor.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/ComputationalM.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/MappingCylinder.vo
 • 157 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/NaturalTransformations.vo
 • 157 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PathsOver.glob
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/colimits.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/bincoproducts.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SubstitutionSystems.glob
 • 155 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Precategories.glob
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/MonadKtripleBiequiv.glob
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/DisplayedMonoidal.glob
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispUnivalence.vo
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/abgrs.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/WellFoundedRelations.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PseudoElements.glob
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/STLC_alt.vo
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/ConstructiveStructures.glob
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Terms.glob
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DispBicatOfDispCats.vo
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictPseudoFunctorBicat.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/binproducts.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cokernels.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/MonoidalCategories.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KTriples.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/MonadAlgebras.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/Spec.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Chains.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Core.glob
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Monads.glob
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Lam.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/kernels.glob
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/NaturalTransformations.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/FullyFaithful.glob
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/FiniteSequences.glob
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Yoneda.vo
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartB.vo
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/coequalizers.vo
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/CategoriesOfMonoids.vo
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartD.vo
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Strictness.glob
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/NaturalTransformations.glob
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Signatures.glob
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/EquivalenceBetweenCartesians.glob
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/DedekindCuts.glob
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AdditiveFunctors.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/binproducts.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Archimedean.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/StreetFibration.glob
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/Lists.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/frac.glob
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_isomorphism.glob
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/pushouts.glob
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/GroupAction.glob
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/pullbacks.glob
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/StrictPseudoFunctor.glob
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Representable.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsFromSubstitutionSystems.glob
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Monads.glob
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/precomp_ess_surj.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FiveLemma.glob
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Chains.glob
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Limits.vo
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/OrderedSets.vo
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartA.v
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ConstructionOfActions.glob
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SignatureExamples.glob
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/TransportLaws.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/FiniteSequences.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/TwoCategories.glob
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pushouts.glob
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Functors.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Isos.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Reals.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Unitality.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FiveLemma.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/Lists.glob
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/StreetFibration.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/YonedaLemma.glob
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/TrivialFiber.glob
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MultiSorted_alt.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/SliceFamEquiv.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/BicategoryOfBicat.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/CCS.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Final.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/FullyFaithful.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Composition.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/BicategoryLaws.glob
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Precategories.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/BicatOfBicategory.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/TrivialCleaving.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/ImpredicativeInductiveSets.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/OpFibrationCleaving.glob
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KA.glob
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/IteratedBinaryOperations.glob
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/Core.glob
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/FibrationCleaving.glob
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Circle2.glob
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Propositions.glob
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Nat.vo
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/ModulesFromSignatures.glob
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/PseudoFunctor.glob
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorCategory.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PseudoElements.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Nat_Tactics.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/CartesianPseudoFunctor.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cones.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PathGroupoid.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/ModulesFromSignatures.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/UnivalenceAxiom.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/KleisliTriple.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Additive.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/PointedGroupoid.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorCoalgebras.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Displayed2Inserter.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayMapBicat.glob
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Reindexing.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cats/limits.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/elems_slice_equiv.glob
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/RigsAndRings.v
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Equivalences.glob
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/CohomologyComplex.v
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/EquivToAdjequiv.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/LatticeObject.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ConstructionOfActions.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicatOfUnivCats.glob
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DispDepProd.glob
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/RationalNumbers.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Isos.glob
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/NaturalTransformations.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/OrderedSets.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorCategory.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Sets.v
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pushouts.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExactCategories/ExactCategories.v
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Tests.glob
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Limits.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispUnivalence.glob
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamSignature.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SignatureCategory.glob
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/KleisliTriple.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/PseudoTransformation.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberCategory.glob
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsMultiSorted.glob
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/coequalizers.glob
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/whiskering.glob
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DispBicatOfDispCats.glob
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Topology.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/NonnegativeRationals.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBuilders.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Filters.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/BinaryOperations.v
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples.glob
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/pullbacks.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsFromSubstitutionSystems.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/FiniteSets.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MultiSorted_alt.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/MonoidalFunctors.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AbelianToAdditive.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Univalence.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_pre_2_cat.glob
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/FibSlice.glob
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AbelianPushoutPullback.glob
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Examples.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrongFunctorsMonoidal.v
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsMultiSorted.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Functors.glob
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Limits.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Nat_Tactics.glob
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Adjunctions.glob
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/catiso.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/equalizers.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/equalizers.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/FibSlice.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/prebicategory.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/modules.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayMapBicat.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/CwF.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/Triangulated.v
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KTriplesEquiv.glob
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/DomainCleaving.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Morphisms.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/CurryingInBicatOfCats.glob
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/pushouts.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/Spec.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/ComprehensionC.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicategoryFromMonoidal.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/Complexes.v
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/HorizontalComposition.glob
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Bifunctor.glob
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/ZFstructures.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorAlgebras.glob
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayMapBicatSlice.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pullbacks_slice_products_equiv.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/prebicategory.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Trivial.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/FiberBicategory1.v
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrongFunctorCategory.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/IsoCommaCategory.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Nat.glob
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/HorizontalComposition.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/TranslationFunctors.v
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/kernels.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/GenMendlerIteration_alt.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBiequivalence.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Additive.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictCompositor.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/FunctorCategory.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Total.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Biadjunction.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/FromBindingSigsToMonads_Summary.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KTriples.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Circle.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/padics.v
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Dcpo.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/coproducts.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/MoreLists.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/LocalizingClass.v
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/equalizers.glob
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamSignature.glob
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Lattice.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cats/limits.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/TwoCategories.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cokernels.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Categories.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Projection.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Equivalences.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Compositor.glob
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/bincoproducts.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/z_mod_p.v
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/LModules.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/products.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SkewMonoidal/SkewMonoidalCategories.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Structures.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Core.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/LModules.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/FiberBicategory2.v
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Invertible_2cells.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/All.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelativeModules.glob
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Slice.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Limits.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExactCategories/Tests.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Propositions.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Sets.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/StandardFiniteSets.v
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Discreteness.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispToFiberEquivalence.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Lam.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Naturals.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Morphisms.glob
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NegativePropositions.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/PointedFunctorsMonoidal.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/StrictToPseudo.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_isomorphism.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SubstitutionSystems_Summary.glob
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Fibrations.v
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PullbackFunctor.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/TrivialCleaving.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Total.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MultiSorted.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/NaturalNumbersAlgebra.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/equalizers.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/BicategoryLaws.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/fps.v
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KA.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Univalence.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/bincoproducts.glob
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PseudofunctorFromMonoidal.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/Opp.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/ImpredicativeInductiveSets.glob
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispToFiberEquivalence.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelativeModules.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Core.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PrecategoriesWithAbgrops.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BinSumOfSignatures.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Tests.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/PropositionalLogic.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Reindexing.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/coproducts.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Lists.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/ComputationalM.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Base.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/CwF.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBicat.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/PseudoFunctorBicat.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Monoids.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Initial.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Examples.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Products.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/abgrs.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/yoneda.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/GenMendlerIteration_alt.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/UnitalBinop.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/NaturalNumbers.v
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/opp_precat.glob
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NegativePropositions.glob
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/InternalStreetFibration.v
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Biequivalence.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/coequalizers.glob
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_pre_2_cat.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Cartesians.v
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/GenMendlerIteration.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/STLC_alt.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/BraidedMonoidalCategories.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/LatticeObject.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/Integers.v
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Abelian.v
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BinProductOfSignatures.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Invertible_2cells.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/Unitality.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/MonadAlgebras.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictPseudoFunctorBicat.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Presheaf.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Auxiliary.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Domain.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/WellFoundedRelations.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExponentiationLeftAdjoint.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/WellOrderedSets.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Bicat.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RightKanExtension.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/yoneda.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Biequivalence.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/IsoCommaCategory.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/FiniteSets.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/eqdiag.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Reals.v
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ElementsOp.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/monoids.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Lists.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/OmegaCocontFunctors.v
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/PseudoFunctorLimits.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Final.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/products.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ElementsOp.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Dcpo.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Propositions.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/coequalizers.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/ApTransformation.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/CCS_alt.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Matrix.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelMonads_Coreflection.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/CompositesAndInverses.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/ComprehensionBicat.v
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/TransportMorphisms.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayedCatToBicat.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/DecidablePropositions.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Unitality.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/binproducts.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/MoreLists.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/NonnegativeRationals.v
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/ContravariantFunctor.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/opp_precat.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrongFunctorCategory.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Vectors.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/FixedPointTheorems.v
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Univalence.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/HVectors.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/ConstructiveStructures.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SkewMonoidal/CategoriesOfMonoids.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/category_binops.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/MoreEquivalences.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayedInserter.v
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/PointedGroupoid.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Equivalences.v
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/MonoidalFunctors.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CommaCategories.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/Reindexing.v
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Examples.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SkewMonoidal/SkewMonoidalCategories.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PseudofunctorFromMonoidal.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Sets.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cones.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KATriangulated.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/CCS.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SumOfSignatures.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Full.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicatOfCats.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/LambdaCalculus.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/GenMendlerIteration.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Test.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Modification.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/Trees.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/StrictCats.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CommaCategories.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Apartness.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Groups.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamFromBindingSig.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/UnivalenceAxiom.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/FunctorCategory.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Full.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicatOfCats.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/AugmentedSimplexCategory.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/initial.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Vectors.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BindingSigToMonad.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/Associativity.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Propositions.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/HVectors.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pullbacks_slice_products_equiv.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBiequivalence.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/DisplayMapFiber.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/All.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Adjunctions.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Whiskering.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OneTypes.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/PullbackFunctions.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/CleavingOfBicat.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/whiskering.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicategoryFromMonoidal.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Domains_and_Fields.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/SliceFamEquiv.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/DivisionRig.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/flds.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PreAdditive.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/NaturalNumbersAlgebra.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/terminal.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Prelim.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Universal_Algebra/Algebras.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/CodomainFiber.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AbelianPushoutPullback.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Limits.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartC.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Pullback.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pullbacks.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Quotient.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_precat.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/DecidablePropositions.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/All.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Strictify.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/PCF_alt.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelativeMonads.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/zero.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ShortExactSequences.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Naturals.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Profunctors/Core.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/exponentials.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Adjunctions.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BindingSigToMonad.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SplitMonicsAndEpis.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Multimodules.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/MappingCylinder.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Matrix.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Abmonoids_Tactics.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayMapBicatToDispBicat.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/Trees.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Enriched/Enriched.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/intdoms.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispModification.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Associativity.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/CartesianPseudoFunctor.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayMapBicatSlice.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/Tests.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/PropositionalLogic.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OpCellBicat.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Fiber.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Colimits.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/CartesianCubicalSets.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/PointedFunctorsMonoidal.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/UnitalBinop.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartB.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsMultiSorted_alt.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/PseudoFunctorLimits.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/MoreEquivalences.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Adamek.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/eqdiag.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/TransportLaws.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/UnitorsAndAssociatorsForEndofunctors.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/ActionBasedStrengthOnHomsInBicat.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monics.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/AlgebraMap.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Groupoids.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Sets.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Representation.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/FullSub.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SkewMonoidal/CategoriesOfMonoids.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Filters.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MLTT79.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/TwoType.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Fibered.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Core.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Profunctors/Core.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/limits.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Add2Cell.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Composition.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/InternalStreetOpFibration.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/monoids.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispInvertibles.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Uniqueness.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/FromBindingSigsToMonads_Summary.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/exponentials.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Multimodules.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/PartD.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/BinDirectSums.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionOfEndomorphismsInBicat.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictIdentitor.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/commrings.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Algebras.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Sigma.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Algebras.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Auxiliary.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Categories.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BinProductOfSignatures.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/FinOrdProducts.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OpMorBicat.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionsFormBicategory.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/zero.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/DedekindCuts.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/DisplayMapBicatCleaving.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBuilders.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/FinOrdCoproducts.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Nat_Tactics.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/GrothendieckTopos.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/precomp_fully_faithful.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Paradoxes/GirardsParadox.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/CategoriesOfMonoids.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SetValuedFunctors.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Codomain.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Codomain.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Submodule.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/from_precats_to_folds_and_back.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Chains.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/StandardCategories.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Limits.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Topology.v
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Projection.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Uniqueness.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExactCategories/Tests.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/bincoproducts.v
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoryEquality.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/ApFunctor.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/grs.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/FullyFaithful.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/zero.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/from_precats_to_folds_and_back.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/abmonoids.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/DomainCleaving.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/commrigs.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsMultiSorted_alt.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/FullyFaithful.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Colimits.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Representable.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/slicecat.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/binproducts.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AbelianToAdditive.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Prelim.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Subtypes.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Tests.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Univalence.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Projection.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Functors.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/rings.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Slice.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PartA.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PrecategoriesWithAbgrops.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subobjects.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Constructions.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BinSumOfSignatures.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadicSubstitution_alt.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Sets.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/VTerms.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/STLC.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/rezk_completion.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Core.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Prod.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Identitor.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/lemmas.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Test.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KAPreTriangulated.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/initial.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/PointedOneTypesBicat.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Core.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Terms.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Tests.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Subtypes.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/Cat.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Restriction.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/ApModification.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PrecategoryBinProduct.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/UnderCategories.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Displayed2Inserter.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/CodomainCleaving.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/internal_equivalence.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Tests.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/rigs.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/Unitality.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/modules.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Final.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Univalence.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/StrictToPseudo.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/ListDataType.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/CorestrictImage.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrength.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/StrictCats.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Initial.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Groupoids.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Univalence.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/YonedaBinproducts.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Isos.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/category_binops.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/setwith2binops.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/wosets.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Ktheory/GrothendieckGroup.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monics.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/PseudoFunctorLimits.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Identity.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Constant.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/rezk_completion.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Unitors.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispAdjunctions.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/RationalNumbers.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/ZFstructures.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LiftingInitial.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/setwith2binops.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Limits.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Archimedean.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/terminal.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/RawMatrix.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/RigsAndRings/Ideals.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/DisplayedMonoidal.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/DirectSum.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SubstitutionSystems_Summary.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/NaturalNumbers_le_Inductive.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Free_Monoids_and_Groups.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/zero.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Elements.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadicSubstitution_alt.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorCoalgebras.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AdditiveFunctors.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Abmonoids_Tactics.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subobjects.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Adamek.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Slice.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ProductCategory.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Submodule.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PointedFunctors.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/YonedaLemma.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBiadjunction.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Epis.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoricalRecursionSchemes.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Yoneda.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/MonadKtripleBiequiv.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/EpiFacts.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Map2Cells.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/precomp_ess_surj.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Core.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OneTypes.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Elements.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/commrings.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/Opposite.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/RigsAndRings/Ideals.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FiveLemma.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SetValuedFunctors.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_precat.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/commrigs.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/abmonoids.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/intdoms.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KleisliCategory.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SumOfSignatures.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/rings.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/flds.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/TwoType.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/DirectSum.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Fibered.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/rigs.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/Tests.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/FiniteSequences.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Strictness.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispTransformation.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Discreteness.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Sub1Cell.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SubstitutionSystems.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/FullyFaithful.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Image.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/ComprehensionC.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/UnivalenceOp.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/UnderCategories.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SplitMonicsAndEpis.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LiftingInitial_alt.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/grs.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Univalence.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/GrothendieckTopos.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Kleisli.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PseudoElements.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Apartness.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/GroupAction.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/AffineLine.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Epis.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/All.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/FreeAlgebras.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Codomain.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Algebras.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/MonoidalFromBicategory.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/OrderedSets.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PathGroupoid.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/whiskering.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Derivative.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/NaturalNumbers_le_Inductive.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/BicategoryOfBicat.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Examples.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Lattice.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/PointedOneTypes.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ProductCategory.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/colimits.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/BicatOfBicategory.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Universal_Algebra/Algebras.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Bool.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Propositions.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KA.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/MonoEpiIso.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispPseudofunctor.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Preamble.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Monads.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/WeakEquivalences.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SubobjectClassifier.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/hcomp_bicat.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/AxiomOfChoice.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/EquivalenceBetweenCartesians.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/SIP.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/DivisionRig.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Cofunctormap.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamHSET.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Graph.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/binproducts.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/PCF_alt.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SimplicialSets.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/NaturalTransformations.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/UnitorsAndAssociatorsForEndofunctors.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/initial.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Map1Cells.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Signatures.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Chains.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/Opp.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/Lists.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Uniqueness.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/Actions.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Uniqueness.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Cochains.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsFromSubstitutionSystems.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/coslicecat.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Test.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PathsOver.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/Spec.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/MetricTree.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cokernels.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/Core.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/GraphPaths.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/OpFibrationCleaving.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DispBicatOfDispCats.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/frac.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Universal_Algebra/EqAlgebras.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/AdjointUnique.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/TransportMorphisms.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MultiSorted_alt.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NoInjectivePairing.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/FibrationCleaving.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/kernels.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/terminal.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Paradoxes/GirardsParadox.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Dcpo.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Unitors.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/CategoryTop.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MLTT79.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/CartesianCubicalSets.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/MetricTree.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/VTerms.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/SheavesOfRings.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SignatureExamples.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PartD.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Prelim.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/ModulesFromSignatures.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayMapBicat.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Halfline.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/HLevels.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Structures.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/IteratedBinaryOperations.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/initial.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicatOfUnivCats.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/StreetFibration.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/RawMatrix.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PointedFunctors.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Bool.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory/TrivialFiber.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Tests.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KTriplesEquiv.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/cokernels.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Nat.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/ConstructiveStructures.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Additive.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/terminal.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/Associativity.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Univalence.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MultiSorted.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Precategories.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/DedekindCuts.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Monads.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Isos.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorAlgebras.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pushouts.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/BraidedMonoidalCategories.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/kernels.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/kernels.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/StructureIdentity.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/MonoEpiIso.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsMultiSorted.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_isomorphism.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/UnivalenceAxiom.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Core.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Initial.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/FiniteSets.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/BoundedSearch.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Circle2.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamSignature.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/FibSlice.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SubobjectClassifier.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Group.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/AxiomOfChoice.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/AbelianPushoutPullback.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/pullbacks.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Lam.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Halfline.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/elems_slice_equiv.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Univalence.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Cats.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/FreeAlgebras.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/cokernels.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Monoid.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/ImpredicativeInductiveSets.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorCategory.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/catiso.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Init.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NoInjectivePairing.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/UnivalenceOp.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/QuotientSet.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/MonoidalCategories.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Graph.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispUnivalence.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/preorder_categories.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/FromBindingSigsToMonads_Summary.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/CurryingInBicatOfCats.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/OpFunctor.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Total.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Trivial.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/wosets.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Prelim.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Functors.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/BoundedSearch.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionOfEndomorphismsInBicat.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/LModules.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/covyoneda.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/PolynomialFunctors.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SignatureCategory.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ArrowCategory.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/CwF.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Equivalences.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DispDepProd.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Nat.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Monoid.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/NaturalTransformations.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Chains.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Test.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Final.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Initial.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/NNO.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/StrictPseudoFunctor.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_pre_2_cat.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Biadjunction.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/YonedaBinproducts.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/pushouts.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/All.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/FinSet.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/covyoneda.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cats/limits.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NullHomotopies.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NullHomotopies.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/Opposite.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Core.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/IsoCommaCategory.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/TrivialCleaving.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Limits.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/SortedTypes.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KTriples.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/GraphPaths.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Tests.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelativeModules.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/KleisliTriple.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/whiskering.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PointedFunctorsComposition.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/All.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/ApTransformation.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/PseudoFunctor.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/All.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Colimits/Final.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/BicategoryLaws.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/DecidablePropositions.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/All.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/All.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PointedFunctorsComposition.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Notations.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/MonoidalFromBicategory.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/coequalizers.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Core.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/preorder_categories.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/covyoneda.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Monoids_Tactics.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/bicategory.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Presheaf.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/LatticeObject.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Core.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/PointedGroupoid.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Full.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Notation.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Reindexing.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Propositions.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/TermAlgebras.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NegativePropositions.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/VectorsTests.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/WeakEquivalences.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/prebicategory.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/Topology.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/All.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberCategory.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Circle.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Sets.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Reflective.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/SheavesOfRings.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/HLevels.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Quotobjects.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Invertible_2cells.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PullbackFunctor.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/SortedTypes.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/HorizontalComposition.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/coproducts.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/TwoCategories.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BindingSigToMonad.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/NNO.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/AlgebraMap.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Sub1Cell.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/equalizers.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Abmonoids_Tactics.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/Cat.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/EquivToAdjequiv.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Structures.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/MonadAlgebras.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/Notations.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/All.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/coslicecat.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/MoreLists.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/UnitalBinop.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/SIP.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Ktheory/All.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ConstructionOfActions.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Adjunctions.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExponentiationLeftAdjoint.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Domain.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Tests.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/CCS_alt.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/bincoproducts.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/equalizers.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/yoneda.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Cochains.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/All.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Group.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Limits.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/All.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/STLC_alt.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Biequivalence.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SimplicialSets.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/products.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/UnivalenceAxiom2.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Morphisms.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Bifunctor.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/QuotientSet.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/Topology.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/ContravariantFunctor.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/DecidableDedekindCuts.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/AlternativeProofs.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Univalence.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoriesWithBinOps.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/EssentiallyAlgebraic.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ExactCategories/Tests.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/PseudoTransformation.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispToFiberEquivalence.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/HVectors.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/All.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Examples.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/CCS.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Categories.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/LambdaCalculus.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Base.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Matrix.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/VectorsTests.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/opp_precat.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictCompositor.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/eqdiag.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Notations.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/ComputationalM.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Constant.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SubstitutionSystems_Summary.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/monoids.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Preamble.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBiequivalence.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/StandardCategories.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/FullSub.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Setcategories.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/CartesianPseudoFunctor.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Fiber.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PartD.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/ApFunctor.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/KATriangulated.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/ApModification.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Cats.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Auxiliary.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Groupoids.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OpCellBicat.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/PointedFunctorsMonoidal.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Naturals.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PrecategoriesWithAbgrops.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayedCatToBicat.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/WellFoundedRelations.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/GenMendlerIteration_alt.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/PropositionalLogic.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Lists.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/RelMonads_Coreflection.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Compositor.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/ListDataType.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamFromBindingSig.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/zero.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Graph.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Signatures.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Graph.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicatOfCats.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Signatures.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Colimits.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Limits.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/GenMendlerIteration.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/EssentiallyAlgebraic.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Equivalence_Relations.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Tactics.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Fields.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Nat.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Projection.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Groupoids.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Projection.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CommaCategories.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Unitality.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SplitMonicsAndEpis.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Colimits.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/MonoidalFunctors.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/NaturalNumbersAlgebra.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/SliceFamEquiv.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/All.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/Prelim.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Core.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionsFormBicategory.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Limits.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/cones.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Core.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Modification.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/FunctorCategory.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Representable.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/EndofunctorsMonoidal.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Quotient.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/PseudoFunctorBicat.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Apartness.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/EqAlgebras.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/CompositesAndInverses.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/coequalizers.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Tests.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Enriched/Enriched.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Core.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Vectors.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Cofunctormap.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Slice.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictPseudoFunctorBicat.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/BicategoryFromMonoidal.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/TermAlgebras.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Equations.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Equations.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/modules.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/PolynomialFunctors.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OpMorBicat.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Setcategories.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/pullbacks_slice_products_equiv.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Associativity.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/DisplayMapBicatSlice.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Multimodules.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispModification.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Yoneda.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/from_precats_to_folds_and_back.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/PCF_alt.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Univalence.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionBasedStrongFunctorCategory.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MLTT79.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Inductives/Trees.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/StructureIdentity.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Adjunctions/Restriction.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/FinOrdCoproducts.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Subposets.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Univalence.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Cats.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BinSumOfSignatures.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RightKanExtension.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Init.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/Tests.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/FinOrdProducts.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamHSET.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/STLC.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ElementsOp.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Profunctors/Core.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/StrictCats.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/PseudofunctorFromMonoidal.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/GrothendieckTopos.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Sets.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/rezk_completion.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Identity.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/UnitorsAndAssociatorsForEndofunctors.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/wosets.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBiadjunction.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/ExamplesOfCleavings/DomainCleaving.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/whiskering.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/Whiskering.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Limits.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Add2Cell.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/DecidableDedekindCuts.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Groups_Tactics.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/Unitality.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/category_binops.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Adjunctions.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Slice.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/MoreEquivalences.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/BinProductOfSignatures.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Subtypes.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/setwith2binops.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/StrictToPseudo.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/DivisionRig.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/MonoEpiIso.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SetValuedFunctors.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/BicatOfBicategory.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/KleisliCategory.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Interval.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Maybe.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/precomp_fully_faithful.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoryEquality.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Adamek.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Interval.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/Test.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/All.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Paradoxes/GirardsParadox.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Tests.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/abmonoids.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/CorestrictImage.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subobjects.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/exponentials.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/All.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/commrings.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoriesWithBinOps.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/commrigs.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/OneTypes.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/TransportLaws.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Univalence.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Fibered.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Core.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/intdoms.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Discreteness.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Equivalences/FullyFaithful.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Core.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monics.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/folds_precat.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/EpiFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/CartesianCubicalSets.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/zero.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/initial.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Core.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/All.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/rings.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Universal_Algebra/Algebras.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/TransportMorphisms.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/AxiomOfChoice.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/terminal.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/binproducts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/flds.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Reflective.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/rigs.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Unitors.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/grs.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Utilities.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ProductCategory.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/FunctorCoalgebras.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/StrictIdentitor.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/All.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Subposets.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/RigsAndRings/Ideals.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/PointedOneTypesBicat.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Displayed2Inserter.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SkewMonoidal/SkewMonoidalCategories.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/MonoEpiIso.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Examples.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/DispBuilders.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Epis.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SkewMonoidal/CategoriesOfMonoids.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/UnivalenceAxiom2.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Preamble.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/ComprehensionC.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/All.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Image.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/TwoType.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/EqAlgebras.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/All.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/DoubleNegation.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Codomain.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadsMultiSorted_alt.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Maybe.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/BicategoryOfBicat.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Equivalence_Relations.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/UnderCategories.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules/Submodule.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/HLevels.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Uniqueness.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Tactics.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Algebras.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/SumOfSignatures.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/internal_equivalence.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/UnivalenceOp.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Identitor.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/NaturalNumbers_le_Inductive.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/initial.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Elements.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/Associativity.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Uniqueness.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Quotobjects.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/CategoriesOfMonoids.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/terminal.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Ktheory/GrothendieckGroup.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Composition.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monads/Kleisli.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/ActionOfEndomorphismsInBicat.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Chains.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/MonadicSubstitution_alt.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/CategoryTop.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Universal_Algebra/EqAlgebras.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Display/Map2Cells.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/PointedOneTypes.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Univalence.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/AlternativeProofs.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/MonoidalFromBicategory.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Fields.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Monoids_Tactics.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/DoubleNegation.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Structures.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/EndofunctorsMonoidal.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Test.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Bool.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/MetricTree.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/DirectSum.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Graph.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PointedFunctors.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/All.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Test.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/OpFunctor.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Final.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Tests.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/ArrowCategory.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/cokernels.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Monoids_Tactics.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/FinSet.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Prelim.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/VTerms.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/BoundedSearch.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/YonedaBinproducts.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Univalence.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/limits/graphs/kernels.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/All.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Prelude.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/SortedTypes.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NoInjectivePairing.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SubobjectClassifier.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/AlgebraMap.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/RepresentableFunctors/RawMatrix.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Limits.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/LamHSET.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/MonoEpiIso.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Universal_Algebra/EqAlgebras.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Monoid.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/WeakEquivalences.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/FreeAlgebras.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/bicategory.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/preorder_categories.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Initial.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Halfline.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/Examples/Opposite.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Graph.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Bool.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/GraphPaths.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/SimplicialSets.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/coslicecat.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Notations.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/Test.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Notation.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Tactics.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/Examples/Sub1Cell.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Transformations/Examples/ApTransformation.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/FinSet.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Group.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Utilities.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Groups_Tactics.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/Topology.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Signatures.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Groupoids.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Constant.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/Cochains.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Monoidal/BraidedMonoidalCategories.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/SheavesOfRings.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Projection.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/ApFunctor.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/PolynomialFunctors.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/NullHomotopies.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/DecSet.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/All.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Structures.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/DisplayedCats/SIP.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Core/Examples/Image.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/Modifications/Examples/ApModification.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/QuotientSet.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Paradoxes/All.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/All.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/Notation.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/EssentiallyAlgebraic.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Groups_Tactics.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/All.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/Nat.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SubstitutionSystems/All.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/StructureIdentity.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/All.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Examples/ListDataType.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Tests.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/PseudoFunctors/Examples/Identity.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Subcategory/Reflective.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/UnivalenceAxiom2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/Univalence.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/Utilities.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/Equations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Setcategories.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/PointedFunctorsComposition.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Subposets.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/M/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/PartD.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/CategoriesWithBinOps.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/DecidableDedekindCuts.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/W/Core.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/UnicodeNotations.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/TermAlgebras.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/CategoryTop.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Quotobjects.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/VectorsTests.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Univalence.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/DecSet.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Bool.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Univalence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/NNO.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Interval.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Colimits.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Limits.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/bicategory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Maybe.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal/EqAlgebras.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/Equivalence_Relations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Colimits.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/MonoidalCategories/EndofunctorsMonoidal.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/Limits.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/Fields.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/DoubleNegation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/WkCatEnrichment/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/Init.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Test.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/AlternativeProofs.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/UnicodeNotations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Foundations/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Combinatorics/DecSet.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Induction/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/HomologicalAlgebra/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/Type/MonoEpiIso.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Prelude.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/aux_lemmas.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/categories/HSET/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/RealNumbers/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/MoreFoundations/Bool.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Core/Prelude.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Tactics/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/SyntheticHomotopyTheory/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/NumberSystems/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Bicategories/DisplayedBicats/FiberBicategory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/PAdics/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/CategoryTheory/Chains/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Topology/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/AlgebraicGeometry/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/UnicodeNotations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Universal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Paradoxes/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Ktheory/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Ktheory/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Paradoxes/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/aux_lemmas.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Algebra/Modules.v
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.13.1/lib/coq/user-contrib/UniMath/Folds/aux_lemmas.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-unimath.20220204
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none